JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 209 »
Ylivieskan seurakuntapäivä järjestettiin tänä vuonna pandemiarajoitusten vuoksi yksipäiväisenä etätapahtumana.

Ylivieskan seurakuntapäivä järjestettiin tänä vuonna pandemiarajoitusten vuoksi yksipäiväisenä etätapahtumana.

Heli Jokelainen

Ylivieskan seurakuntapäivä järjestettiin tänä vuonna pandemiarajoitusten vuoksi yksipäiväisenä etätapahtumana.

Ylivieskan seurakuntapäivä järjestettiin tänä vuonna pandemiarajoitusten vuoksi yksipäiväisenä etätapahtumana.

Heli Jokelainen

Seu­ra­kun­ta­päi­vä Yli­vies­kas­sa: Us­ko kan­nat­te­lee hal­ki elä­män

Uutiset18.1.2022 9.35

Tänä vuon­na Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta­päi­vä pää­tet­tiin jär­jes­tää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si poik­keuk­sel­li­ses­ti yk­si­päi­väi­se­nä. Eri­lais­ta oli se­kin, et­tä pu­hu­jat ei­vät mat­kus­ta­neet Kuo­pi­on seu­dul­ta Yli­vies­kaan, vaan lä­het­ti­vät pu­heen­vuo­ron­sa nau­hoit­tee­na. Ra­di­o­tek­nii­kan tai­ta­ja siir­si ne sit­ten net­ti­ra­di­oon.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

“Se on kai­kis­ta pa­hin tun­ne iki­nä”

Uutiset15.1.2022 6.00

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä ol­tiin sil­mä­tys­ten sen ka­run to­si­a­si­an kans­sa, et­tä suo­ma­lais­nuor­ten hen­ki­nen voin­ti on hei­kom­paa kuin kos­kaan.

Se­kaan­nus Päi­vä­mie­hen las­ku­tuk­ses­sa

Uutiset14.1.2022 13.40

Päi­vä­mie­hen ti­laa­ja­pal­ve­lu tie­dot­taa, et­tä osa ti­laa­jis­ta on saa­nut tam­mi­kuus­sa leh­ti­las­kun vir­heel­li­ses­ti kah­teen ker­taan.

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Anna Karjula

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Anna Karjula

Ju­ma­la pi­tää maa­il­maa kä­des­sään

Uutiset12.1.2022 6.00

Uu­den vuo­den en­sim­mäi­set seu­rat Raa­hen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä to­teu­tet­tiin net­ti­lä­he­tyk­se­nä. Al­ku­vir­ren 578 sa­nat sai­vat joh­dat­taa kuu­li­joi­ta Han­nu Kal­lun­gin ja Os­mo Hy­vä­rin seu­ra­pu­hei­siin.

Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jat or­ga­ni­soi­vat leh­ti­työ­tä maa­kun­nis­sa

Uutiset8.1.2022 8.00

Päi­vä­mie­hel­lä on 24 leh­ti­a­vus­ta­jaa. He so­pi­vat uu­tis­ten te­ke­mi­ses­tä pai­kal­lis­ten kir­joit­ta­jien kans­sa ja vä­lit­tä­vät hei­dän kir­joi­tuk­sen­sa toi­mi­tuk­seen.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Elä­vä us­ko ei muu­tu – lop­pi­ais­päi­vien alus­tus roh­kai­si us­ko­maan muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa

Uutiset7.1.2022 14.45

Reis­jär­ven opis­tol­la pi­det­tiin lop­pi­ais­päi­vät jo tois­ta ker­taa opis­ton Yo­u­tu­be-ka­na­val­le lä­he­tet­ty­nä suo­ra­tois­to­lä­he­tyk­se­nä 5.–6. tam­mi­kuu­ta. Ti­lai­suu­des­sa oli muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka, py­hä­kou­lu ja seu­rat.

Opis­to­nuo­ret siir­ty­vät etä­o­pe­tuk­seen Jäm­säs­sä

Uutiset6.1.2022 10.00

Jäm­sän Kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton pe­ru­sop­pi­jak­son opis­ke­li­jat jää­vät jou­lu­lo­man jäl­keen kah­den vii­kon etä­o­pe­tus­jak­sol­le. Lä­hi­o­pe­tuk­seen on tar­koi­tus pa­la­ta 25. tam­mi­kuu­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­man ke­räys käyn­nis­tyy

Uutiset5.1.2022 13.00

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­a­si­a­hen­ki­löt käyn­nis­tä­vät työ­vuo­ro­jen ke­ruun vas­tuu­a­lu­eil­la. Vuo­ro­ja on tar­jol­la ai­kui­sil­le ja vä­hin­tään 12-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Mo­nel­le opis­to­kurs­sil­le pää­see etä­nä – tar­kas­te­lun koh­tei­na vaik­ka­pa Kain ja Abel tai oma suku

Uutiset4.1.2022 13.30

Opis­tot ei­vät ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si pys­ty pi­tä­mään kaik­kia kurs­se­ja pai­kan pääl­lä lä­hi­kurs­sei­na.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kou­lu­tus­ta työ­e­lä­mää var­ten

Uutiset31.12.2021 9.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la jär­jes­te­tään ke­vääl­lä 2022 Kant­ti-kou­lu­tus­ta. Se on tar­koi­tet­tu työ­i­käi­sil­le, jot­ka kai­paa­vat tu­kea esi­mer­kik­si työ­e­lä­mään pa­laa­mi­seen, töi­den et­si­mi­seen tai alan­vaih­toon.

1 2 3 4 ... 209 »
21.1.2022

Lau­la­kaa Her­ral­le, ylis­tä­kää hän­tä, ker­to­kaa hä­nen ih­me­töis­tään. Ps. 105:2

Viikon kysymys