JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 9 »

Lepopäivän pyhittäminen on edelleen ajankohtaista

Pääkirjoitukset17.8.2022 7.00

Eräs lä­hei­se­ni lä­het­tää sun­nun­tai­aa­mui­sin su­vun vies­ti­ryh­mään toi­vo­tuk­sen ”Hy­vää py­hää”. Hän liit­tää vies­tiin ky­sei­sen sun­nun­tain ai­hee­seen liit­ty­vän raa­ma­tun­lau­seen tai ru­kouk­sen. Pi­dän tätä ar­vok­kaa­na, kau­nii­na ja ny­ky­ai­kaan so­pi­va­na ta­pa­na muis­tut­taa le­po­päi­vän eri­tyi­syy­des­tä.

Jumala auttaa kaikissa tilanteissa

Pääkirjoitukset18.2.2022 12.40

Yh­teis­kun­nas­sam­me on nos­tet­tu jul­ki­seen kes­kus­te­luun mo­nia sel­lai­sia ai­hei­ta, jot­ka vie­lä pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten oli­vat usein ta­bu­ja ja vai­et­tu­ja. Avoi­men kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin an­si­o­ta on se, et­tä enää ei tar­vit­se pe­lä­tä jou­tu­van­sa lei­ma­tuk­si, jos oma elä­mä ei ai­na kul­je­kaan en­nal­ta suun­ni­tel­tu­ja pol­ku­ja. Vä­sy­mi­ses­tä, mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta tai sai­rauk­sis­ta saa ja voi pu­hua, ha­lu­tes­saan jopa jul­ki­ses­ti. Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­mon taan­noi­sen tie­to­mur­ron ai­kaan mo­net suo­ma­lai­set ker­toi­vat so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa käy­neen­sä te­ra­pi­as­sa. He ha­lu­si­vat vies­tit­tää, et­tä te­ra­pi­as­sa käy­mi­nen on ny­ky­ai­ka­na ta­val­lis­ta ja jopa suo­ta­vaa.

Sydämen usko tuo vanhurskauden

Pääkirjoitukset4.2.2022 12.45

Sy­dä­men us­ko on SRK:n vies­tin­nän tee­ma al­ka­neel­le vuo­del­le 2022. Sa­na­pa­ri on tut­tu, sil­lä se löy­tyy Raa­ma­tus­ta. Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa Roo­mas­sa asu­vil­le Ju­ma­lan lap­sil­le näin: ”Sy­dä­men us­ko tuo van­hurs­kau­den, suun tun­nus­tus pe­las­tuk­sen” (Room. 10:10).

Joulun sanoma kuuluu kaikille

Pääkirjoitukset22.12.2021 11.30

Syr­jäy­ty­mi­nen on yk­si suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan mer­kit­tä­vis­tä haas­teis­ta. Sil­lä tar­koi­te­taan yh­teis­kun­nal­lis­ta huo­no-osai­suut­ta, joka voi ol­la seu­raus­ta muun mu­as­sa työt­tö­myy­des­tä, köy­hyy­des­tä, päih­teis­tä tai mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta. Syr­jäy­ty­mi­sen koh­dal­la pu­hu­taan usein osat­to­muu­des­ta, joka vies­tii sii­tä, et­tä ih­mi­nen ei enää ky­ke­ne täy­si­pai­noi­ses­ti osal­lis­tu­maan yh­teis­kun­nan toi­min­toi­hin. Va­li­tet­ta­vaa on, et­tä syr­jäy­ty­mi­nen on usein myös yli­su­ku­pol­vis­ta eli se saat­taa siir­tyä van­hem­mil­ta lap­sil­le.

Lahjojaan ei tarvitse vähätellä

Pääkirjoitukset22.12.2021 11.00

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on lah­jo­ja. Ne ovat Ju­ma­lan an­ta­mia tai­to­ja, luon­teen­piir­tei­tä tai vaik­ka­pa tapa suh­tau­tua elä­mään. Ju­ma­lan lah­jo­jen run­saut­ta ei ai­na edes tun­nis­ta. Näi­tä lah­jo­ja ei tar­vit­se vä­hä­tel­lä tai pii­lo­tel­la. Usein on niin, et­tä toi­set nä­ke­vät lah­jat pa­rem­min kuin lah­jo­jen omis­ta­ja it­se. Kaik­ki lah­jam­me ovat Ju­ma­lal­ta, Luo­jal­tam­me. Kii­tol­li­suus lah­jois­ta kuu­luu hä­nel­le.

Valeuutisia levisi jo Raamatun aikoina

Pääkirjoitukset8.11.2021 16.25

Eläm­me val­ta­van in­for­maa­ti­o­tul­van kes­kel­lä. Eri­lais­ta tie­toa ja in­for­maa­ti­o­ta tu­lee joka tuu­tis­ta, sekä pe­rin­teis­ten tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta et­tä so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa. Tul­van kes­kel­lä on tär­ke­ää hah­mot­taa, mikä tie­to pi­tää paik­kan­sa ja mi­hin in­for­maa­ti­oon voi luot­taa. Mis­sä on to­tuus?

Usko avaa oikean arvojärjestyksen

Pääkirjoitukset15.9.2021 7.00

Tois­ten ar­ki on rau­hal­lis­ta ja kii­ree­tön­tä, kun taas tois­ten elä­män täyt­tää mo­nen­lai­nen toi­min­ta ja te­ke­mi­nen. Elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta on hyvä esit­tää it­sel­leen ky­sy­mys ”Mikä on mi­nul­le tär­kein­tä?”. Vas­tauk­sen poh­ti­mi­nen saat­taa par­haim­mil­laan kir­kas­taa elä­män ja us­kon lah­jan ar­voa juu­ri omal­la koh­dal­la, va­paa­na ym­pä­ris­tön aset­ta­mis­ta vaa­ti­muk­sis­ta ja pai­neis­ta.

Työ on Jumalan lahja

Pääkirjoitukset20.8.2021 15.30

Al­ku­ke­sän kun­ta­vaa­lien yk­si kes­kei­nen pu­hee­nai­he oli työ. Hal­li­tuk­sel­ta on pe­rään­kuu­lu­tet­tu voi­mak­kaam­pia työl­li­syys­toi­men­pi­tei­tä ja nii­den on vies­ti­tet­ty ole­van maam­me me­nes­tyk­sen eli­neh­to. Myös kun­tien ja kau­pun­kien kes­tä­vän ta­lou­den pe­rus­ta ovat yri­tyk­set ja nii­den mu­ka­naan tuo­mat työ­pai­kat.

Elämänkokemus on arvokas pääoma

Pääkirjoitukset29.6.2021 14.55

Van­hem­man tai iso­van­hem­man elä­män­ko­ke­mus aut­taa nuo­rem­paa ih­mis­tä hä­nen koh­da­tes­saan uu­sia, odot­ta­mat­to­mia ti­lan­tei­ta. Uu­teen elä­män­vai­hee­seen as­tu­mi­nen saat­taa tuo­da uut­ta vas­tuu­ta ja en­nen­ko­ke­mat­to­mia haas­tei­ta. On mu­ka­vaa kuul­la van­hem­man oma ko­ke­mus sa­mas­ta ti­lan­tees­ta. On hel­pot­ta­vaa, et­tä lä­hei­nen van­hem­pi ih­mi­nen on eh­kä it­se­kin jän­nit­tä­nyt opis­ke­lu­ja, uut­ta työ­tä tai per­heen tuo­maa vas­tuu­ta.

Miehen ja naisen elinikäinen liitto

Pääkirjoitukset29.6.2021 13.50

Ju­ma­la loi ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen, mie­hek­si ja nai­sek­si. Hän siu­na­si hei­dät ja an­toi heil­le teh­tä­vän ol­la he­del­mäl­li­siä, li­sään­tyä ja täyt­tää maa sekä ot­taa se val­taan­sa (1. Moos. 1:27–28). Jee­sus vah­vis­ti tä­män luo­mis­ker­to­muk­sen sa­no­man: ”Maa­il­man alus­sa Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si. Sen täh­den mies jät­tää isän­sä ja äi­tin­sä ja liit­tyy vai­moon­sa, niin et­tä nämä kak­si tu­le­vat yh­dek­si li­hak­si. He ei­vät siis enää ole kak­si, he ovat yk­si. Ja min­kä Ju­ma­la on yh­dis­tä­nyt, sitä äl­köön ih­mi­nen erot­ta­ko.” (Mark 10:6–9.) Täl­le pe­rus­tal­le on yhä hyvä ra­ken­taa.

1 2 3 4 ... 9 »
1.12.2022

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys