JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.2.2021

Jee­sus sa­noi Si­mo­nil­le: "Tämä nai­nen sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän." Luuk. 7:47

Viikon kysymys

Miia Pöyskö

Miia Pöyskö

Työ­vuo­ros­sa: Keit­ti­ö­vuo­roon riit­tää osal­lis­tu­mi­sen halu

Puhutaan maasta ja taivaasta19.2.2021 11.00

Eri­tyi­ses­ti hän pi­tää lei­po­mi­ses­ta, mut­ta sitä herk­kua on tar­jol­la har­vak­sel­taan, sil­lä yleen­sä lei­po­muk­set Paa­vo­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tar­pei­siin teh­dään ko­deis­sa.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Päivi Peltoniemi

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Päivi Peltoniemi

SRK sel­vit­ti: mitä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le kuu­luu?

Uutiset18.2.2021 13.25

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) teki rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ky­se­lyn ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­kai­ses­ta toi­min­nas­ta.

Kris­til­li­nen ih­mis­kä­si­tys pe­rus­tuu Ju­ma­lan sa­naan

Pääkirjoitukset18.2.2021 10.40

Kris­til­li­nen op­pi ih­mi­ses­tä poh­jau­tuu Raa­ma­tun aja­tuk­seen sii­tä, et­tä ih­mi­nen on osa Ju­ma­lan luo­mis­työn ko­ko­nai­suut­ta. Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen ja kal­tai­sek­seen. Hän an­toi ih­mi­sel­le teh­tä­väk­si vil­jel­lä ja var­jel­la kaik­kea luo­tua sekä li­sään­tyä ja täyt­tää maa. (1. Moos. 1:26–28.)

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

SFC ja LLC tie­dot­ti­vat ke­sän seu­ra­jär­jes­te­lyis­tään

Uutiset17.2.2021 9.00

Ruot­sin SFC on päät­tä­nyt ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si siir­tää tu­le­van ke­sän su­vi­seu­ran­sa tou­ko­kuul­ta pi­det­tä­väk­si 13.–15 elo­kuu­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Ju­ma­la lu­paa tu­kea ah­din­gos­sa

Matkaevääksi17.2.2021 8.00

Psal­mis­sa on Ju­ma­lan lu­paus ih­mi­sel­le: ”Kun hän huu­taa mi­nua, minä vas­taan. Minä olen hä­nen tu­ke­naan ah­din­gos­sa, pe­las­tan hä­net ja nos­tan taas kun­ni­aan.” (Ps. 91:15.)

Kirk­ko ava­si vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laus­pal­ve­lun

Uutiset16.2.2021 14.40

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on avan­nut verk­koon Ti­laa vir­ka­to­dis­tus ver­kos­sa -asi­oin­ti­pal­ve­lun, jon­ka kaut­ta asi­a­kas voi tie­to­tur­val­li­ses­ti ti­la­ta it­ses­tään vir­ka­to­dis­tuk­sen tai su­ku­sel­vi­tys­muo­toi­sen vir­ka­to­dis­tuk­sen vai­na­jas­ta.

Pirta Mattila

Pirta Mattila

Reis­jär­vi jär­jes­tää tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rat – pel­lol­la tai etäyh­teyk­sil­lä

Uutiset15.2.2021 13.00

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen hal­lin­non työ­ryh­mä ko­kous­ti per­jan­tai­na 12. hel­mi­kuu­ta. Ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin SRK:n työ­va­li­o­kun­nan eh­do­tus, et­tä Reis­jär­ven seu­ra­or­ga­ni­saa­tio val­mis­tau­tuu jär­jes­tä­mään ke­sän 2021 Su­vi­seu­rat joko pe­rin­tei­si­nä pel­to­seu­roi­na tai ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na.

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Kuva haastateltavilta

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Kuva haastateltavilta

Hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jä – en­sim­mäi­nen vi­ra­no­maislenk­ki aut­ta­mi­sen ket­jus­sa

Uutiset14.2.2021 9.55

Syn­ty­mä, kuo­le­ma ja eri­lai­set on­net­to­muu­det ovat hä­tä­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vien jo­ka­päi­väis­tä ar­kea. Jo­kai­seen pu­he­luun tu­lee skar­pa­ta.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jee­sus oli ih­mis­ten esi­ku­va

Sana sunnuntaiksi14.2.2021 7.05

Jee­sus nöyr­tyi pal­ve­le­maan ih­mis­kun­taa so­vit­ta­es­saan sen syn­nit. Hän kiel­si seu­raa­ji­aan kil­pai­le­mas­ta par­haas­ta ase­mas­ta ja ke­hot­ti hei­tä pal­ve­le­maan toi­si­aan.

Uu­sia toi­mit­ta­jia SRK:n leh­tiin

Uutiset13.2.2021 7.30

An­ni Käl­kä­jä Kem­pe­lees­tä ja Sal­la Son­ni­nen Jy­väs­ky­läs­tä aloittavat työt SRK:n leh­tien toi­mi­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na 15. hel­mi­kuu­ta. Hei­dän työsopi­muk­sensa jat­ku­vat huh­ti­kuun lop­puun saak­ka. Käl­kä­jä työs­ken­te­lee ko­ko­ai­kai­ses­ti ja Son­ni­nen 50-pro­sent­ti­sel­la työ­a­jal­la.

Laukaan rauhanyhdistyksen tontille on kohoamassa uusi toimitalo. Rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti.

Laukaan rauhanyhdistyksen tontille on kohoamassa uusi toimitalo. Rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti.

Sanni Laitinen

Laukaan rauhanyhdistyksen tontille on kohoamassa uusi toimitalo. Rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti.

Laukaan rauhanyhdistyksen tontille on kohoamassa uusi toimitalo. Rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti.

Sanni Laitinen

Uu­si toi­mi­ta­lo ko­ho­aa Lau­kaas­sa tu­tul­le pai­kal­le

Uutiset12.2.2021 12.35

Lau­kaas­sa on hyö­dyn­net­ty ko­ro­na-ai­ka ra­ken­ta­mal­la uut­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­loa. Nyt työ­maal­la on me­nos­sa ka­lus­tus- ja vii­meis­te­ly­työt. Ra­ken­nus on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön tou­ko­kuun ai­ka­na.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Lau­lu­kir­ja­so­vel­luk­set uu­dis­tu­vat, li­sä­pal­ve­lui­ta tu­los­sa

Uutiset11.2.2021 9.40

Kos­ka tek­niik­ka ke­hit­tyy, so­vel­luk­siin pi­tää vä­lil­lä ke­hit­tää uu­sia ver­si­oi­ta. Tämä on nyt edes­sä SRK:n lau­lu­kir­ja­so­vel­luk­sis­sa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Tek­niik­ka­ker­ho huo­leh­tii lait­teis­tos­ta – yl­lä­pi­don har­ti­at laa­je­ne­vat

Uutiset10.2.2021 12.10

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tys on aloit­ta­nut tek­niik­ka­ker­ho­toi­min­nan. Ker­ho ko­ko­aa tek­nii­kas­ta ja lait­teis­ta kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä huo­leh­ti­maan en­na­koi­vas­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lait­tei­den päi­vi­tyk­ses­tä ja yl­lä­pi­dos­ta.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Ole mi­nul­le kal­lio

Matkaevääksi10.2.2021 7.30

Mitä si­nul­le nou­see mie­leen, kun ajat­te­let kal­li­o­ta? Omis­sa mie­li­ku­vis­sa­ni kal­lio on jo­tain jär­käh­tä­mä­tön­tä ja py­sy­vää, luo­tet­ta­vaa.

Han­ka­sal­men uu­si lei­ri­kes­kus val­mis­tuu syk­syk­si 2022

Uutiset9.2.2021 9.45

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­han­ke ete­nee. Pää­u­ra­koit­si­jak­si on va­li­koi­tu­nut lau­kaa­lai­nen RPP Ra­ken­nus Oy ja van­han ra­ken­nuk­sen pur­ku-ura­koit­si­jak­si niin ikään Lau­kaas­ta Aho­sen pal­ve­lut Oy.

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Päivi Martikainen

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Päivi Martikainen

Ko­ro­na­vuo­si vei asi­ak­kaat verk­koon, rau­ha­nyh­dis­tyk­set kek­si­vät uu­sia myyn­ti­ta­po­ja

Uutiset8.2.2021 15.30

Vuo­den suu­rim­man ta­pah­tu­man myyn­ti jäi pois, mut­ta asi­ak­kaat löy­si­vät osoit­teen SRK:n verk­ko­kaup­paan.

Erja Hatula

Erja Hatula

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy tä­nään

Uutiset7.2.2021 9.00

Tä­män­vuo­ti­sen ke­räyk­sen kam­pan­ja­tee­ma­na on "Eni­ten yl­lät­ti köy­hyys". Sil­lä ha­lu­taan kiin­nit­tää huo­mio mo­nien ih­mis­ten elin­ta­son las­kuun elä­kei­än kyn­nyk­sel­lä.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Si­me­on sai näh­dä Ju­ma­lan lä­het­tä­män va­lon

Sana sunnuntaiksi7.2.2021 7.00

Je­ru­sa­le­mis­sa eli Si­me­on-ni­mi­nen mies. Si­me­o­nis­ta sa­not­tiin, et­tä hän odot­ti Is­ra­e­lil­le lu­vat­tua loh­du­tus­ta ja et­tä Pyhä Hen­ki oli hä­nen yl­lään.

Suomen Kirjasäätiö

Suomen Kirjasäätiö

Suo­men Kir­ja­sää­tiö: Huo­men­na on lu­ke­mi­sen ai­ka

Uutiset6.2.2021 8.15

Huo­men­na, hel­mi­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na Suo­mes­sa vie­te­tään Lu­ku­rau­han päi­vää. Suo­men Kir­ja­sää­ti­ön jär­jes­tä­mä päi­vä kan­nus­taa vuo­sit­tain suo­ma­lai­set rau­hoit­tu­maan kir­jan ja lu­ku­het­ken pa­riin.

Kuva äänitystilaisuudesta Kuusankosken kirkosta.

Kuva äänitystilaisuudesta Kuusankosken kirkosta.

Heikki Vuonokari

Kuva äänitystilaisuudesta Kuusankosken kirkosta.

Kuva äänitystilaisuudesta Kuusankosken kirkosta.

Heikki Vuonokari

Ko­ro­na vii­väs­tyt­tää SRK:n ää­ni­te­tuo­tan­toa

Uutiset5.2.2021 14.50

Ko­ro­na­pan­de­mia ja sii­hen liit­ty­vät ra­joi­tuk­set vii­väs­tyt­tä­vät SRK:n ää­ni­te­tuo­tan­toa si­ten, et­tei kaik­kia täl­le vuo­del­le suun­ni­tel­tu­ja ää­nit­tei­tä pääs­tä te­ke­mään ai­ka­tau­lus­sa.

Viikon kysymys