JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 43 »

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jee­sus ju­lis­ti tai­vaal­li­sen Isän­sä tah­toa

Sana sunnuntaiksi3.1.2021 7.30

Us­ko syn­tyy an­teek­si­an­ta­muk­sen saar­nan kuu­le­mi­ses­ta. Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­la an­taa us­ko­val­le voi­maa kuu­li­ai­suu­teen.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Jee­suk­ses­sa Her­ra pe­las­taa ih­mis­kun­nan

Sana sunnuntaiksi1.1.2021 7.30

Vuo­sit­tain jul­kais­ta­vas­sa Yli­o­pis­ton al­ma­na­kas­sa on tam­mi­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon yl­lä ru­kous: ”An­na oi Jee­sus, rau­ha ja me­nes­tys!” Pyyn­tö so­pii hy­vin uu­den­vuo­den­päi­vän kir­kol­li­seen tee­maan, joka on Jee­suk­sen ni­mes­sä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lä­hel­lä ja ra­kas­tet­tu­na

Sana sunnuntaiksi27.12.2020 6.15

Jou­lu­kuun 27. päi­vä on van­has­sa kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä omis­tet­tu apos­to­li Jo­han­nek­sel­le. Kirk­ko­vuo­den päi­vä muis­tut­taa Ju­ma­lan rak­kau­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Ju­ma­lan sana koh­taa vas­tus­tus­ta

Sana sunnuntaiksi26.12.2020 7.15

Pilk­ka ja vai­no on kaut­ta ai­ko­jen ol­lut Ju­ma­lan lä­het­ti­läi­den osa­na. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma ei ole kos­kaan naut­ti­nut suur­ten kan­san­jouk­ko­jen suo­si­o­ta.

Helena Soranta

Helena Soranta

”Minä il­moi­tan teil­le ilo­sa­no­man”

Sana sunnuntaiksi25.12.2020 7.15

Jou­lu­e­van­ke­liu­mi Luuk­kaan mu­kaan lie­nee tu­tuim­pia evan­ke­liu­mi­kir­jo­jen kat­kel­mia. Sen kuu­le­mi­seen liit­tyy pal­jon muis­to­ja jou­lu­kir­kois­ta, jou­lu­a­te­ri­oil­ta, jou­lu­juh­lis­ta ja muu­al­ta.

Joo­se­fin jou­lu

Sana sunnuntaiksi20.12.2020 6.15

Nel­jän­nen ad­vent­ti­sun­nun­tain evan­ke­liu­mi on joh­dan­to­na suu­reen juh­laan. Evan­ke­lis­ta Mat­teus ku­vaa sii­nä ta­pah­tu­mia, joi­den myö­tä täyt­tyi­vät Ju­ma­lan lu­pauk­set tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kaik­ki on tai­vaas­ta an­net­tua

Sana sunnuntaiksi13.12.2020 7.05

Jo­han­nes Kas­ta­ja opet­taa seu­raa­ji­aan luo­pu­maan ih­mi­syl­pey­des­tä ja kiin­nit­tä­mään kat­seen Jee­suk­seen, jou­lun suu­reen ih­mee­seen.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Sana juh­la­py­häk­si: Ra­ken­ta­jil­ta edel­ly­te­tään pal­ve­le­vaa miel­tä

Sana sunnuntaiksi6.12.2020 6.10

Yh­tei­nen työ on­nis­tuu, kun kaik­ki hoi­ta­vat oman roo­lin­sa mah­dol­li­sim­man hy­vin. Jo­kai­sen pa­nok­sel­la on mer­ki­tys­tä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta löy­tyy Pyhä Hen­ki

Sana sunnuntaiksi6.12.2020 6.10

Jee­suk­sen pu­heet ja ih­me­te­ot oli­vat he­rät­tä­neet fa­ri­seus­ten mie­len­kiin­non. Oli­ko täl­lä mie­hel­lä jo­ta­kin te­ke­mis­tä tu­le­van Is­ra­e­lin mah­ta­van val­ta­kun­nan kans­sa? Odot­ti­han pro­feet­to­jen il­moit­ta­ma, juu­ta­lais­ten ajal­li­sek­si miel­tä­mä val­ta­kun­ta vie­lä to­teu­tu­mis­taan. ”Mil­loin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee”, oli Jee­suk­sel­le esi­tet­ty ky­sy­mys. Mitä Jee­sus vas­ta­si?

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Rie­mu­kul­kue mat­ka­si Je­ru­sa­le­miin

Sana sunnuntaiksi29.11.2020 7.30

Jee­sus tu­lee kau­pun­kiin aa­sil­la, rau­ha­no­mai­sel­la työ­e­läi­mel­lä, hil­jai­se­na, lem­pe­ä­nä ja nöy­rä­nä ku­nin­kaa­na – ei mah­ti­pon­ti­ses­ti so­ta­rat­sul­la ka­raut­ta­en ku­ten val­loit­ta­ja­ku­nin­kaat.

1 2 3 4 ... 43 »
20.1.2021

Apos­to­li­na olen saa­nut teh­tä­väk­se­ni aut­taa Ju­ma­lan va­lit­tu­ja us­ko­maan, tun­te­maan py­hän to­tuu­den ja toi­vo­en odot­ta­maan ikuis­ta elä­mää. Tit. 1:1–2

Viikon kysymys

Viikon kysymys