JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.8.2021

Pi­tä­kääm­me huol­ta toi­nen toi­ses­tam­me ja kan­nus­ta­kaam­me toi­si­am­me rak­kau­teen ja hy­viin te­koi­hin. Hepr. 10:24

Katri Isopahkala

Katri Isopahkala

Ra­nu­an opis­to­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa al­ka­vat

Uutiset30.7.2021 9.05

Ra­nu­an opis­to­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa al­ka­vat tä­nään kel­lo 10, jol­loin Pert­ti Kuha lau­suu avaus­sa­nat. Ava­jais­seu­rois­sa pu­hu­vat Ol­li-Pek­ka Telk­ki sekä Juha Myl­ly­ne­va. Tä­nään seu­ro­ja on myös kel­lo 12.30, 14.30 ja 17, ja kel­lo 19 oh­jel­mas­sa on raa­mat­tu­luok­ka.

Ranuan opistoseurat ovat olleet Seppo Pasaselle tärkeät alusta asti, sillä hän asuu alueen lähellä. – Ensimmäiset opistoseurat järjestettiin Hyyhelön pelloilla Kemijärventien toisella puolella. Sen jälkeen ne on järjestetty opiston lähituntumassa suviseuravuotta 1989 lukuun ottamatta, hän muistelee.

Ranuan opistoseurat ovat olleet Seppo Pasaselle tärkeät alusta asti, sillä hän asuu alueen lähellä. – Ensimmäiset opistoseurat järjestettiin Hyyhelön pelloilla Kemijärventien toisella puolella. Sen jälkeen ne on järjestetty opiston lähituntumassa suviseuravuotta 1989 lukuun ottamatta, hän muistelee.

Kuva Seppo Pasaselta

Ranuan opistoseurat ovat olleet Seppo Pasaselle tärkeät alusta asti, sillä hän asuu alueen lähellä. – Ensimmäiset opistoseurat järjestettiin Hyyhelön pelloilla Kemijärventien toisella puolella. Sen jälkeen ne on järjestetty opiston lähituntumassa suviseuravuotta 1989 lukuun ottamatta, hän muistelee.

Ranuan opistoseurat ovat olleet Seppo Pasaselle tärkeät alusta asti, sillä hän asuu alueen lähellä. – Ensimmäiset opistoseurat järjestettiin Hyyhelön pelloilla Kemijärventien toisella puolella. Sen jälkeen ne on järjestetty opiston lähituntumassa suviseuravuotta 1989 lukuun ottamatta, hän muistelee.

Kuva Seppo Pasaselta

Ra­nu­an opis­to­seu­rat vä­lit­tää tut­tua sa­no­maa

Uutiset29.7.2021 9.10

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­ja voi seu­ra­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja vi­de­o­lä­he­tys­ten kaut­ta 30.7.–1.8.

Ke­sän pai­no­ai­ka­tau­lu vai­kut­taa ja­ke­luun

Uutiset28.7.2021 8.00

Opis­to­seu­ra­vii­kon­lop­pu­jen jäl­keen il­mes­ty­vät Päi­vä­mie­hen nu­me­rot saat­ta­vat tul­la pos­ti­laa­ti­koi­hin vas­ta lop­pu­vii­kos­ta.

Viikon kysymys

Nuortenillan alustuksen jälkeen paneelikeskustelussa Tapani Kinnusen (vas.) johdolla keskustelivat Väinö Vidgren, Tuukka Sauramäki, Iina Sipilä, Sinikka Paaso-Rantala ja Hannu Heinänen.

Nuortenillan alustuksen jälkeen paneelikeskustelussa Tapani Kinnusen (vas.) johdolla keskustelivat Väinö Vidgren, Tuukka Sauramäki, Iina Sipilä, Sinikka Paaso-Rantala ja Hannu Heinänen.

Jämsän opistoseurojen kuvapalvelu

Nuortenillan alustuksen jälkeen paneelikeskustelussa Tapani Kinnusen (vas.) johdolla keskustelivat Väinö Vidgren, Tuukka Sauramäki, Iina Sipilä, Sinikka Paaso-Rantala ja Hannu Heinänen.

Nuortenillan alustuksen jälkeen paneelikeskustelussa Tapani Kinnusen (vas.) johdolla keskustelivat Väinö Vidgren, Tuukka Sauramäki, Iina Sipilä, Sinikka Paaso-Rantala ja Hannu Heinänen.

Jämsän opistoseurojen kuvapalvelu

Ar­mo kuu­luu jo­kai­sel­le

Uutiset26.7.2021 14.30

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen nuor­ten­il­lan alus­tus kä­sit­te­li ar­moa, osal­li­suut­ta ja an­teek­si­an­ta­mus­ta.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Ar­mo­au­rin­ko lois­taa Kris­tus-kal­li­ol­la

Sana sunnuntaiksi25.7.2021 7.00

Jee­sus on kal­li­o­pe­rus­ta, jon­ka pääl­le us­ko ra­ken­tuu. Pe­rus­tus kes­tää, ei­kä sor­ru maa­il­man myrs­ky­tuu­lis­sa.

Su­vi­seu­ro­jen ra­di­oin­ti­tal­len­ne YLE ra­dio 1:ssä

Uutiset24.7.2021 12.00

Pa­laa Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tun­nel­maan. YLE Ra­dio 1:n ka­na­va lä­hettää Su­vi­seu­rois­sa ää­ni­tetyn tal­lenteen huo­men­na kel­lo 11.

Minna ja Markus Leinosen takapiha täyttyi teltoista ja lapsista.

Minna ja Markus Leinosen takapiha täyttyi teltoista ja lapsista.

Lotta-Maria Heiskanen

Minna ja Markus Leinosen takapiha täyttyi teltoista ja lapsista.

Minna ja Markus Leinosen takapiha täyttyi teltoista ja lapsista.

Lotta-Maria Heiskanen

Uin­tia, ys­tä­viä ja yh­des­sä­o­loa

Uutiset24.7.2021 8.00

Ka­jaa­nin las­ten­lei­ri­läi­set muis­te­li­vat Moo­ses­ta, ui­vat pal­jon ja nuk­kui­vat tel­tois­sa.

Jäm­sän opis­to­seu­rat al­ka­vat

Uutiset23.7.2021 9.00

Jäm­sän opis­to­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa al­ka­vat tä­nään kel­lo 10 seu­roil­la, jois­sa joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­nes Lep­pä­nen lau­suu avaus­sa­nat. Tä­nään seu­ro­ja on myös kel­lo 12, 15 ja 17, ja kel­lo 19 oh­jel­mas­sa on raa­mat­tu­luok­ka.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Uni on lah­ja ja ih­me

Puhutaan maasta ja taivaasta22.7.2021 8.00

Raa­he­lai­nen Lau­ra Nau­ha on tut­ki­jan työn­sä kaut­ta pääs­syt tu­tus­tu­maan unen ih­mee­seen tie­teel­li­sel­tä kan­nal­ta tar­kas­tel­tu­na. Var­si­nai­ses­ti hä­nen tut­ki­mu­sai­heen­sa liit­tyy ter­veys­lii­kun­taan ja kro­no­tyyp­pei­hin – sii­hen, mi­ten toi­set meis­tä ovat ai­van luon­nos­taan vir­kum­pia aa­mul­la ja toi­set taas il­lal­la. Pal­jon häm­mäs­tel­tä­vää hän ker­too tul­leen vas­taan.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Us­ko­vai­nen

Matkaevääksi21.7.2021 7.00

Ta­pa­sin us­ko­vai­sen mie­hen. Heti en­sim­mäi­se­nä ter­veh­ties­säm­me hän tun­nus­ti us­kon­sa. Esi­tel­les­sään it­se­ään hän mai­nit­si ole­van­sa ateis­ti. Hän siis us­koi, et­tä Ju­ma­laa ei ole ole­mas­sa.

Kuvat Edwin Missalielta

Kuvat Edwin Missalielta

Myrs­ky tu­ho­si ko­te­ja Gam­bi­as­sa

Uutiset20.7.2021 12.00

Pari viik­koa sit­ten Gam­bi­as­sa myrs­ky­si voi­mak­kaas­ti. Kuo­lo­nuh­reil­ta ei väl­tyt­ty, ja li­säk­si myrs­ky tu­ho­si mo­nien ko­te­ja. Ka­tot ro­mah­ti­vat tai len­si­vät ko­ko­naan pois pai­koil­taan, ja ai­to­ja kaa­tui. Pui­ta kaa­tui ra­ken­nus­ten pääl­le ja säh­kö­pyl­väi­tä teil­le.

Tänä vuonna opistoseuroja pääsee kuuntelemaan radion ja verkon välityksellä.

Tänä vuonna opistoseuroja pääsee kuuntelemaan radion ja verkon välityksellä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Tänä vuonna opistoseuroja pääsee kuuntelemaan radion ja verkon välityksellä.

Tänä vuonna opistoseuroja pääsee kuuntelemaan radion ja verkon välityksellä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Ar­mo­e­van­ke­liu­mia kai­kil­le kuul­ta­vak­si

Uutiset19.7.2021 14.00

Jäm­sän opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa 23.–25.7. Pu­hei­ta tul­ka­taan eng­lan­nik­si, ruot­sik­si ja viit­to­ma­kie­lel­lä.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Kuul­kaa hän­tä!

Sana sunnuntaiksi18.7.2021 6.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi ker­too Jee­suk­sen ju­ma­lal­li­ses­ta kir­kas­tu­mi­ses­ta. Jee­sus oli ve­täy­ty­nyt vuo­rel­la yk­si­näi­syy­ten ru­koi­le­maan. Eh­kä hä­nel­lä oli mur­hei­ta, jois­ta hän ha­lu­si ker­toa Isäl­leen. Kär­si­myk­sen mal­ja odot­ti hän­tä, so­vi­tuk­sen päi­vä oli lä­hel­lä.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Lap­si­park­ki pyö­rii palk­ka­tu­el­la

Uutiset16.7.2021 13.30

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten on mah­dol­lis­ta pe­rus­taa eri­lais­ta palk­ka­tu­et­tua toi­min­taa yh­dis­tyk­sen si­säl­lä. Esi­merk­ki­nä täs­tä on per­heil­le mak­su­ton lap­si­park­ki.

Pixabay

Pixabay

Van­hem­muu­den epä­re­a­lis­ti­set odo­tuk­set – suo­ma­lais­van­hem­mat ko­ke­vat kä­si­tyk­sen ihan­ne­van­hem­muu­des­ta ole­van ris­ti­rii­tai­nen

Uutiset15.7.2021 13.20

Van­hem­pien omat kä­si­tyk­set ihan­ne­van­hem­mas­ta poik­ke­a­vat ko­e­tuis­ta yh­teis­kun­nan ihan­teis­ta, sel­vi­ää Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton Van­hem­muu­den voi­ma­va­ra- ja kuor­mi­tus­te­ki­jät (Voi­Ku) -tut­ki­mus­hank­keen tu­lok­sis­ta.

Raution kirkossa vietettiin hengellisen musiikin ja runon iltaa.

Raution kirkossa vietettiin hengellisen musiikin ja runon iltaa.

Virpi Vasalampi

Raution kirkossa vietettiin hengellisen musiikin ja runon iltaa.

Raution kirkossa vietettiin hengellisen musiikin ja runon iltaa.

Virpi Vasalampi

Hen­gel­li­sen mu­sii­kin ja ru­non il­ta Rau­ti­on kir­kos­sa

Uutiset14.7.2021 15.35

Rau­tio-vii­kon seu­rail­lan oh­jel­mas­sa oli hen­gel­lis­tä mu­siik­kia ja ru­no­ja. Seu­ra­vie­raat sai­vat naut­tia myös esi­tyk­sis­tä.

Elisa Raappana

Elisa Raappana

Hy­vin kuu­luu!

Uutiset13.7.2021 11.00

Käyt­tä­jät ovat ot­ta­neet Kuu­le!-so­vel­luk­sen in­nol­la vas­taan. SRK:n vs. tie­to­jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­ja Las­se Ol­li ker­too voi­mas­sa ole­via ti­lauk­sia ole­van täl­lä het­kel­lä va­jaa 4800 kap­pa­let­ta. Tou­ko­kuus­sa saa­vu­tet­tiin 4500 ti­laa­jan raja.

Päivämiehen toimitus

Päivämiehen toimitus

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää kah­det seu­rat Taa­lain­maal­ta

Uutiset12.7.2021 12.00

Ruot­sin su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään tänä ke­sä­nä 13.–15.8. elo­kuu­ta. Seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Men de som hop­pas på Her­ren får ny kraft (Mut­ta jot­ka Her­raa odot­ta­vat, ne saa­vat uu­den voi­man) (Jes. 40:31). Ta­va­no­mai­ses­ti län­si­naa­pu­rin su­vi­seu­rat on pi­det­ty he­la­tors­tain tie­noil­la, ja ne on kuul­tu Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ka­na­val­la tal­len­tee­na.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Ju­ma­la on mei­tä en­sin ra­kas­ta­nut

Sana sunnuntaiksi11.7.2021 7.00

Jee­suk­sen ope­tus Ju­ma­lan ja lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­ses­ta tuo esil­le jo­kai­sen ih­mi­sen mer­ki­tyk­sel­li­syy­den Ju­ma­lan luo­mis­työ­nä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen sa­no­maa: Cor­ne­liuk­sen koh­taa­mi­nen opet­ti Pie­ta­ria

Puhutaan maasta ja taivaasta10.7.2021 8.00

Ke­sa­re­an ta­paus näyt­ti konk­reet­ti­ses­ti, mi­ten us­ko tu­lee kuu­los­ta. Pyhä Hen­ki lan­ke­si Pie­ta­rin pu­hu­es­sa kuu­li­joi­den pääl­le ja he pää­si­vät si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Rip­pi­kou­lu­työn­te­ki­jä naut­tii nuor­ten koh­taa­mi­ses­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta9.7.2021 9.45

– En kek­si juu­ri­kaan syi­tä ol­la osal­lis­tu­mat­ta rip­pi­kou­lu­työ­hön, sa­noo rip­pi­kou­luo­pet­ta­ja Sari Sa­la­hub.

Kuvat haastateltavalta

Kuvat haastateltavalta

Mo­nen­lai­sia su­vi­seu­ra­muis­to­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta8.7.2021 9.10

Tor­ni­o­lai­sel­le Han­na Kin­nu­sel­le sana su­vi­seu­rat on hy­vin ke­säi­nen, mut­ta myös juh­lal­li­nen. Sii­hen liit­tyy läm­pöä, yh­teen­kuu­lu­vuut­ta sekä rak­kaut­ta toi­sia us­ko­vai­sia koh­taan. Se on kuin tai­vaan juh­la, jol­la on al­ku, mut­ta ei lop­pua.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Kuvaus- ja striimausryhmä työskenteli Reisjärven opiston auditorion viereisessä luokassa. Työvuorossa Olli-Pekka (vas.), Jukka Vänttilä, Kari Vengasaho, Heikki Sonninen ja Eelis Inkeroinen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tär­keim­män ää­rel­lä – strii­maus­työs­sä Reis­jär­vel­lä

Uutiset7.7.2021 10.05

Kaik­ki Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­pu­heet strii­mat­tiin tänä vuon­na. Lä­he­tyk­siä pys­tyi seu­raa­maan SRK:n yo­u­tu­be-ka­na­van kaut­ta en­sim­mäis­tä ker­taa näin kat­ta­vas­ti.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.