JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 36 »

Kris­ti­tyn luon­to­suh­de poh­jau­tuu kä­si­tyk­seen Luo­jas­ta

Pääkirjoitukset26.5.2021 7.00

Luon­non­va­ra­kes­kus aloit­taa koko Suo­men kat­ta­van met­sä- ja suo­kas­vil­li­suu­den in­ven­toin­nin täs­sä kuus­sa. In­ven­toin­ti käyn­nis­tyy Ete­lä-Suo­mes­ta, ja vuo­sien 2021–2022 ai­ka­na in­ven­toi­daan 25 vuot­ta sit­ten tut­ki­tut ko­ea­lat eri puo­lil­ta Suo­mea. Kas­vil­li­suu­des­sa tuo­na ai­ka­na ta­pah­tu­neet muu­tok­set il­men­tä­vät, mikä on suo­ma­lai­sen luon­non tila täl­lä het­kel­lä.

Pysy luot­ta­vai­se­na nuo­ri ja ai­kui­nen!

Pääkirjoitukset19.5.2021 7.00

Mo­nes­sa ko­dis­sa jän­ni­te­tään näi­nä päi­vi­nä yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­sia. Vii­mei­siä tent­te­jä suo­ri­te­taan myös am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa ja yli­o­pis­tois­sa.

Vies­ti­tään sä­vyi­säs­ti Raa­ma­tun poh­jal­ta

Pääkirjoitukset12.5.2021 6.05

Oi­keu­des­sa pui­daan pian sitä, mitä saa Suo­mes­sa us­kon­non­va­pau­den ni­mis­sä jul­ki­ses­ti sa­noa. Sa­mal­la pun­ni­taan kah­den pe­ru­soi­keu­den, us­kon­non­va­pau­den ja sa­nan­va­pau­den suh­det­ta. Mo­lem­mat ovat Suo­men pe­rus­tus­lain mu­kaan luo­vut­ta­mat­to­mia ja suo­jat­tu­ja oi­keuk­sia.

Äi­tiy­den mo­net ihan­teet

Pääkirjoitukset5.5.2021 8.00

Mis­tä syn­ty­vät tä­män päi­vän äi­tien esi­ku­vat ja roo­li­mal­lit? Tu­le­vat­ko ne edel­tä­väl­tä su­ku­pol­vel­ta, ku­ten omal­ta äi­dil­tä? Vai­kut­ta­vat­ko äi­tiy­den ihan­tee­seen yhä enem­män eri­lai­set tut­ki­mus­tu­lok­set, yh­teis­kun­nas­sa vai­kut­ta­vat aat­teet tai so­si­aa­li­sen me­di­an äi­tiyt­tä kä­sit­te­le­vät ryh­mät?

Min­kä­lais­ta ke­hi­tys­tä tuen toi­min­nal­la­ni?

Pääkirjoitukset28.4.2021 7.00

Eläm­me vaih­to­eh­tois­ten to­tuuk­sien maa­il­mas­sa. Asi­aan kuin asi­aan voi­daan esit­tää eri­lai­sia nä­kö­kul­mia ja suh­teel­lis­taa nii­tä. Suh­teel­lis­ta­mi­sen, yk­si­lön­va­pauk­sien ja maal­lis­tu­mi­sen yh­dis­ty­mi­nen ja ko­ros­tu­mi­nen tuo mu­ka­naan kiel­tei­siä il­mi­öi­tä niin yk­si­löi­den vä­li­seen kuin yh­teis­kun­nal­li­seen elä­mään.

Fyy­si­nen, hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen ih­mi­nen

Pääkirjoitukset21.4.2021 6.15

Ih­mi­nen on ko­ko­nai­suus, jos­sa koh­taa­vat niin fyy­si­nen, hen­ki­nen kuin hen­gel­li­nen ulot­tu­vuus. Näi­tä omi­nai­suuk­sia ei voi pi­tää toi­sis­taan täy­sin eril­li­si­nä, vaik­ka nii­tä voi­daan tar­kas­tel­la myös erik­seen. Esi­mer­kik­si hen­ki­nen hy­vin­voin­ti vai­kut­taa ih­mi­sen fyy­si­seen ole­muk­seen ja päin­vas­toin.

Oheis­kas­vat­ta­jat ja van­hem­pien vas­tuu

Pääkirjoitukset9.4.2021 10.25

Hel­mi­kuus­sa tuli ku­lu­neek­si 90 vuot­ta sii­tä, kun SRK jul­kai­si en­sim­mäi­sen var­si­nai­sen Las­ten Sii­o­ni -leh­den nu­me­ron. Sen näy­te­leh­ti oli il­mes­ty­nyt edel­li­sen vuo­den lop­pu­puo­lel­la. Tar­vi­taan­ko kris­til­lis­tä las­ten­leh­teä edel­leen, ja mikä sen mer­ki­tys on?

Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­ma to­teu­tuu pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitukset31.3.2021 7.00

Mus­ta on su­run ja kuo­le­man väri. Se on pit­kä­per­jan­tain väri. Tuol­loin Ju­ma­lan Poi­ka kuo­li ris­til­lä. Raa­ma­tun vah­vat ku­vauk­set ker­to­vat Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­man täyt­ty­mi­ses­tä. Su­run, epä­tie­toi­suu­den ja pe­lon tun­nel­mat ovat näis­sä teks­teis­sä läs­nä. Vie­lä vah­vem­pa­na nou­see kui­ten­kin esil­le ilo, uu­si toi­vo ja rie­mu, joka koit­taa pää­si­äi­se­nä.

Li­sää­kö elä­män­ko­ke­mus vii­saut­ta?

Pääkirjoitukset24.3.2021 6.00

Vii­sau­den ja van­he­ne­mi­sen yh­teyt­tä on tut­kit­tu tie­teen pii­ris­sä kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta. Elä­män­ko­ke­mus ei mer­kit­se tut­ki­joi­den mu­kaan sa­maa asi­aa kuin vii­saus, mut­ta oman elä­män­ku­lun poh­ti­mi­sen voi­daan kat­soa kas­vat­ta­van vii­saut­ta.

Sek­su­aa­li­suus – Ju­ma­lan luo­ma omi­nai­suus

Pääkirjoitukset17.3.2021 7.35

Luo­des­saan en­sim­mäi­sen ih­mi­sen maa­il­maan Ju­ma­la teki hä­nes­tä mie­hen. Adam, en­sim­mäi­nen ih­mi­nen eli pa­ra­tii­sis­sa osa­na muu­ta luo­ma­kun­taa. Ju­ma­la näki Ada­min ole­van yk­si­näi­nen ja kai­paa­van kump­pa­nia, joka so­pi­si hä­nel­le. Ju­ma­la loi Ee­van, nai­sen, jos­ta tuli puo­li­so Ada­mil­le.

1 2 3 4 ... 36 »
21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies