JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Anni Kälkäjä

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Diakoniatoimikunnan jäsenet Elsa Pyörälä ja Terttu Angeria ideoivat tempauksen yhdessä toimikunnan naisten kanssa.

Anni Kälkäjä

Ruo­ka­tem­paus veti vä­keä

Uutiset14.10.2021 8.00

Kem­pe­leen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­ta ja­koi ruo­kaa ko­tiin vie­tä­väk­si.

Ju­ma­la on kär­si­väl­li­nen

Matkaevääksi13.10.2021 6.00

Jos­kus lu­kies­sa­ni Raa­ma­tus­ta Is­ra­e­lin kan­san vai­heis­ta esi­mer­kik­si kor­pi­va­el­luk­sen osal­ta mie­lee­ni on nous­sut ih­me­tys, kuin­ka vä­hän ai­kaa kan­sa py­syi us­kol­li­se­na Ju­ma­lan tah­dol­le. On nous­sut jopa myö­tä­hä­pe­än tun­ne: vaik­ka Ju­ma­la osoit­ti mo­nel­la lail­la ih­meel­li­sen voi­man­sa, pian kan­sa hor­jui ja al­koi va­lit­taa tai poik­ke­si jopa epä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen kul­tais­ta va­sik­kaa pal­vo­maan. Jos­kus olen ih­me­tel­lyt, mik­si Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan niin laa­jas­ti sii­tä, kuin­ka kan­sa oli tot­te­le­ma­ton­ta Ju­ma­lal­le.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Raija Fager

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Lasse Ojamo kaivinkoneineen purki vanhan toimitalon muutamassa päivässä.

Raija Fager

Me­ri­kar­vi­an van­ha toi­mi­ta­lo väis­tyi uu­den tiel­tä

Uutiset12.10.2021 8.00

Uu­den toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen kes­ti noin vii­si vuot­ta. Van­ha ka­to­si ton­til­ta muu­ta­mas­sa päi­väs­sä.

Viikon kysymys

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Evan­ke­liu­mi puh­dis­taa sy­dä­men

Sana sunnuntaiksi10.10.2021 7.05

Us­ko ja epä­us­ko käy­vät kamp­pai­lua ih­mi­sen si­sim­mäs­sä. Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus puh­dis­taa epä­us­koi­sen ja syn­ti­sen sy­dä­men.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

SRK:n arkisto

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

SRK:n arkisto

Seu­rat Ti­ta­ni­cil­la – haak­si­ri­kos­ta pe­las­tu­nei­den ker­to­maa

Puhutaan maasta ja taivaasta9.10.2021 8.00

Ti­ta­ni­cin mat­kus­ta­jien jou­kos­sa oli pal­jon suo­ma­lai­sia, sil­lä 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­na mo­net muut­ti­vat Suo­mes­ta siir­to­lai­sik­si Ame­rik­kaan pa­rem­man toi­meen­tu­lon toi­vos­sa. Yk­si mat­kus­ta­jis­ta oli van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen saar­naa­ja Wil­li­am Lah­ti­nen vai­mon­sa An­nan kans­sa.

Kuvakaappaus: www.elinluovutuskortti.fi

Kuvakaappaus: www.elinluovutuskortti.fi

Läh­tö­koh­tai­ses­ti jo­kai­nen on elin­luo­vut­ta­ja – kan­nat­taa kui­ten­kin il­mais­ta tah­ton­sa

Uutiset8.10.2021 12.15

Sai­raus, jon­ka ai­noa hoi­to­muo­to on elin­siir­to, voi kos­ket­taa ketä ta­han­sa. On to­den­nä­köi­sem­pää, et­tä it­se tar­vit­si­si jos­kus elin­siir­ron kuin et­tä toi­mi­si elin­luo­vut­ta­ja­na.

Kuva: SRK:n arkisto

Kuva: SRK:n arkisto

Uu­si nuot­ti­vih­ko kut­suu las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen ää­rel­le

Uutiset7.10.2021 11.35

SRK:n vas­ti­kään jul­kai­se­man las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen nuot­ti­vih­kon tar­koi­tus on tu­tus­tut­taa lap­sia Sii­o­nin lau­lu­jen las­te­no­sas­toon ja tu­kea ko­tien mu­si­soin­tia.

Uu­si las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen nuot­ti­vih­ko

Mainos6.10.2021 14.00

Tu­tus­tu nuot­ti­vih­koon ja mui­hin las­ten­tuot­tei­siin tääl­tä. Vä­hin­tään 50 eu­ron ti­lauk­set pos­ti­ku­luit­ta!

Minna Impola

Minna Impola

Sa­don­kor­juu on Ju­ma­lan työ

Matkaevääksi6.10.2021 10.00

Muis­tan lap­suu­des­ta­ni Sii­o­nin lau­lun, jon­ka sa­no­jen mer­ki­tys­tä en täy­sin ym­mär­tä­nyt. Lau­lus­sa teh­dään ti­liä Ju­ma­lal­le ja lau­le­taan, et­tä ”usein sirp­pi kä­dess´ sie­men­tä pel­toon vein”.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Matias Haaraniemi

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Matias Haaraniemi

Isos­kou­lu­tuk­seen run­saas­ti ha­ki­joi­ta

Uutiset5.10.2021 15.25

Iso­sik­si ha­lu­taan niin ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta per­soo­nia kuin kah­den kes­ken kes­kus­te­li­joi­ta­kin. Kou­lu­tuk­ses­sa roh­kais­taan ja tu­e­taan löy­tä­mään omat vah­vuu­det.

Tu­lee­ko teil­le Las­ten pol­ku?

Mainos4.10.2021 13.00
Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Mikko Niskanen / Niskane Oy

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Ylivieskan uuteen kirkkomiljööseen kuuluva kellotapuli siunataan käyttöön tiistaina 5. lokakuuta.

Mikko Niskanen / Niskane Oy

Yli­vies­kan uu­den kir­kon kel­lot soi­vat huo­men­na

Uutiset4.10.2021 11.10

Yli­vies­kan kirk­ko­mil­jöö on val­mis, jo­ten sii­hen kuu­lu­van kel­lo­ta­pu­lin siu­naa­mi­nen käyt­töön on kä­sil­lä.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Luon­nol­la on suu­ri mer­ki­tys iäk­käi­den hy­vin­voin­tiin – Van­hus­ten­viik­ko käyn­nis­tyy

Uutiset3.10.2021 6.00

Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­päi­vää vie­te­tään tä­nään 3. lo­ka­kuu­ta jo 68. ker­ran. Se käyn­nis­tää Van­hus­ten­vii­kon, jota on vie­tet­ty vuo­des­ta 1971 läh­tien.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Las­ten kal­tais­ten on tai­vas­ten val­ta­kun­ta

Sana sunnuntaiksi3.10.2021 6.00

Mik­ke­lin­päi­vä on omis­tet­tu pait­si en­ke­leil­le myös lap­sil­le. En­ke­lit ovat tai­vaas­sa ja nä­ky­mät­tö­mi­nä las­ten­sa kes­kel­lä. He aut­ta­vat, oh­jaa­vat ja var­je­le­vat.

Tur­val­li­nen, yh­tei­söl­li­nen ja haus­ka – rip­pi­kou­lu sai taas kii­tet­tä­vän ar­vo­sa­nan kir­kon val­ta­kun­nal­li­ses­sa ky­se­lys­sä

Uutiset2.10.2021 9.15

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ta rip­pi­kou­lu­ky­se­lys­tä, jos­ta sel­vi­ää, et­tä vuon­na 2021 rip­pi­kou­luun osal­lis­tu­nei­den nuor­ten ko­ke­muk­set oli­vat erit­täin po­si­tii­vi­sia. Ky­se­ly an­taa viit­tei­tä sii­tä, et­tä rip­pi­kou­lu tu­kee nuor­ten hy­vin­voin­tia mut­ta tuo myös il­mi sen, et­tä tyt­tö­jen elä­mä­ni­lo on hei­ken­ty­nyt vii­me vuo­si­na.

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Mirja Heikkilä

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Mirja Heikkilä

Ko­di­nil­ta Ma­de­kos­kel­la – Rip­pi­kou­lu­mat­ka al­kaa Ko­di­nil­las­ta

Uutiset2.10.2021 8.00

Rip­pi­lei­ri ja kon­fir­maa­tio kruu­naa­vat rip­pi­kou­lu­vuo­den, joka al­kaa syk­syl­lä jär­jes­tet­tä­väs­tä Ko­di­nil­las­ta.

– Hyvästä  lukutaidosta  on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija  Viljamaa.

– Hyvästä lukutaidosta on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija Viljamaa.

Kuva haastateltavalta

– Hyvästä  lukutaidosta  on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija  Viljamaa.

– Hyvästä lukutaidosta on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija Viljamaa.

Kuva haastateltavalta

”Mitä laa­jem­pi sa­na­va­ras­to, sitä rik­kaam­pi kie­li”

Puhutaan maasta ja taivaasta1.10.2021 9.00

Ou­lu­lai­nen luo­ka­no­pet­ta­ja ja kah­dek­san lap­sen äi­ti Mai­ja Vil­ja­maa käyt­tää työs­sään ja ko­to­naan kik­ka­kol­mos­ta.

Hanna ja Leo Holma pitivät alustuksen yhdessä pariskuntana. He ovat kokeneet, että useimmat tehtävät onnistuvat heiltä parhaiten yhdessä tekemällä. Asiat saavat syvyyttä, kun niihin tulee omat, yhteiset ja toisen näkökulmat.

Hanna ja Leo Holma pitivät alustuksen yhdessä pariskuntana. He ovat kokeneet, että useimmat tehtävät onnistuvat heiltä parhaiten yhdessä tekemällä. Asiat saavat syvyyttä, kun niihin tulee omat, yhteiset ja toisen näkökulmat.

Eerika Näriäinen

Hanna ja Leo Holma pitivät alustuksen yhdessä pariskuntana. He ovat kokeneet, että useimmat tehtävät onnistuvat heiltä parhaiten yhdessä tekemällä. Asiat saavat syvyyttä, kun niihin tulee omat, yhteiset ja toisen näkökulmat.

Hanna ja Leo Holma pitivät alustuksen yhdessä pariskuntana. He ovat kokeneet, että useimmat tehtävät onnistuvat heiltä parhaiten yhdessä tekemällä. Asiat saavat syvyyttä, kun niihin tulee omat, yhteiset ja toisen näkökulmat.

Eerika Näriäinen

Avi­o­lii­ton hy­vin­voin­nin pe­rus­ta on yh­tei­nen us­ko – Avi­o­puo­li­soil­las­sa Tam­pe­reel­la

Uutiset30.9.2021 12.15

”Äl­kää ol­ko mis­tään huo­lis­san­ne, vaan saat­ta­kaa ai­na se, mitä tar­vit­set­te, ru­koil­len, ano­en ja kiit­tä­en Ju­ma­lan tie­toon.” Näil­lä fi­lip­pi­läis­kir­jeen sa­noil­la aloit­ti­vat Han­na ja Leo Hol­ma alus­tuk­sen­sa avi­o­puo­li­soil­las­sa Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 24. syys­kuu­ta.

Her­ra lä­het­tää en­ke­lin­sä apuun

Matkaevääksi29.9.2021 9.15

Al­ku­seu­ra­kun­nan ai­ka­na Ju­ma­la ava­si mo­nien ih­mis­ten sy­dä­mel­le oma­koh­tai­sen us­kon lah­jan. Mo­net apos­to­leis­ta jou­tui­vat vai­no­tuik­si, kos­ka he us­koi­vat ”suu au­ki” eli tun­nus­ti­vat us­kon ja ke­hot­ti­vat myös toi­sia us­ko­maan. Ku­nin­gas He­ro­dek­sel­la oli pal­jon val­taa, ja hä­nen käs­kys­tään apos­to­lei­ta otet­tiin kiin­ni, ran­gais­tiin, van­git­tiin ja ta­pet­tiin. Mo­net ih­mi­set pi­ti­vät He­ro­dek­sen toi­min­nas­ta.

Trysil  lumoaa kauneudellaan

Trysil lumoaa kauneudellaan

Kuva:Henriikka Pärkkä

Trysil  lumoaa kauneudellaan

Trysil lumoaa kauneudellaan

Kuva:Henriikka Pärkkä

Vuor­ten ja vuo­no­jen maas­sa voi­daan hy­vin

Puhutaan maasta ja taivaasta28.9.2021 11.15

Pit­kän sul­ku­ti­lan jäl­keen nais­po­rukka läh­ti viet­tä­mään vii­kon­lop­pua Try­si­liin, joka on suo­sit­tu loma- ja ret­kei­ly­koh­de Nor­jas­sa. Mu­kaan pää­si­vät Fan­ni Pelo, Aa­da Pärk­kä, Ol­ga Ait­to-oja, Tai­na Je­ba­li, Lin­nea Pelo ja Hen­riik­ka Pärk­kä. Nai­set nuk­kui­vat iha­nas­sa mö­kis­sä ja söivät, ret­kei­livät ja sau­noivat hy­vin.

Suviseurojen muistelua kuunneltiin keskittyneinä.

Suviseurojen muistelua kuunneltiin keskittyneinä.

Esko Linna

Suviseurojen muistelua kuunneltiin keskittyneinä.

Suviseurojen muistelua kuunneltiin keskittyneinä.

Esko Linna

Per­hon su­vi­seu­rat 40 vuot­ta sit­ten – Muis­te­luil­las­sa kai­ta­fil­mi ava­jai­sis­ta

Uutiset27.9.2021 13.10

Per­hon su­vi­seu­ro­jen 40-vuo­tis­muis­te­luil­las­sa pa­lat­tiin su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen ku­vien, kai­ta­fil­min ja muis­te­lui­den kaut­ta.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Ei ole suu­ria tai pie­niä syn­te­jä

Sana sunnuntaiksi26.9.2021 6.00

Jee­sus opet­ti, et­tä syn­tiä te­ke­vä on syn­nin or­ja. Syn­tien an­teek­si­an­to tuo mu­ka­naan va­pau­den.

Pixaby

Pixaby

Piis­pat val­mis­te­li­vat seu­ra­kun­nil­le so­si­aa­li­sen me­di­an oh­jeet

Uutiset25.9.2021 8.00

Kun­ni­oit­ta­va kes­kus­te­lu, vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suus ja lo­jaa­lius työ­nan­ta­jaa koh­taan oh­jaa­vat kir­kon työn­te­ki­jöi­den toi­min­taa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?