JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 192 »

Pixabay

Pixabay

Seu­ra­kun­tien va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät ovat si­tou­tu­nei­ta toi­min­taan

Uutiset17.6.2021 11.07

Seu­ra­kun­nis­sa va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vät eri­tyi­ses­ti eläk­keel­le siir­ty­neet suo­ma­lai­set, mut­ta myös kou­lu­lais­ten ja opis­ke­li­joi­den osuus on mer­kit­tä­vä.

SFC:n su­vi­seu­rat ne­tis­sä – 50-vuo­tis­juh­lat siir­ty­vät vuo­del­la

Uutiset16.6.2021 14.32

SFC:n su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään epä­var­man pan­de­mi­a­ti­lan­teen ta­kia jo tois­ta­mi­seen net­ti­seu­roi­na. Seu­rat lä­he­te­tään Taa­lain­maal­ta 13–15.8.2021.

Pixabay

Pixabay

Seu­ra­kun­tien ko­kei­lu­toi­min­taan avus­tuk­sia 

Uutiset14.6.2021 13.00

Kir­kol­lis­ko­kous myön­si mar­ras­kuus­sa 2020 kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le 200 000 eu­roa ja­et­ta­vak­si seu­ra­kun­tien ko­kei­lu­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Mää­rä­ra­has­ta noin puo­let ja­et­tiin ke­vään en­sim­mäi­ses­sä haus­sa, ja avus­tuk­sia myön­net­tiin yh­teen­sä 11 ha­ki­jal­le.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ikäih­mis­ten enem­mis­tö sel­viy­tyy ko­ro­nas­ta ko­ke­muk­sen­sa avul­la

Uutiset12.6.2021 9.00

Ra­joi­tuk­sil­la on saa­tu suo­jel­tua ikäih­mi­siä. Sel­viy­ty­mi­nen vaih­te­lee kui­ten­kin suu­res­ti, ja osal­la ikäih­mi­sis­tä il­me­nee iso­ja­kin on­gel­mia.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Johanna Hytönen

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Johanna Hytönen

SRK:n rip­pi­kou­lu­työ sai pa­pin

Uutiset11.6.2021 9.40

Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa jär­jes­tet­tiin juh­la­mes­su hel­lun­tai­na 23. tou­ko­kuu­ta, kun siel­lä vie­tet­tiin seit­se­män pa­pin ja yh­den di­a­ko­nin vih­ki­äis­juh­laa. Yk­si vi­hit­tä­vis­tä pa­peis­ta oli ja­nak­ka­la­lai­nen Sep­po Ah­ven­jär­vi.

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Eerika Pelkonen

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Paula Myllykoski (vas.) sekä Raimo ja Eija Jääskeläinen uskovat, että ensi syksynä ihmiset uskaltautuvat jälleen asumaan Fuengirolaan.

Eerika Pelkonen

Fu­en­gi­ro­las­sa pää­see oi­kei­siin seu­roi­hin

Uutiset10.6.2021 7.10

Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la Fu­en­gi­ro­las­sa on jär­jes­tet­ty seu­ro­ja ko­ro­na-ajas­ta huo­li­mat­ta. Fu­en­gi­ro­lan alu­een us­ko­vai­set ko­koon­tu­vat seu­roi­hin per­jan­tai- tai lau­an­tai-il­tai­sin suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan muu­ta­ma vuo­si sit­ten val­mis­tu­nei­siin ti­loi­hin. Ai­no­as­taan al­ku­vuon­na ko­ro­na­ra­joi­tuk­set es­ti­vät seu­ro­jen pi­don muu­ta­mak­si vii­kok­si.

Jouni Vannas (vas.) Reino Pekka Tanskanen ja Heikki Lyytikäinen tarkastelivat bunkkerimuseon pihamaalla olevaa sodanaikaista tykkiä.

Jouni Vannas (vas.) Reino Pekka Tanskanen ja Heikki Lyytikäinen tarkastelivat bunkkerimuseon pihamaalla olevaa sodanaikaista tykkiä.

Eeva-Maija Lappalainen

Jouni Vannas (vas.) Reino Pekka Tanskanen ja Heikki Lyytikäinen tarkastelivat bunkkerimuseon pihamaalla olevaa sodanaikaista tykkiä.

Jouni Vannas (vas.) Reino Pekka Tanskanen ja Heikki Lyytikäinen tarkastelivat bunkkerimuseon pihamaalla olevaa sodanaikaista tykkiä.

Eeva-Maija Lappalainen

Jo­en­suun tiis­tai­ker­ho­lai­set bunk­ke­ri­vie­rai­lul­la

Uutiset8.6.2021 7.20

Tou­ko­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na Jo­en­suun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vart­tu­nut ker­ho­vä­ki ret­kei­li Mar­ja­lan kau­pun­gi­no­sas­sa si­jait­se­vaan Sal­pa­lin­jan bunk­ke­ri­mu­se­o­mil­jöö­seen. Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on ama­nu­ens­si Alek­si Es­ke­li­sen opas­tuk­sel­la tiis­tai­ker­ho­lai­set tu­tus­tui­vat sota-ai­ka­na ra­ken­net­tui­hin mo­nu­ment­tei­hin.

Pixabay

Pixabay

Kirk­ko aut­taa apua tar­vit­se­vaa myös ke­sä­ai­ka­na

Uutiset7.6.2021 8.00

Mo­nel­la hen­ki­nen kuor­ma voi kas­vaa ke­sä­lo­mien ai­kaan. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pua on saa­ta­vil­la ke­säl­lä pu­he­li­men ja cha­tin kaut­ta.

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi

Kum­mi on tur­val­li­nen ai­kui­nen

Uutiset6.6.2021 8.15

Tä­nään, val­ta­kun­nal­li­se­na kum­mi­päi­vä­nä, juh­lis­te­taan kum­miut­ta ja sen tär­keyt­tä. Kum­mius on kir­kon ja van­hem­pien an­ta­ma luot­ta­mus­teh­tä­vä. Kum­min teh­tä­viin kuu­luu huo­leh­tia lap­sen kris­til­li­ses­tä kas­va­tuk­ses­ta yh­des­sä van­hem­pien kans­sa, ol­la kum­mi­lap­sen­sa ai­kui­nen ys­tä­vä ja toi­mia kas­te­ti­lai­suu­den to­dis­ta­ja­na.

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Kirkkopalveluiden kuvapankki

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Naantalin kirkon historia on Suomessa ainut laatuaan, sillä se rakennettiin aikoinaan kirkonmäellä sijainneen katolisen birgittalaisluostarin kirkoksi. Nykyään kirkko on ainoa luostarista jäljellä oleva rakennus ja on Turun tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kivikirkko. Naantalin kirkko on yksi tiekirkot.fi -sivuston kirkoista.

Kirkkopalveluiden kuvapankki

Uu­sit­tu tie­kir­kot.fi-si­vus­to sii­vit­tää ke­sään ja kirk­ko­vie­rai­lui­hin

Uutiset3.6.2021 13.15

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa, et­tä juu­ri ava­tus­sa tie­kir­kot.fi-si­vus­tos­sa voi tu­tus­tua ke­sän tie­kirk­ko­tar­jon­taan Suo­mes­sa. Uu­si­tus­sa si­vus­tos­sa on pa­nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti käy­tet­tä­vyy­teen mo­bii­li­lait­teel­la, sil­lä tie­kirk­ko­jen au­ki­o­lo­ai­ko­ja ja osoit­tei­ta et­si­tään eni­ten ol­les­sa reis­sun pääl­lä.

1 2 3 4 ... 192 »
21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies