JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 39 »

Sei­men lap­sen mer­ki­tys avau­tuu us­kon kaut­ta

Pääkirjoitukset22.12.2021 7.00

Jou­lun ydin­ta­pah­tu­ma on ku­vat­tu Luuk­kaan evan­ke­liu­miin kir­joi­te­tus­sa ku­vauk­ses­sa Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä. Nuo pa­ri­kym­men­tä Raa­ma­tun ja­et­ta ovat mo­nil­le tut­tu­a­kin tu­tum­pia. Kui­ten­kin ne vuo­si vuo­den jäl­keen tu­le­vat elä­vik­si, niin lu­et­tui­na kuin kuul­tui­na­kin.

Jou­luun val­mis­tau­tu­van ru­kous

Pääkirjoitukset15.12.2021 6.00

Nel­jäs­tä ad­vent­ti­sun­nun­tais­ta vii­mei­nen lä­hes­tyy. Sen kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Her­ran tu­le­mi­nen on lä­hel­lä. Tänä sun­nun­tai­na muis­te­taan las­ta odot­ta­vaa Ma­ri­aa, Her­ran äi­tiä. Va­pah­ta­jan äi­din odo­tus ja Ju­ma­lan kan­san jou­lun odo­tus kuu­lu­vat yh­teen.

Nöy­rä ih­mi­nen ar­vos­taa ja tar­vit­see toi­sia

Pääkirjoitukset8.12.2021 7.00

Vii­me vuo­si­na nöy­ryy­den kä­si­te on nous­sut esil­le yl­lät­tä­väs­sä yh­tey­des­sä. Ta­lou­se­lä­män ja yri­tys­joh­don teh­tä­vis­sä on huo­mat­tu, et­tä nöy­ryys on joh­ta­jal­le ar­vo­kas omi­nai­suus. Työ­e­lä­mäs­sä ja eri­tyi­ses­ti sen esi­mies­teh­tä­vis­sä nöy­ryy­del­le on ky­syn­tää. On ha­vait­tu, et­tä hyvä joh­ta­ja an­taa muil­le ti­laa me­nes­tyä. Hän ei ko­ros­ta it­se­ään, vaan ar­vos­taa tois­ten työ­pa­nos­ta, aset­tuu toi­sen ase­maan ja ja­kaa kii­tos­ta.

Toi­mi­va yh­teis­kun­ta on ra­ken­net­tu luot­ta­muk­sen va­raan

Pääkirjoitukset1.12.2021 11.50

Kan­sain­vä­li­ses­ti ver­tail­tu­na va­kaas­sa ja tur­val­li­ses­sa isän­maas­sam­me on il­men­nyt ajat­te­lua, jon­ka mu­kaan esi­val­taa vas­taan tu­lee tais­tel­la. Täl­lai­sen ajat­te­lun pe­rus­ta­na on kä­si­tys sii­tä, et­tä suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta ei toi­mi jä­sen­ten­sä par­haak­si. Muu­al­la län­ti­ses­sä maa­il­mas­sa on näh­ty jopa konk­reet­ti­sia hyök­käyk­siä yh­teis­kun­ta­rau­haa vas­taan.

Riip­pu­vuus voi ol­la us­ko­vai­sen­kin ris­ti­nä

Pääkirjoitukset24.11.2021 7.00

Eri­lais­ten riip­pu­vuuk­sien eli ad­dik­ti­oi­den mää­rä ih­mi­sil­lä on län­si­mai­sis­sa yh­teis­kun­nis­sa li­sään­ty­nyt voi­mak­kaas­ti vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä. Ny­ky­maa­il­mas­sa on tar­jol­la ai­em­paa enem­män sel­lai­sia vi­rik­kei­tä, jot­ka voi­vat syn­nyt­tää riip­pu­vuu­den.

Va­pah­ta­ja ke­hot­ti koh­te­le­maan las­ta hy­vin

Pääkirjoitukset17.11.2021 6.00

Lap­sen oi­keuk­sien viik­ko muis­tut­taa tänä vuon­na sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la lap­sel­la on oi­keus hy­vään koh­te­luun. Vir­si 139 avaa sy­väl­li­sen nä­ky­män tä­hän ai­hee­seen: ”Ken lap­sen ot­taa hoi­vaan­sa, saa hoi­taa it­se Jee­sus­ta, vaan Her­ran tuo­mi­on se saa, ken lap­sen mie­len haa­voit­taa.”

Isän an­ta­ma kehu kan­taa

Pääkirjoitukset10.11.2021 7.00

Isä, isi, is­kä, isuk­ki. Rak­kaal­la isäl­lä on mon­ta kut­su­ma­ni­meä. Ku­ten kut­su­ma­ni­met ovat mo­net, ovat kes­kel­läm­me elä­vät isät­kin mo­nen­lai­sia. Isien elä­män­ti­lan­teet ja ta­vat elää isyyt­tä to­dek­si vaih­te­le­vat. Ei ole­kaan yh­tä ai­no­aa oi­ke­aa ta­paa ol­la isä.

Pyhä Hen­ki avaa Ju­ma­lan sa­naa

Pääkirjoitukset3.11.2021 7.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat jul­kai­si­vat piis­pain­kir­jeen, jon­ka ai­he on kes­kei­nen: Raa­mat­tu ja kirk­ko. Piis­pain­kir­jei­den sar­jan avaa­va, rei­lun 40 si­vun mit­tai­nen pu­heen­vuo­ro kan­nus­taa Raa­ma­tun lu­ke­mi­seen niin seu­ra­kun­tia kuin yk­sit­täi­siä kris­tit­ty­jä­kin.

Toi­vo lä­hei­sen pa­luus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan elää

Pääkirjoitukset27.10.2021 7.00

Pa­ran­nuk­sen ar­mo ei kat­so ai­kaa ei­kä paik­kaa. Myös ko­ro­na-ai­ka­na on ol­lut pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöi­tä, vaik­ka moni on ko­ke­nut myös sen, kun lä­hei­nen tai tut­tu luo­puu us­kos­taan.

Us­kon pe­rus­tus ei jär­ky

Pääkirjoitukset20.10.2021 6.00

Mi­ten sinä us­kot? Mi­hin us­ko­si pe­rus­tuu? Täl­lai­sia ky­sy­myk­siä ky­sy­tään tä­nä­kin päi­vä­nä. Raa­mat­tu ke­hot­taa vas­taa­maan ky­sy­jäl­le, apos­to­li Pie­ta­rin neu­von mu­kai­ses­ti: ”Ol­kaa ai­na val­miit an­ta­maan vas­taus jo­kai­sel­le, joka ky­syy, mi­hin tei­dän toi­von­ne pe­rus­tuu” (1. Piet. 3:15). Täl­lai­seen ky­sy­myk­seen ly­hin mah­dol­li­nen vas­taus on Jee­sus.

1 2 3 4 ... 39 »
21.1.2022

Lau­la­kaa Her­ral­le, ylis­tä­kää hän­tä, ker­to­kaa hä­nen ih­me­töis­tään. Ps. 105:2

Viikon kysymys