JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Usko Jumalaan on aarre

Matkaevääksi15.6.2022 6.00

Ih­mi­set ovat kaut­ta ai­ko­jen ke­rän­neet ajal­lis­ta rik­kaut­ta it­sel­leen ja pyr­ki­neet sil­lä tur­vaa­maan elä­mään­sä. Näin oli Jee­suk­sen­kin ai­ka­na.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumalan viisaus on ääretön

Matkaevääksi8.6.2022 7.00

On­ko si­nul­la ol­lut ai­kaa py­säh­tyä ke­sän ih­meen edes­sä, kun Ju­ma­la pu­hut­te­lee luo­ma­kun­nas­saan? Py­säh­dyit­kö miet­ti­mään lin­tu­jen muut­toa? Kuka on an­ta­nut niil­le tah­don ja tai­don pa­la­ta yhä uu­del­leen ka­ruun Poh­jo­laan van­hoil­le pe­si­mä­pai­koil­le? ”Kuin­ka ää­re­tön on­kaan Ju­ma­lan rik­kaus, kuin­ka syvä hä­nen vii­sau­ten­sa ja tie­ton­sa” (Room. 11:33).

Usko antaa turvaa vastoinkäymisissä

Matkaevääksi1.6.2022 9.15

Jos­kus elä­mä run­te­lee. Tun­tuu, et­tä ko­et­te­le­mus­ten al­le ru­sen­tuu ja nä­kö­a­la ka­ven­tuu ja su­me­nee. Ai­noa asia, jo­hon pys­tyy, on huu­to Ju­ma­lal­le: ”Voi, hyvä Ju­ma­la, au­ta!”

Sydämen rauha antaa turvaa

Matkaevääksi25.5.2022 9.15

Kau­an sit­ten, pik­ku­poi­ka­na, pää­sin isän ja iso­vel­jien mu­ka­na seu­raa­maan puo­lus­tus­voi­mien näy­tös­tä. Näy­tök­ses­sä lau­kais­tiin har­joi­tus­pa­nok­sia kent­tä­ty­keil­lä. Mi­nua jän­nit­ti ja hie­man pe­lot­ti seu­ra­ta ta­pah­tu­maa. Va­rus­mie­het toi­mi­vat ri­pe­äs­ti. Ty­kit ase­tet­tiin pai­koil­leen, ko­men­to kuu­lui: ”Tul­ta!” Lau­kaus­ten ää­ni oli niin voi­ma­kas, et­tä säi­käh­din ja pai­nau­duin lu­jas­ti isää vas­ten. Ha­keu­duin tur­vaan.

Usko antaa tukevan perustan

Matkaevääksi18.5.2022 5.00

Moni meis­tä muis­taa, mi­ten lap­se­na oli mu­ka­vaa näin ke­vään kor­val­la teh­dä pu­ro­ja ja leik­kiä ku­ra­lä­tä­köis­sä. Pa­ras­ta tai­si ol­la, jos löy­tyi oi­kein hyvä sa­vi­lie­juk­ko, joka rou­dan su­la­mi­sen ai­kaan oli peh­meä ja upot­ta­va. Eh­kä jol­la­kin on ko­ke­mus myös sii­tä, mi­ten yl­lät­tä­en ja tiu­kas­ti ku­mi­saa­pas saat­taa tart­tua lie­juun ja mi­ten vai­ke­aa tuol­lai­ses­ta sa­vi­lie­jus­ta on pääs­tä ir­ti. Tun­tuu kuin lie­ju imi­si ken­kää si­sään­sä ei­kä ha­lu­ai­si pääs­tää ir­ti.

Evankeliumi pelastaa synnin vallasta

Matkaevääksi12.5.2022 16.00

Use­at meis­tä ovat näh­neet ran­nal­la te­li­nees­sä tai lai­van kai­tee­seen kiin­ni­te­tyn pu­na­val­ke­an ren­kaan. Se on pe­las­tus­ren­gas, joka voi pe­las­taa kuo­le­man­vaa­raan jou­tu­neen ih­mi­sen hen­gen.

Jumalan teot ovat ihmeellisiä

Matkaevääksi27.4.2022 8.59

Psal­mis­sa 66 lau­la­jan sy­dä­mes­tä soi kii­tos ja ylis­tys Ju­ma­lan ih­meel­li­sis­tä te­ois­ta. Mat­ka lu­vat­tuun maa­han al­koi epäi­lyk­sis­sä ja lä­hes­ty­vän vi­hol­li­sen pe­los­sa. Ju­ma­la mat­kal­le lä­het­tä­jä­nä oli kui­ten­kin joh­dat­ta­mas­sa ja var­je­le­mas­sa. Tä­nään­kin, mei­dän elä­mäs­säm­me, Ju­ma­la ”muut­taa me­ren kui­vak­si, niin et­tä jal­kai­sin käy­dään ve­den ylit­se” (Ps. 66:6).

Herra on minun paimeneni

Matkaevääksi27.4.2022 5.00

En­si sun­nun­tai on Hy­vän Pai­me­nen sun­nun­tai. Kirk­ko­kä­si­kir­jas­sa on sun­nun­tail­le va­ra­tus­sa esi­pu­hees­sa teks­ti: ”Jee­sus on Hyvä Pai­men, joka pi­tää huo­len lam­pais­taan. Ylim­pä­nä pai­me­ne­na hän lä­het­tää ope­tus­lap­sen­sa huo­leh­ti­maan Ju­ma­lan lau­mas­ta.”

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Rakkauden liekki loisti synnin pimeydessä

Matkaevääksi13.4.2022 9.40

Kirk­ko­kan­sa lau­laa il­man sä­es­tys­tä ”Käy yrt­ti­tar­has­ta pol­ku, vie Gol­ga­tal­le se.” Hil­jai­sen vii­kon ai­ka­na seu­ra­taan Jee­suk­sen alen­nus­tie­tä, ja pit­kä­per­jan­tai­na aja­tuk­set py­säh­ty­vät Gol­ga­tal­le.

Jeesus sovitti syntivelan

Matkaevääksi6.4.2022 6.00

Vii­mei­set vuo­det ovat ol­leet omi­tuis­ten myl­ler­rys­ten ai­kaa. Juu­ri kun mie­liim­me hii­pi toi­vo pan­de­mia-ajan päät­ty­mi­ses­tä, Eu­roop­paan puh­ke­si hir­vit­tä­vä sota. Olem­me täs­tä kai­kes­ta mur­heis­sam­me ja pel­kääm­me lä­heis­tem­me ja isän­maam­me puo­les­ta. Edes­säm­me näyt­tää ole­van vain huo­no­ja vaih­to­eh­to­ja.

1 2 3 4 ... 15 »
7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys