JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Evankeliumin leipä poistaa sielun hädän

Matkaevääksi
22.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

20.6. 10:08
2022062010083220220622060000

Mika Mu­ta­nen

En­si sun­nun­tain ai­hee­na on kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Päi­vän Psal­mi ker­too ih­mi­ses­tä, joka on va­jon­nut toi­vot­to­muu­teen. Heik­kou­den het­kel­lä vi­ha­mie­het ovat käy­neet hä­nen kimp­puun­sa, hän on kuin huk­ku­va ih­mi­nen. Näin sie­lun­vi­hol­li­nen toi­mii vie­lä­kin on­net­to­muu­den het­kel­lä. Ju­ma­la al­kaa usein toi­mia sil­loin, kun ih­mi­sen voi­mat lop­pu­vat: ”Kor­keu­des­taan hän ojen­si kä­ten­sä ja tart­tui mi­nuun, hän veti mi­nut ylös sy­vis­tä ve­sis­tä” (Ps. 18:16).

Ih­mi­nen voi jou­tua epä­toi­von ti­laan myös sil­loin, kun Ju­ma­la on he­rät­tä­nyt hä­nen oman­tun­ton­sa. He­rän­nyt ih­mi­nen voi tun­tea, kuin­ka lain ja tuo­mi­on miek­ka on lyö­nyt sä­pä­leik­si kaik­ki omat ra­ken­nel­mat ja rin­nas­sa pa­laa ka­do­tuk­sen tuli. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa ih­mi­nen et­sii sie­lul­leen tur­vaa, ja näin hän voi löy­tää tien­sä ar­mol­li­sen Ju­ma­lan luo syn­nin­pääs­tön evan­ke­liu­min kaut­ta.

Ju­han­nuk­sen pää­hen­ki­lö, Jo­han­nes Kas­ta­ja, ju­lis­ti ka­tu­muk­sen ja pa­ran­nuk­sen saar­naa Juu­de­as­sa. Sa­moin Jee­sus ke­hot­ti ih­mi­siä pa­ran­nuk­seen ja ot­ta­maan vas­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan. Tä­män teh­tä­vän hän jät­ti ope­tus­lap­sil­leen ja seu­ra­kun­nal­leen maan pääl­le. Va­li­tet­ta­vas­ti saar­na syn­nis­tä ja pa­ran­nuk­ses­ta on mel­kein hä­vin­nyt kir­kon ju­lis­tuk­ses­ta. Ti­lal­le on tul­lut kai­ken hy­väk­sy­vän rak­kau­den ja su­vait­se­vai­suu­den ju­lis­tus. Min­ne on ka­don­nut Raa­ma­tun mu­kai­nen va­roi­tus syn­nis­tä ja ke­ho­tus pa­ran­nuk­seen?

Jos­kus kuu­lee ope­tus­ta, et­tä Ju­ma­laa et­si­vä ja sie­lus­saan ka­do­tuk­sen tus­kaa tun­te­va ih­mi­nen on par­haal­la pai­kal­la. Näin sa­not­tiin kau­an sit­ten erääl­le nuo­rel­le te­o­lo­gi­an opis­ke­li­jal­le, joka sie­lun­sa hä­däs­sä et­si apua eri hen­gel­li­syyk­sis­tä. Hän jou­tui­kin pa­rah­ta­maan, et­tä mi­ten ih­mi­nen voi ol­la par­haal­la pai­kal­la, kun hel­ve­tin lie­kit nuo­le­vat hä­nen sie­lu­aan. Lo­pul­ta hän löy­si rau­han us­ko­vais­ten luo­ta, vaik­ka juu­ri täs­tä jou­kos­ta hän­tä oli va­roi­tel­tu.

Jos lap­si pyy­tää lei­pää, ei lei­vän pyy­tä­mi­nen vie­lä pois­ta näl­kää. Vas­ta lei­vän saa­mi­nen ja sen syö­mi­nen pois­taa nä­län. Sa­moin sie­lun hä­dän pois­taa vain evan­ke­liu­min lei­vän naut­ti­mi­nen.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys