JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

JULIA VäHäJYLKKä

JULIA VäHäJYLKKä

”Låt Kris­ti ord bo hos er”

Vieraskieliset / på-svenska20.5.2016 6.45

Tra­di­ti­on­sen­ligt höl­ls SFC:s som­mar­mö­te un­der Kris­ti Him­mel­färds­hel­gen på Mockf­järds­s­ko­lan. Gäs­ter an­län­de än­da från Fin­land, Sve­ri­ge, Nor­ge, USA och Rys­s­land. Ett so­ligt vä­der för­här­li­ga­de för­som­ma­rens mö­ten.

Tro­en­de Up­p­sa­las­tu­dent i val­borgs­tid

Vieraskieliset / på-svenska3.5.2016 14.25

Jag är en ung tro­en­de stu­dent som stu­de­rat vid Up­p­sa­la Uni­ver­si­tet i snart fyra år. An­ta­let tro­en­de i Up­p­sa­la är få. Jag har of­ta ref­lek­te­rat över hur man som tro­en­de stu­dent bör för­hål­la sig till stu­dent­li­vet, det­ta är en ref­lek­ti­on som blir mer ak­tu­ell, nu i slu­tet av ap­ril.

Att form­ge mär­ket – en pas­san­de ut­ma­ning för oss!

Vieraskieliset / på-svenska26.4.2016 8.50

Små­barns­mam­mor­na He­le­na Löp­pö­nen och Ida Lau­ri­la bör­jar som­ma­ren med Svens­ka som­mar­mö­tet. Käns­lan är den sam­ma som un­der Fin­lands som­mar­mö­ten, men den myc­ket mind­re ska­ran av mö­tes­gäs­ter gör att um­gän­ge med släkt och vän­ner hin­ns med på ett an­nat sätt. Där kän­ner de fles­ta va­rand­ra.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Svens­ka som­mar­mö­tet i Da­lar­na 6–8/5

Vieraskieliset / på-svenska22.4.2016 15.15

SFC:s som­mar­mö­te anord­nas på Mockf­järds­s­ko­lan i bör­jan av maj. Mö­tet bör­jar på fre­dag ef­ter­mid­dag och avs­lu­tas på sön­dag.

På läg­ret för pre­di­kan­ter och tol­kar öva­des språk­kuns­ka­per­na

Vieraskieliset / på-svenska18.2.2016 11.12

Un­der hel­gen sam­la­des 36 pre­di­kan­ter och tol­kar från Sve­ri­ge och Fin­land vid Stock­holms frids­fö­re­nings sam­lings­lo­ka­ler i Tun­gels­ta. Kur­sen var ett ge­men­samt pro­jekt ord­nat av SRK och SFC och dess syf­te var att stöt­ta det svensksp­rå­ki­ga mis­si­on­sar­be­tet. På läg­ret höl­ls an­dak­ter i mind­re grup­per. På bil­den hål­ler Mat­ti Han­hi­su­an­to från Vich­tis en an­dakt och den tol­kas av Ei­ja-Lii­sa Leh­to­la från Mockf­järd.

His­ki­as sjuk­dom och til­lf­risk­nan­de

Vieraskieliset / på-svenska17.2.2016 23.25

I and­ra Kun­ga­bo­ken och i pro­fe­ten Je­sa­jas bok be­rät­tas om Juda kung His­kia, om hans re­ge­rings­tid och liv. Det texts­tyc­ke som un­der­söks ank­ny­ter till en si­tu­a­ti­on som rus­ka­de om hela li­vets grun­der för den un­ge kun­gen.

Ljuv­li­ga bo­nin­gar

Vieraskieliset / på-svenska17.2.2016 23.24

Psal­tarp­salm 84 kän­ns igen som Ko­rachs ät­t­lin­gars psalm. Den ger sin besk­riv­ning av Is­ra­els folks vand­ring i öde­mar­ken. En del av fol­ket hade gjort up­p­ror mot sina le­da­re Mose och Aron. Ko­rach med sina ska­ror un­der­vi­sa­de att hela fol­ket är he­ligt. En så­dan un­der­vis­ning var in­te ef­ter Guds sin­ne­lag. I fjär­de Mo­se­bok fram­går hur Gud best­raf­fa­de Ko­rachs an­hö­ri­ga (4 Mos 16:32).

21.1.2022

Lau­la­kaa Her­ral­le, ylis­tä­kää hän­tä, ker­to­kaa hä­nen ih­me­töis­tään. Ps. 105:2

Viikon kysymys