JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Verkkovakiot

Tie­toa Päi­vä­mie­hes­tä

Verkkovakiot

Juttua muokattu:

30.10. 13:14
20191030131458

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen leh­ti, joka il­mes­tyy vii­koit­tain tab­loi­di­ko­koi­se­na print­ti­leh­te­nä. Vuo­den 2014 huh­ti­kuus­ta al­ka­en on jul­kais­tu myös Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teä osoit­tees­sa pai­va­mies.fi. Päi­vä­mies il­mes­tyy myös di­gi­leh­te­nä ja ää­ni­leh­te­nä. Di­gi­leh­ti avau­tui tam­mi­kuus­sa 2017, ja di­gi­leh­den ar­kis­tos­sa on lu­et­ta­vis­sa Päi­vä­mie­hen nu­me­roi­ta lo­ka­kuus­ta 2016 al­ka­en.

Päi­vä­mies ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta, joka on Suo­mes­sa evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon suu­rin he­rä­tys­lii­ke. Leh­des­sä ker­ro­taan myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä ja nii­den kes­ku­syh­dis­tyk­ses­tä Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­ses­tä (SRK), joi­den kaut­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den toi­min­ta on Suo­mes­sa or­ga­ni­soi­tu­nut. SRK:lla on si­sar­jär­jes­töt Ruot­sis­sa (www.sfcorg.se) ja Yh­dys­val­lois­sa (www.llchurch.org) sekä sään­nöl­lis­tä toi­min­taa 18 maas­sa.

Päi­vä­mies kä­sit­te­lee myös ajan­koh­tai­sia us­kon­nol­li­sia ja yh­teis­kun­nal­li­sia asi­oi­ta.

Päi­vä­mies on pe­rus­tet­tu vuon­na 1954, ja sen le­vik­ki on noin 21 500 kap­pa­let­ta.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies