JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.12.2022

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Ps. 25:6–7

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Maailmassa ei tapahdu mitään Jumalan sallimatta

Matkaevääksi30.11.2022 5.05

It­se­näi­syys­päi­vän kyn­nyk­sel­lä saat­taa mie­leen hii­piä pel­ko maa­il­mas­sa val­lit­se­van epä­va­kaan ti­lan­teen vuok­si. Saam­me­ko naut­tia rak­kaas­sa isän­maas­sam­me edel­leen pit­kään jat­ku­nut­ta rau­han ai­kaa?

Marraskuun lopun ilta oli kylmä ja pimeä, mutta sisällä Lappeenrannan rauhanyhdistyksellä oli lämmin tunnelma. Alustaja Risto Asikaisen (keskellä) toiveena toivekierroksella oli päästä ehjänä perille Kesälahdelle.

Marraskuun lopun ilta oli kylmä ja pimeä, mutta sisällä Lappeenrannan rauhanyhdistyksellä oli lämmin tunnelma. Alustaja Risto Asikaisen (keskellä) toiveena toivekierroksella oli päästä ehjänä perille Kesälahdelle.

Markku Vengasaho

Marraskuun lopun ilta oli kylmä ja pimeä, mutta sisällä Lappeenrannan rauhanyhdistyksellä oli lämmin tunnelma. Alustaja Risto Asikaisen (keskellä) toiveena toivekierroksella oli päästä ehjänä perille Kesälahdelle.

Marraskuun lopun ilta oli kylmä ja pimeä, mutta sisällä Lappeenrannan rauhanyhdistyksellä oli lämmin tunnelma. Alustaja Risto Asikaisen (keskellä) toiveena toivekierroksella oli päästä ehjänä perille Kesälahdelle.

Markku Vengasaho

Jumala antaa toivoa tulevaisuuteen

Uutiset29.11.2022 15.30

Lap­peen­ran­nas­sa py­säh­dyt­tiin mar­ras­kui­se­na il­ta­na tu­le­vai­suu­den ja toi­von ky­sy­mys­ten ää­rel­le ai­kuis­ten il­las­sa. Il­las­sa nou­si­vat eri­tyi­ses­ti esil­le luot­ta­mus ih­mi­siin ja Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Pyhäkoulun aiheena oli Punaisenmeren ylitys.

Pyhäkoulun aiheena oli Punaisenmeren ylitys.

Anna Saari

Pyhäkoulun aiheena oli Punaisenmeren ylitys.

Pyhäkoulun aiheena oli Punaisenmeren ylitys.

Anna Saari

Pyhäkoulu on odotettu tapahtuma

Uutiset27.11.2022 6.00

Las­ten oi­keuk­sien päi­vä­nä Eli­sa ja Esa Sa­vo­lai­sen pi­has­sa Mu­hok­sel­la oli to­mu­so­ke­ri­lu­men li­säk­si rivi au­to­ja. Suo­ky­län py­hä­kou­lu­pii­rin lap­set van­hem­pi­neen oli­vat ko­koon­tu­neet py­hä­kou­luun.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

Tero Pitkälä

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

Tero Pitkälä

Raahen kirkko täyttyi rauhanvirrestä

Uutiset25.11.2022 9.15

Isän­päi­vän aat­to­na Raa­hen kirk­koon ko­koon­tui yh­teis­lau­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta mie­hiä vir­sien ja Sii­o­nin lau­lu­jen ää­rel­le. Lau­lun voi­mak­kuu­des­ta ker­too hy­vin se, et­tä vä­lil­lä mu­ka­na ol­leen trum­pe­tin ään­tä ei erot­ta­nut.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Johanna Lumijärvi

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Johanna Lumijärvi

Yhteinen ylistysvirsi kaikui Suviseurojen kiitosjuhlassa

Uutiset24.11.2022 12.00

Kii­tos­juh­las­sa nou­si esiin ilo kent­tä­seu­ro­jen to­teu­tu­mi­ses­ta. Sama ilo vä­lit­tyy jul­kis­te­tus­ta su­vi­seu­ra­kir­jas­ta.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

kirkkohelsingissä.fi

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

kirkkohelsingissä.fi

Jouluseimet ilahduttavat Helsingin keskustan kulkijoita tänäkin vuonna

Uutiset24.11.2022 6.00

Pe­rin­tei­nen Hel­sin­gin jou­lu­sei­met -ta­pah­tu­ma avat­tiin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa 19.─20. mar­ras­kuu­ta. Sei­mi­näyt­te­ly tuo omal­la hil­jai­sel­la ta­val­laan Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­lan osak­si hel­sin­ki­läis­tä jou­lut­ra­di­ti­o­ta.

Viikon kysymys

Hengellinen kuolema on ajallista kuolemaa vakavampi asia

Pääkirjoitukset21.11.2022 14.05

Maam­me yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua lei­maa­vat par­hail­laan mo­net yk­si­lön va­pau­teen ja oi­keuk­siin liit­ty­vät ky­sy­myk­set. Abort­ti­lain ja trans­lain muu­to­se­si­tyk­set ovat täs­tä hy­viä esi­merk­ke­jä. Ne saa­vat ai­kaan häm­men­nys­tä ja voi­mak­kai­ta­kin mie­li­pi­tei­tä. Myös kirk­ko käy omaa kes­kus­te­lu­aan ja ar­vo­poh­din­taan­sa muun mu­as­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Seurakuntavaalien alustava äänestysprosentti on 12,7

Uutiset21.11.2022 14.00

Alus­ta­vien tu­los­ten mu­kaan seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti las­ki vuo­den 2018 vaa­leis­ta. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien alus­ta­va val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 12,9, kun 340:stä las­ken­ta­jär­jes­tel­mää käyt­tä­väs­tä seu­ra­kun­nas­ta 335 on jul­kais­sut tie­ton­sa. Edel­li­sis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2018 ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 14,4.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

Anni Kälkäjä

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

Anni Kälkäjä

Iloa ja rohkeutta kirjojen ja musiikin kautta

Uutiset21.11.2022 10.30

Uu­sien tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Yo­u­Tu­be-lä­he­tyk­se­nä SRKnyt-ka­na­val­la sun­nun­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta.

Sirkka Lehto

Sirkka Lehto

Tänään on seurakuntavaalien vaalipäivä

Uutiset20.11.2022 12.20

Tä­nään on seu­ra­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä, ja kir­kon jä­se­net saa­vat ää­nes­tää omis­sa seu­ra­kun­nis­saan kaut­ta Suo­men. Ää­nes­tys­pai­kat avau­tu­vat mes­sun jäl­keen klo 11 ja ovat avoin­na ai­na klo 20 as­ti. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­ni­oi­keus on 16 vuot­ta täyt­tä­neil­lä kir­kon jä­se­nil­lä.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Evankeliumista valoisa näköala viimeiseen päivään

Hartauskirjoitukset20.11.2022 5.05

Tuo­mi­o­sun­nun­tai muis­tut­taa mei­tä hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon tär­key­des­tä ja ajan ra­jal­li­suu­des­ta.

Seuraa julkistamistilaisuutta SRK:n YouTube-kanavalla

Mainos19.11.2022 10.35

Täs­tä pää­set kat­so­maan sun­nun­tai­na 20.11. klo 13 lä­he­tet­tä­vää jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta, jon­ka voi kat­soa myös myö­hem­min tal­len­tee­na.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Kuvat haastateltavalta

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Kuvat haastateltavalta

Hyvä vanhemmuus on läsnäoloa

Puhutaan maasta ja taivaasta19.11.2022 6.00

Tero Pit­kä­lä on tuo­re so­si­aa­li­oh­jaa­ja per­he­so­si­aa­li­työs­sä. Ai­em­min hän on toi­mi­nut op­tik­ko­na ja yrit­tä­jä­nä, mut­ta vii­me ke­vää­nä hän val­mis­tui so­si­o­no­mik­si. Opis­ke­lun vii­mei­sen vuo­den Pit­kä­lä teki per­he­työ­tä. Juu­ri 50 vuot­ta täyt­tä­neel­lä am­ma­tin­vaih­ta­jal­la on 14 las­ta ja hän on pap­pa kak­sos­po­jil­le.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lehtien tilaushinnat nousevat maltillisesti

Uutiset18.11.2022 12.30

SRK:n leh­tien, Päi­vä­mie­hen ja Las­ten Po­lun, ti­laus- ja il­moi­tus­hin­nat nou­se­vat mal­til­li­ses­ti en­si vuo­den alus­ta.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Kuvat: Merja Sorjanen ja Natalia Niskala

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Kuvat: Merja Sorjanen ja Natalia Niskala

Työpajat tuottavat monenlaista myytävää

Uutiset17.11.2022 12.30

Keit­ti­ön lin­jas­to on täyn­nä pi­par­kak­ku­ja, jois­ta osaa pa­ka­taan jo ra­si­oi­hin. Yk­si nuo­ris­ta val­mis­taa pi­kee­riä ja puo­li­kym­men­tä muu­ta nuor­ta on pur­sot­ta­mas­sa sitä sa­man tien pi­par­kak­ku­jen pääl­le. Lei­po­mon puo­lel­la hää­rii pi­par­ka­kun lei­po­jia.

SRK

SRK

Uusi julkaisukuvasto ilmestyi tänään

Uutiset16.11.2022 11.35

SRK:n tuo­re jul­kai­su­ku­vas­to esit­te­lee syk­syn uu­tuus­tuot­tei­ta ja tar­jouk­sia. Ku­vas­ton kan­nes­sa on Lum­me Brass, nel­jän vel­jek­sen kvar­tet­ti, jon­ka vas­ki­pu­hal­lin­mu­siik­kia kuul­laan uu­del­la ää­nit­teel­lä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kukaan ei ole syytön Jumalan edessä

Matkaevääksi16.11.2022 10.00

Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nuk­sen mu­kaan Daa­vid kir­joit­ti tuo­mi­o­sun­nun­tain psal­min 143 poi­kan­sa Ab­sa­lo­min ka­pi­na­y­ri­tyk­sen ai­kaan. Vaik­ka psal­min lo­pul­li­nen kir­joi­tus­syy jää ar­voi­tuk­sek­si, sen sa­no­maan on help­po sa­mais­tua.

Lapsenoikeudet.fi

Lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko nostaa lasten ja nuorten äänet kuuluviin

Uutiset15.11.2022 9.00

Me­neil­lään ole­van tee­ma­vii­kon ta­voit­tee­na on edis­tää YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen tun­net­tuut­ta eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa.

SRK:n johtokunta järjestäytyi uudelleen

Uutiset14.11.2022 10.00

SRK:n joh­to­kun­ta ko­koon­tui yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen 11. mar­ras­kuu­ta. Pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa ja työ­va­li­o­kun­nas­sa ta­pah­tui hen­ki­lö­vaih­dok­sia.

Pixabay

Pixabay

Jeesus kehottaa valvomaan omakohtaisessa uskossa

Sana sunnuntaiksi13.11.2022 6.10

Kym­me­nen neit­seen ver­taus opet­taa, mil­lai­nen on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta en­nen Kris­tuk­sen tois­ta tu­le­mis­ta. Toi­sen Pie­ta­rin kir­jeen mu­kaan het­ki tu­lee äk­ki­ar­vaa­mat­ta kuin va­ras yöl­lä (3:10).

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Nikolai Saraste

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Fuengirolassa pidettyihin syysseuroihin kokoontui runsaasti väkeä.

Nikolai Saraste

Aurinkorannikon syysseuroissa pysähdyttiin uskomisen ilon äärelle

Uutiset12.11.2022 6.15

Py­häin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na pi­de­tyt syys­seu­rat ko­ko­si­vat run­saas­ti ih­mi­siä suo­ma­lai­sel­le seu­ra­kun­ta­ko­dil­le, joka si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Fu­en­gi­ro­las­sa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Johanna Lumijärvi

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteko kirvoitti lähes 60 puheenvuoroa kirkolliskokouksessa.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous pureutui kansan ääniin

Uutiset11.11.2022 12.00

Kir­kol­lis­ko­kous kes­kus­te­li vilk­kaas­ti kir­kon Siu­nauk­sen sig­naa­lit -tu­le­vai­suus­se­lon­te­os­ta, jos­sa vah­va­na sig­naa­li­na nou­si esiin kuul­luk­si ja näh­dyk­si tu­le­mi­nen kir­kos­sa.

Turvasi on ikiaikojen Jumala

Matkaevääksi9.11.2022 9.15

Mökil­lä, kau­ka­na kau­pun­gin va­lois­ta, olem­me las­tem­me kans­sa ih­me­tel­leet täh­ti­tai­vas­ta: Kuin­ka val­ta­va on täh­tien mää­rä! Kuin­ka kau­ka­na ne ovat­kaan!

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Juhani Ojalehto

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Juhani Ojalehto

SRK:n eläkkeelle siirtyvä pääsihteeri: ”Työ on Herran, me saamme palvella”

Uutiset7.11.2022 16.00

Elä­ke­juh­las­sa nou­si esiin puo­li­son tuen mer­ki­tys pää­sih­tee­rin teh­tä­väs­sä. Kaa­ri­vaa­rat ovat teh­neet ar­vo­kas­ta työ­tä SRK:n ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hy­väk­si.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 8. marraskuuta

Uutiset6.11.2022 12.00

Nel­jän vuo­den vä­lein toi­mi­tet­ta­vat seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat nyt ajan­koh­tai­set. Tiis­tai­na 8.11.2022 alkaa en­nak­ko­ää­nes­tys, joka jat­kuu 12.11.2022 saak­ka. Osas­sa en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta voi ää­nes­tää kaik­ki­na en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vi­nä, osas­sa vain tiet­tyi­nä päi­vi­nä.

A.-L. S

A.-L. S

Usko on voimallinen asia

Sana sunnuntaiksi6.11.2022 5.00

Lut­he­rin vii­den­sa­dan vuo­den ta­kai­nen saar­na­se­li­tys vä­lit­tää vie­lä van­hem­man Ju­ma­lan lu­pauk­sen.