JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Salattu Jumala avautuu uskon kautta

Sana sunnuntaiksi12.6.2022 7.00

Jee­sus oli val­mis kes­kus­te­le­maan elä­män tär­keim­mäs­tä asi­as­ta, Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­ses­tä, kun juu­ta­lai­sen neu­vos­ton jä­sen Ni­ko­de­mos tuli yöl­lä ta­paa­maan hän­tä.

Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa

Sana sunnuntaiksi5.6.2022 6.15

Pyhä Hen­ki toi­mii ak­tii­vi­ses­ti ja saa ai­kaan hy­viä asi­oi­ta: Hen­ki muun mu­as­sa lah­joit­taa us­ko­val­le py­sy­vän rau­han ja roh­keu­den saar­na­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta.

Pyhä Henki karkottaa pelon ja epäilykset

Sana sunnuntaiksi29.5.2022 7.15

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuu­luu Py­hän Hen­gen ää­ni, joka an­taa voi­maa us­ko­mi­seen tä­män maa­il­man kes­kel­lä.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Sydämen usko pelastaa

Sana sunnuntaiksi26.5.2022 7.15

He­la­tors­tain evan­ke­liu­mis­sa nä­kyy Ju­ma­lan suu­ri rak­kaus ih­mi­siä koh­taan. Tuos­ta rak­kau­des­ta ker­to­vaa ilo­sa­no­maa Jee­sus käs­ki saar­na­ta kai­kil­le.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Rukous vie lähelle Jumalaa

Sana sunnuntaiksi22.5.2022 6.00

Ru­kouk­ses­sa voi pyy­tää Ju­ma­lal­ta apua vai­kei­siin ti­lan­tei­siin sekä us­kon ja hy­vän oman­tun­non säi­lyt­tä­mi­seen.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Matkalla taivaaseen

Sana sunnuntaiksi15.5.2022 7.10

Kris­tuk­sen pyhä seu­ra­kun­ta kul­kee koh­ti täy­del­lis­tä iloa tai­vaas­sa. Py­hän Hen­gen joh­ta­mi­na kris­ti­tyt saa­vat elää tai­vaan kan­sa­lai­si­na maa­il­mas­sa.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Taivaassa odottaa iankaikkinen ilo

Sana sunnuntaiksi8.5.2022 8.10

Maan pääl­lä moni ko­kee mur­hei­ta ja vas­toin­käy­mi­siä, mut­ta evan­ke­liu­mi an­taa voi­maa kul­kea koh­ti tai­vaan ko­tia.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Paimen ja lampaat tuntevat toisensa

Sana sunnuntaiksi1.5.2022 5.00

Ver­taus Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta on Jee­suk­sen tun­ne­tuim­pia. Oi­kea pai­men pu­huu lam­pail­leen, ja ne op­pi­vat tun­te­maan pai­me­nen. ”Poi­kaa ei tun­ne ku­kaan muu kuin Isä ei­kä Isää ku­kaan muu kuin Poi­ka ja se, jol­le Poi­ka tah­too hä­net il­moit­taa” (Matt. 11:27).

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jeesuksen sanat rauhoittavat

Sana sunnuntaiksi24.4.2022 7.00

Jee­sus koh­ta­si ylös­nous­see­na vain omia ope­tus­lap­sia ja seu­raa­jia. Hän ei näyt­täy­ty­nyt muil­le ylös­nous­see­na, ja sii­hen oli var­mas­ti omat syyn­sä. Us­ko­vat to­dis­ti­vat Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta oma­koh­tai­sil­la ker­to­muk­sil­la ja yrit­ti­vät va­kuut­taa kuu­li­joil­leen kai­ken ol­leen tot­ta. Kuu­li­joi­den va­lit­ta­va­na oli joko us­koa ker­to­mus­ten to­den­pe­räi­syy­teen tai ol­la us­ko­mat­ta sii­hen.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Kahden opetuslapsen pääsiäinen

Sana sunnuntaiksi18.4.2022 7.00

Toi­sen pää­si­äis­päi­vän ai­hee­na on Ylös­nous­seen koh­taa­mi­nen. Päi­vän evan­ke­liu­mi ker­too Jee­suk­sen il­mes­ty­mi­ses­tä kah­del­le ope­tus­lap­sel­le, jot­ka oli­vat pois­tu­mas­sa Je­ru­sa­le­min pää­si­äis­juh­lil­ta. Ope­tus­lap­set oli­vat su­ruis­saan opet­ta­jan­sa kuo­le­mas­ta ja häm­men­ty­nei­tä sii­tä, mitä oli­vat kuul­leet ta­pah­tu­neen hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen.

1 2 3 4 ... 15 »
7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys