JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Verkkovakiot

Tie­to­suo­ja- ja re­kis­te­ri­se­los­te

Verkkovakiot

Juttua muokattu:

25.10. 16:03
20191025160328

Re­kis­te­rin nimi

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den pal­ve­lui­den asi­a­kas­re­kis­te­ri

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä / pal­ve­lun­tar­jo­a­ja

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry (SRK) / Päi­vä­mies

Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 OU­LU

Y-tun­nus 0210188-4

2. Yh­teys­hen­ki­lö re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asi­ois­sa

Mi­kä­li re­kis­te­röi­dyl­lä on ky­syt­tä­vää hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä tai hän ha­lu­aa käyt­tää oi­keuk­si­aan re­kis­te­röi­ty­nä, voi ot­taa yh­teyt­tä yh­teys­hen­ki­löön:

Päi­vä­mie­hen verk­ko­toi­mit­ta­ja Han­na Kal­lun­ki

han­na.kal­lun­ki@srk.fi

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus ja re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Yh­tey­den­pi­to Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den pal­ve­lui­den käyt­tä­jiin eli asi­ak­kai­siin ja heil­tä saa­tu­jen hen­ki­lö­tie­to­jen yl­lä­pi­to ja hal­lin­ta.

Re­kis­te­riä voi­daan käyt­tää pal­ve­lui­den to­teut­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen, asi­a­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen, asi­a­kas­ta­pah­tu­mien var­men­ta­mi­seen, mark­ki­noin­tiin, ana­ly­soin­tiin ja ti­las­toin­tiin, mie­li­pi­de- ja mark­ki­na­tut­ki­muk­siin sekä mui­hin vas­taa­viin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

Re­kis­te­riin ke­rä­tään ai­no­as­taan tie­to­ja, jot­ka ovat tar­peen edel­le mai­nit­tu­jen tar­koi­tus­ten to­teut­ta­mi­sen ja lain edel­lyt­tä­mien toi­min­to­jen kan­nal­ta. Re­kis­te­riin tie­to­ja ke­rät­tä­es­sä nou­da­te­taan tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen 5 ar­tik­lan mu­kai­sia hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä kos­ke­via pe­ri­aat­tei­ta.

Päi­vä­mie­hen di­gi­leh­den ti­laa­jien tie­dot on tal­len­net­tu Päi­vä­mies-leh­den ti­laa­jien re­kis­te­riin, jon­ka tie­to­ja kä­si­tel­lään tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen 5 ar­tik­lan mu­kai­ses­ti.

4. Ku­vaus re­kis­te­röi­ty­jen ryh­mis­tä ja hen­ki­lö­tie­to­ryh­mis­tä

Hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin ke­rä­tyt hen­ki­lö­tie­dot ovat re­kis­te­röi­dyn it­sen­sä an­ta­mia tie­to­ja.

Hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­ri voi pi­tää si­säl­lään seu­raa­via hen­ki­lö­tie­to­ja:

a. Koko nimi

b. Lähi- ja pos­ti­o­soi­te

c. Pu­he­lin­nu­me­ro

d. Säh­kö­pos­ti­o­soi­te

e. Re­kis­te­röi­ty­mis­tie­dot, ku­ten käyt­tä­jä­tun­nus ja sa­la­sa­na

f. Lu­ki­jan kuva -pal­ve­lu: ku­va­teks­ti ja ku­va­not­to­paik­ka

5. Tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja siir­rot

Di­gi­leh­den ti­laa­jien tie­to­ja luo­vu­te­taan Jai­com-ti­laa­ja­pal­ve­lul­le ja Ric­hie-di­gi­leh­ti­pal­ve­lul­le di­gi­leh­teen kir­jau­tu­mis­ta var­ten. Päi­vä­mies-leh­den ti­laa­jien re­kis­te­rin tie­to­ja ja uu­tis­kir­jeen ti­laa­jien tie­to­ja luo­vu­te­taan Cre­a­mai­ler-pal­ve­lul­le Päi­vä­mie­hen uu­tis­kir­jeen lä­het­tä­mis­tä var­ten. Mui­ta tie­to­ja ei luo­vu­te­ta SRK:n toi­mis­ton hen­ki­lö­kun­nan ul­ko­puo­lel­le. Re­kis­te­röi­ty­neen hen­ki­lö­tie­dot hä­vi­te­tään käyt­tä­jän pyyn­nös­tä. Re­kis­te­röi­dyn hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan lain mu­kaan luo­vut­taa kol­man­sil­le osa­puo­lil­le myös il­man re­kis­te­röi­dyn suos­tu­mus­ta, kun laki tai vi­ra­no­mais­mää­räys vel­voit­taa luo­vut­ta­maan tie­to­ja.

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Re­kis­te­riin kir­jat­ta­vat hen­ki­lö­tie­dot pois­te­taan, kun ne ovat käy­neet re­kis­te­rin tar­koi­tus huo­mi­oon ot­ta­en tar­peet­to­mik­si tai hen­ki­lö­tie­to­jen säi­lyt­tä­mi­sel­le ei enää ole lail­lis­ta pe­rus­tet­ta.

7. Re­kis­te­rin suo­jaus

Re­kis­te­rin käyt­tö­oi­keus edel­lyt­tää SRK:n myön­tä­mää käyt­tä­jä­tun­nus­ta ja täl­löin mää­ri­te­tään myös käyt­tä­jil­le myön­net­tä­vä käyt­tö­oi­keus­ta­so. Jär­jes­tel­mään kir­jau­tu­mi­nen edel­lyt­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta sa­la­sa­naa.

Tie­to­ja säi­ly­te­tään tie­to­tur­va- ja muut tie­to­suo­ja­käy­tän­nöt huo­mi­oi­den. Nii­hin on pää­sy vain erik­seen ni­me­tyil­lä hen­ki­löil­lä.

8. Eväs­tei­den käyt­tö

Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja hyö­dyn­tää eväs­tei­den ja mui­den tek­nii­koi­den avul­la saa­ta­via tie­to­ja pal­ve­lu­jen käy­tön ti­las­toin­tiin. Eväs­tei­tä käy­te­tään myös pa­ran­ta­maan pal­ve­lu­jen käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Käyt­tä­jää ei voi­da tun­nis­taa pelk­kien eväs­tei­den tai mui­den tek­nii­koi­den avul­la saa­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la ja eväs­tei­den tai mui­den tek­nii­koi­den avul­la saa­tu­ja tie­to­ja ei yh­dis­te­tä mui­hin tie­toi­hin.

9. So­si­aa­li­set laa­jen­nuk­set

Pal­ve­luis­sa voi ol­la ns. so­si­aa­li­sia laa­jen­nuk­sia (esim. jut­tu­jen ja­ko­mah­dol­li­suus Fa­ce­boo­kin ja Twit­te­riin). Li­sä­tie­to­ja eri yh­tei­sö­pal­ve­lu­jen tie­to­suo­jas­ta saa ao. pal­ve­lun­tar­jo­a­jien si­vuil­ta. Pal­ve­luis­sa 
voi ol­la myös link­ke­jä muil­le si­vus­toil­le, mut­ta pal­ve­lun­tar­jo­a­ja ei vas­taa näi­den si­vus­to­jen tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­tä tai si­säl­löis­tä.

10. Re­kis­te­röi­dyn oi­keu­det

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja re­kis­te­riin on mer­kit­ty. Re­kis­te­röi­dyl­lä on myös oi­keus vaa­tia re­kis­te­rin­pi­tä­jää oi­kai­se­maan, pois­ta­maan tai täy­den­tä­mään re­kis­te­ris­sä ole­va kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nal­ta vir­heel­li­nen, tar­pee­ton, puut­teel­li­nen tai van­hen­tu­nut tie­to. Tar­kas­tu­soi­keut­ta, tie­don kor­jaa­mi­soi­keut­ta tai kiel­to-oi­keut­ta kos­ke­vat yh­tey­de­no­tot tu­lee teh­dä kir­jal­li­se­na ja al­le­kir­joi­tet­tu­na tai hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti re­kis­te­rin­pi­tä­jän luo­na. Re­kis­te­röi­dyl­lä on myös oi­keus kiel­tää tie­to­jen­sa kä­sit­te­ly suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia var­ten.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies