JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.3.2023

Iloitkaa Jerusalemin kanssa, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Jes. 66:10

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Kuva Haastateltavalta

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Kuva Haastateltavalta

Ranta­niemessä itsenäistä elämää oppimassa

Uutiset18.3.2023 7.00

Emi­lia Ny­man täyt­ti tam­mi­kuus­sa 27 vuot­ta. Hä­nel­lä oli ko­to­naan Ka­jaa­nin Vuot­to­lah­des­sa isot juh­lat, kun kum­mit ja ys­tä­vät saa­pui­vat juh­li­maan san­ka­rin kans­sa. Ys­tä­vis­tä ote­tuis­sa ku­vis­sa nä­kyy iloi­sia il­mei­tä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Mitä Raamattu kertoo tanssimisesta?

Uutiset17.3.2023 12.15

Kes­kus­tel­les­sam­me Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­ses­ta liit­ty­en ih­mi­sen va­lin­toi­hin sekä oi­ke­aan ja vää­rään, poh­dim­me jos­kus asi­oi­den pe­rus­te­lu­ja sy­väl­li­sem­min, jos­kus taas pin­nal­li­sem­min. Lap­sel­le tai nuo­rel­le van­hem­pi saat­taa to­de­ta, et­tä ”ei us­ko­vai­sil­la ole ol­lut ta­pa­na teh­dä niin”. Vas­taus kel­paa eh­kä lap­sel­le, mut­ta nuo­ri saat­taa ha­lu­ta kuul­la sy­väl­li­sem­piä pe­rus­te­lu­ja. Mik­si us­ko­vai­sil­la ei ole ol­lut ta­pa­na teh­dä niin? On­ko sii­nä taus­tal­la jo­kin pe­rus­te­lu vai mis­tä tuo tapa toi­mia on syn­ty­nyt? Vaik­ka kes­kus­te­lu ei ole ai­na help­poa, niin sitä kan­nat­taa käy­dä. Lap­sen, nuo­ren ja ai­kui­sen­kin on hyvä py­säh­tyä eri­lais­ten asi­oi­den ää­rel­lä poh­ti­maan, on­ko va­li­tun toi­min­ta­ta­van taus­tal­la sel­keä Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­va va­roi­tus tai neu­vo, vai on­ko ky­sy­mys jos­tain muus­ta.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Rippikoulun suosio pysyy – turvallinen ilmapiiri entistä tärkeämpää

Uutiset16.3.2023 8.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon rip­pi­kou­lun suo­sio on py­sy­nyt kor­ke­al­la: vuon­na 2022 rip­pi­kou­lun kä­vi­jä­mää­rä oli noin 48 500. Luku on hie­man pie­nem­pi kuin vuo­den 2021 mää­rä 49 600, mut­ta sel­ke­äs­ti suu­rem­pi kuin vuo­den 2020 vas­taa­va luku 46 800. Lu­kui­hin on las­ket­tu kai­ke­ni­käi­set rip­pi­kou­lu­lai­set.

Viikon kysymys

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

Tasapuolisuutta ja näkemysten rikkautta

Puhutaan maasta ja taivaasta8.3.2023 12.00

– Tasa-ar­vo mer­kit­see mi­nul­le yh­tä­läi­siä mah­dol­li­suuk­sia ja oi­keuk­sia riip­pu­mat­ta ul­koi­sis­ta te­ki­jöis­tä, ku­ten esi­mer­kik­si syn­ty­pe­räs­tä, to­te­aa Lu­kasz Mier­zyns­ki.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Olenko välinpitämätön?

Matkaevääksi8.3.2023 10.00

Ih­mi­sen elä­mäs­sä voi ol­la ai­ko­ja, jol­loin kaik­ki su­juu hy­vin: on ter­veyt­tä, ys­tä­viä, töi­tä ja tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat sel­vil­lä. Täl­löin saat­taa us­ko­mi­sen lah­ja him­men­tyä ja on vaa­ra­na tul­la pen­se­äk­si us­kos­sa.

Resurssipankki toimii lahjoitusten varassa

Uutiset7.3.2023 10.45

Re­surs­si­pank­ki tu­kee lap­si­per­hei­den jak­sa­mis­ta. Se kai­paa toi­mi­ak­seen va­ro­ja. Toi­min­ta kai­paa myös te­ki­jöi­tä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Juhani Ojalehto

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Juhani Ojalehto

Matti Taskila 2.9.1955–2.3.2023

Uutiset6.3.2023 14.45

SRK:n pit­kä­ai­kai­nen joh­to­kun­nan jä­sen ja pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la kuo­li ko­to­naan Kan­nuk­ses­sa var­hain tors­tai­aa­mu­na 2. maa­lis­kuu­ta vai­ke­an sai­rau­den mur­ta­ma­na. Tas­ki­la siu­na­taan hau­dan le­poon Kan­nuk­ses­sa lau­an­tai­na 1. huh­ti­kuu­ta. Päi­vä­mies jul­kai­see Tas­ki­lan omais­ten laa­ti­man muis­to­kir­joi­tuk­sen.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Keskisen alueen rauhanyhdistyksiä on 59, joilla työvoiman kerääminen on meneillään.

Suviseurojen työvoimaa kerätään keskisellä alueella

Uutiset6.3.2023 12.45

Työ­vuo­ro­jen täyt­tö­as­te tu­lee ol­la vä­hin­tään 80 pro­sent­tia, jot­ta Su­vi­seu­rat voi­daan jär­jes­tää.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskon voima tulee Jumalalta

Sana sunnuntaiksi5.3.2023 6.05

Ko­et­te­le­muk­sis­sa tun­tee mo­nes­ti us­kon ja epä­us­kon tais­te­lun, mut­ta Jee­sus ei pois­tu kär­si­vän vie­rel­tä.

Anni Kälkäjä

Anni Kälkäjä

Traumasta voi toipua

Artikkelit4.3.2023 7.00

Eteem­me voi tul­la hy­viä ja kau­nii­ta asi­oi­ta, jot­ka an­ta­vat voi­maa, iloa ja luot­ta­mus­ta elä­mään. Myös yli­voi­mai­sil­ta tun­tu­vat ko­et­te­le­muk­set, krii­sit, suru ja me­ne­tyk­set ovat osa elä­mää, ja jo­kai­nen koh­taa hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti nii­tä jos­sa­kin elä­män­sä vai­hees­sa. On ar­vi­oi­tu, et­tä lä­hes 90 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä ko­kee elä­mäs­sään vä­hin­tään yh­den asi­an, joka po­ten­ti­aa­li­ses­ti voi ai­heut­taa trau­man. Trau­ma­ti­lan­ne tu­lee usein kuin sa­la­ma kirk­kaal­ta tai­vaal­ta ja jär­kyt­tää elä­män tur­val­lis­ta jat­ku­vuut­ta.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Kuvat: Susanna Hiltunen ja Julia Hiltunen

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Hiacessa on tunnelmaa. Tällä kertaa mukaan lähtivät Aaretti Kamula (vas.), Tinja Hiltunen, Jami Hiltunen, Helmi Kamula, Adelia Huttu, Juho Hiltunen ja Topi Hiltunen. Kuvan otti Julia Hiltunen.

Kuvat: Susanna Hiltunen ja Julia Hiltunen

Raamattuluokka tunturien takana

Uutiset3.3.2023 11.25

La­pis­sa raa­mat­tu­luok­kiin aje­taan jopa lä­hes 200 ki­lo­met­rin pääs­tä. Nuor­ten yh­teen­kuu­lu­vai­suut­ta vah­vis­taa kes­kus­te­lu us­kon asi­ois­ta.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Kuvakaappaus Päivämiehen digilehdestä

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Kuvakaappaus Päivämiehen digilehdestä

Palvelutarjonta laajenee – Päivämiehen äänilehti siirtyy konelukukokeiluun

Uutiset1.3.2023 11.30

Muu­tos li­sää Päi­vä­mie­hen tar­jon­taa: kuun­te­lu­mah­dol­li­suus tu­lee myös di­gi­leh­teen, jos­ta ti­laa­jat voi­vat kai­ut­ti­men ku­vak­keen koh­dal­ta kuun­nel­la kaik­ki teks­tit.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uskon lahja on kallein aarre

Matkaevääksi1.3.2023 9.05

Muis­tat­ko las­ten­lau­lun Jä­nö­jus­sin mä­en­las­ku? Sii­nä Jä­nö­jus­si kat­se­lee pik­ku­poi­kien mä­en­las­kua ja nau­raa it­sek­seen, kun joku len­tää pyrs­töl­leen. Jus­si uho­aa it­se­var­mas­ti, mi­ten hän kyl­lä hyp­päi­si mä­es­tä pal­jon pi­dem­mäl­le kuin po­jat, ai­na pil­viin as­ti. Mi­ten­käs sit­ten Jus­sil­le kä­vi­kään? On­ko si­nul­le käy­nyt jos­kus sa­moin? Mi­nul­le on.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

Jumala auttoi sopeutumaan puolison kuollessa

Puhutaan maasta ja taivaasta28.2.2023 10.25

Puo­li­son­sa me­net­tä­nyt Si­nik­ka Säi­ly viet­tää ak­tii­vis­ta elä­mää muun mu­as­sa mat­kus­tel­len. Hän to­te­aa, et­tä it­se pi­tää läh­teä liik­keel­le, ei­kä jää­dä nel­jän sei­nän si­sään su­re­maan ja kat­ke­roi­tu­maan.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus on tänäänkin kiusatun apu

Sana sunnuntaiksi26.2.2023 5.00

Jee­sus voit­ti kiu­saa­jan ja mah­dol­lis­ti ris­tin­kuo­le­mal­laan hä­neen us­ko­vil­le syn­tien an­teek­si­saa­mi­sen ja ian­kaik­ki­sen elä­män.

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Puoluejohtajat arvojen äärellä

Uutiset25.2.2023 8.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on kut­su­nut edus­kun­ta­puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jat kes­kus­te­le­maan ar­vois­ta.

Piirros Jobi Tölli, graafinen toteutus Timo Kinnunen

Piirros Jobi Tölli, graafinen toteutus Timo Kinnunen

Hae rohkeasti opistoon!

Uutiset24.2.2023 8.00

Opis­to­vuo­si tu­kee ko­tien kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta ja jät­tää jäl­jen vuo­sit­tain noin 400 nuo­ren elä­mään. Nyt yh­teis­ha­ku on taas au­ki, ja moni pe­rus­kou­lun päät­tä­nyt nuo­ri poh­tii elä­män­sä seu­raa­vaa suun­taa.

Pohjoisen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat Pudasjärven rauhanyhdistykselle pohtimaan leirityön tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.

Pohjoisen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat Pudasjärven rauhanyhdistykselle pohtimaan leirityön tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.

Anni-Inkeri Törmänen

Pohjoisen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat Pudasjärven rauhanyhdistykselle pohtimaan leirityön tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.

Pohjoisen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat Pudasjärven rauhanyhdistykselle pohtimaan leirityön tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.

Anni-Inkeri Törmänen

Leirityö pohjoisella alueella jatkuu

Uutiset23.2.2023 9.00

Poh­joi­sen alu­een lei­ri­kes­kus Rau­ti­o­saa­ri on jou­dut­tu sul­ke­maan toi­min­nas­ta 12. tam­mi­kuu­ta si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si. Syys­kuun lop­puun men­nes­sä teh­dään laa­ja kar­toi­tus­työ lei­ri­työn jat­ku­mi­sek­si.

Aarne Ormio

Aarne Ormio

Kokeile kohtuutta – Ekopaasto käynnistyy tänään

Uutiset22.2.2023 10.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vuo­sit­tai­nen Eko­paas­to käyn­nis­tyy jäl­leen tä­nään tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na ja päät­tyy pää­si­äis­lau­an­tai­na 8.4.

Heikkona voimakas

Matkaevääksi22.2.2023 6.00

Usein kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä ih­mi­sel­le ei an­ne­ta taak­kaa enem­pää kuin hän jak­saa kan­taa. Tie­dän ko­ke­muk­ses­ta, et­tä mur­heen ja su­run pai­na­es­sa koh­tuut­to­mas­ti sa­non­ta voi tun­tua ko­val­ta ja loh­dut­to­mal­ta. En­hän minä jak­sa­nut­kaan kan­taa taak­ko­ja­ni, vaan va­jo­sin ai­van poh­jal­le saak­ka! Olen­ko minä Ju­ma­lan hyl­kää­mä ih­mi­nen? Mik­si Ju­ma­la on vie­nyt mi­nul­ta kaik­ki voi­ma­ni ja tur­va­ni pois? Uu­pui­han Jee­sus­kin ajal­li­sen ris­tin­sä al­la, niin et­tä sitä kan­ta­maan lai­tet­tiin Si­mon-ni­mi­nen mies. Jos Jee­sus ei jak­sa­nut kan­taa in­hi­mil­lis­tä kuor­maan­sa, mik­si mi­nun pi­täi­si jak­saa?

Reisjärven kurssilaisia huojensi tieto, että edellisten järjestäjien kokemus siirtyy prosessissa uusille vastuunkantajille.

Reisjärven kurssilaisia huojensi tieto, että edellisten järjestäjien kokemus siirtyy prosessissa uusille vastuunkantajille.

Aulikki Piirainen

Reisjärven kurssilaisia huojensi tieto, että edellisten järjestäjien kokemus siirtyy prosessissa uusille vastuunkantajille.

Reisjärven kurssilaisia huojensi tieto, että edellisten järjestäjien kokemus siirtyy prosessissa uusille vastuunkantajille.

Aulikki Piirainen

Seuravalmistelut käynnistyivät

Uutiset21.2.2023 8.00

Alus­tus Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­tä poh­jus­ti työs­ken­te­lyä, jos­sa suun­nat­tiin kat­set­ta tu­le­vaan.

Anni Kälkäjä

Anni Kälkäjä

"Uskonnonlukutaito mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan"

Uutiset20.2.2023 11.00

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo kä­sit­te­lee Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon verk­ko­si­vu­jen Pu­heen­vuo­rot-pals­tal­la us­kon­non­lu­ku­tai­toa ja us­kon­non­va­paut­ta. Piis­pa ker­too kir­joi­tuk­ses­saan esi­merk­ke­jä, jot­ka osoit­ta­vat, et­tä ”Suo­mes­sa on ajau­dut­tu us­kon­non­va­pau­den tul­kin­nan kan­nal­ta mer­kil­li­seen ti­lan­tee­seen”. Lail­li­suus­val­vo­jien ja eri vi­ra­no­mais­ten tul­kin­nois­sa on muo­dos­tu­nut hä­nen mu­kaan­sa tren­dik­si ne­ga­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den (va­paus us­kon­nos­ta) ko­ros­tus.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskovainen on osallinen rististä

Sana sunnuntaiksi19.2.2023 5.55

Jee­suk­sen seu­raa­jal­le kuu­luu osal­li­suus hä­nen ris­tis­tään, mut­ta vaik­ka har­teil­la saat­taa tun­tua ris­tin pai­no, ei omaa­tun­toa vai­vaa syn­nin taak­ka.