JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 10 »

Isyys on tukea tarvitseva ihmissuhde

Pääkirjoitukset9.11.2022 6.10

Isyy­den mo­ni­vai­hei­nen tie al­kaa jo uu­den elä­män al­ku­vai­hees­sa. Puo­li­son ras­kaus ja en­sim­mäi­sen lap­sen syn­ty­mä aset­taa myös isän uu­den elä­män­vai­heen eteen.

Olenko hereillä?

Pääkirjoitukset2.11.2022 7.00

Suo­mes­sa­kin on nos­ta­nut vii­me vuo­si­na pää­tään niin kut­sut­tu woke-kult­tuu­ri, jon­ka juu­ret ovat 1930-lu­vun af­ro­a­me­rik­ka­lai­ses­sa, ra­sis­mia vas­tus­ta­vas­sa toi­min­nas­sa. Woke (eng­lan­nin sa­nas­ta awa­ke, he­reil­lä) tar­koit­taa yh­teis­kun­nal­lis­ta he­reil­lä ole­mis­ta tai asi­oi­den tie­dos­ta­mis­ta.

Sukupolvet tarvitsevat toisiaan huolenpitäjinä

Pääkirjoitukset26.10.2022 7.15

Yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on vii­me vuo­si­na pu­hut­ta­nut niin sa­not­tu ”huol­to­suh­de”. Tuo suh­de ku­vaa työs­sä­käy­vien ja työ­voi­man ul­ko­puo­lel­la ole­vien yh­teis­kun­nan jä­sen­ten vä­lis­tä suh­det­ta. Hy­vin­voin­ti­val­ti­on ole­mas­sa­o­loa uh­kaa­va­na te­ki­jä­nä esil­le on nos­tet­tu al­hai­sen syn­ty­vyy­den on­gel­ma. Kun vä­es­tö van­he­nee ja lap­sia syn­tyy yhä vä­hem­män, tämä hei­ken­tää huol­to­suh­det­ta. Täl­lai­sen suun­tauk­sen mu­ka­naan tuo­ma tu­le­vai­suus­ku­va ei ole myön­tei­nen. Ve­ron­mak­sa­jia näyt­täi­si ole­van yhä vä­hem­män, sa­moin kuin nii­tä re­surs­se­ja, joil­la pi­de­tään huol­ta niin lap­sis­ta kuin van­huk­sis­ta.

”On maailman teillä vain rauhattomuus”

Pääkirjoitukset19.10.2022 0.05

Ot­sik­ko­na ole­va (As­ser Ter­vas­mä­en se­pit­tä­mä) lau­lun­säe tun­tuu ku­vaa­van hy­vin ai­kaam­me. Me­dia täyt­tyy Uk­rai­nan so­taa seu­raa­vis­ta uu­ti­sis­ta ja poh­din­nois­ta, voi­ko konf­lik­ti laa­je­ta ydin­so­dak­si. Toi­nen kes­kei­nen uu­ti­sai­he on so­dan ai­heut­ta­ma ener­gi­ak­rii­si ja sii­hen liit­ty­vät poh­din­nat, mi­ten Eu­roop­pa sel­vi­ää tu­le­vas­ta tal­ves­ta.

Taloudellinen niukkuus kysyy tyytymistä Jumalan tahtoon

Pääkirjoitukset12.10.2022 10.45

Ää­rim­mäi­nen köy­hyys on elä­mis­tä al­le 1,6 eu­rol­la päi­väs­sä. Suo­mes­sa ei ole ää­rim­mäis­tä köy­hyyt­tä, vaan Suo­mes­sa käy­te­tään kä­si­tet­tä suh­teel­li­nen köy­hyys, joka ku­vaa yk­si­lön käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa ra­haa suh­tees­sa muu­hun vä­es­töön.

Jokainen ihminen tarvitsee sielun pelastusta

Pääkirjoitukset5.10.2022 6.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­pit ko­koon­tui­vat hiip­pa­kun­nit­tain sy­no­daa­li­ko­kouk­siin. Näil­lä pap­pien yh­tei­sil­lä ko­koon­tu­mi­sil­la on kir­kos­sa vuo­si­sa­to­ja pit­kä his­to­ria. Piis­pat kut­su­vat hiip­pa­kun­tan­sa pa­pit ja leh­to­rit yh­teen vä­hin­tään joka kuu­des vuo­si. Sy­no­daa­li­ko­kouk­sen tar­koi­tus on kir­kon mu­kaan ”kä­si­tel­lä te­o­lo­gi­sia ky­sy­myk­siä sekä seu­ra­kun­tien hoi­toa ja muu­ta kir­kon toi­min­taa ja hal­lin­toa kos­ke­via asi­oi­ta”. Sa­nan sy­no­daa­li juu­ret ovat krei­kan kie­les­sä. Sa­na­pa­ri syn odos tar­koit­taa yh­teis­tä tie­tä.

Toiveikasta puhetta elämänkokemuksen pohjalta

Pääkirjoitukset28.9.2022 8.00

Van­hus­ten­vii­kon tee­ma­na on tänä vuon­na ”Yh­des­sä luon­toon – joka iän oi­keus”. Vii­kon mit­taan luon­to­tee­maan sy­ven­ny­tään eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta, ku­ten lä­hi­luon­to ja ul­koi­lu. Esil­lä on myös mui­ta tär­kei­tä tee­mo­ja ra­vit­se­muk­ses­ta kult­tuu­rin mer­ki­tyk­seen. Mo­nen ai­heen koh­dal­la he­rää ky­sy­mys, mi­ten nämä asi­at täl­lä het­kel­lä to­teu­tu­vat ikäih­mis­ten elä­mäs­sä.

Evankeliumissa on voima kaikilla kielillä

Pääkirjoitukset21.9.2022 15.00

Maa­il­man alus­sa ih­mi­set pu­hui­vat yh­tä kiel­tä. Ny­ky­ään ti­lan­ne on toi­nen: maa­il­mas­sa pu­hu­taan tu­han­sia eri kie­liä, ja ne si­säl­tä­vät myös alu­eel­li­sia mur­tei­ta. Kie­let ke­hit­ty­vät ja muut­tu­vat ajan myö­tä. Uu­sia kie­liä syn­tyy ja nii­tä myös kuo­lee.

Nöyryys Jumalan edessä ohjaa palvelemaan

Pääkirjoitukset14.9.2022 6.00

Koko maa­il­maan le­vi­si vii­me vii­kol­la suru-uu­ti­nen Eng­lan­nin ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet II:n kuo­le­mas­ta. Eli­sa­bet eli pit­kän elä­män hal­li­ten yli 70 vuot­ta maa­taan ja kan­sai­nyh­tei­sö­ään. Hän pal­ve­li kan­saa lu­pauk­sen­sa mu­kai­ses­ti lop­puun saak­ka ja saa­vut­ti työl­lään laa­jaa ar­vos­tus­ta ja kan­san­suo­si­o­ta.

Huutaminen ei edistä keskustelua

Pääkirjoitukset7.9.2022 7.05

Erääs­sä hil­jat­tain käy­dys­sä verk­ko­kes­kus­te­lus­sa toi­nen kes­kus­te­li­ja pyy­si isoil­la kir­jai­mil­la kom­men­toi­neel­ta kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­taan, et­tä tämä ei huu­tai­si in­ter­ne­tis­sä. Verk­ko­kes­kus­te­lus­sa on ta­val­lis­ta, et­tä tun­teet kuu­me­ne­vat ja isot kir­jai­met ote­taan käyt­töön oman mie­li­pi­teen te­hos­ta­mi­sek­si.

1 2 3 4 ... 10 »
1.12.2022

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys