JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.1.2022

Lau­la­kaa Her­ral­le, ylis­tä­kää hän­tä, ker­to­kaa hä­nen ih­me­töis­tään. Ps. 105:2

Juhani Ojalehto toimii uuden Kohtauspaikka-podcastin isäntänä.

Juhani Ojalehto toimii uuden Kohtauspaikka-podcastin isäntänä.

Anni Kälkäjä

Juhani Ojalehto toimii uuden Kohtauspaikka-podcastin isäntänä.

Juhani Ojalehto toimii uuden Kohtauspaikka-podcastin isäntänä.

Anni Kälkäjä

Yk­si­vuo­ti­as Kuu­le on ot­ta­nut paik­kan­sa

Uutiset20.1.2022 7.00

SRK:n jul­kai­su­so­vel­lus Kuu­le on täyt­tä­nyt vuo­den. En­sim­mäi­nen vuo­si on ke­hit­tä­nyt Kuu­les­ta mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia jul­kai­su­ja tar­jo­a­van alus­tan.

SRK oh­jeis­taa vuo­si­ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä

Uutiset19.1.2022 16.30

Joh­to­kun­tien on ai­ka käyn­nis­tää vuo­si­ko­kous­ten jär­jes­te­lyt rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Ko­kouk­set pi­de­tään sään­tö­jen mää­rää­mä­nä ajan­koh­ta­na, yleen­sä hel­mi­kuus­sa.

Ju­ma­lan pel­ko opet­taa kuu­li­ai­suu­teen

Matkaevääksi19.1.2022 6.00

Lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa, kun olin toi­mi­nut vas­toin äi­din ja isän ope­tus­ta, oli vai­kea koh­da­ta hei­tä. Sen jäl­keen ha­lu­si vä­hän pii­lo­tel­la, eh­kä vä­hän pe­lot­ti­kin. Ar­ka­na ja nöy­rä­nä as­te­li ko­tiin. Jos­kus tot­te­le­mat­to­muu­des­ta seu­ra­si jo­kin ran­gais­tus ja asia so­vit­tiin asi­a­no­sais­ten kans­sa. Tär­keim­pä­nä asi­a­na oli kui­ten­kin se, et­tä kai­ken sai us­koa an­teek­si. Van­hem­mat siu­na­si­vat, ja evan­ke­liu­min siu­nauk­sen al­la sain ai­na uu­den mah­dol­li­suu­den aloit­taa puh­taal­ta pöy­däl­tä.

Ruut Kangas suosittelee hevosalaa aktiiviselle ja reippaalle ihmiselle, joka on aidosti kiinnostunut hevosista.

Ruut Kangas suosittelee hevosalaa aktiiviselle ja reippaalle ihmiselle, joka on aidosti kiinnostunut hevosista.

Viena Kangas

Ruut Kangas suosittelee hevosalaa aktiiviselle ja reippaalle ihmiselle, joka on aidosti kiinnostunut hevosista.

Ruut Kangas suosittelee hevosalaa aktiiviselle ja reippaalle ihmiselle, joka on aidosti kiinnostunut hevosista.

Viena Kangas

He­vo­sa­las­ta tuli unel­ma

Puhutaan maasta ja taivaasta16.1.2022 7.00

Kirk­ko­num­me­lai­nen, Ypä­jäl­lä vii­kot opis­ke­le­va 18-vuo­ti­as Ruut Kan­gas huo­ma­si jo var­hain, et­tä rat­sas­tus­har­ras­tus toi hä­nel­le mo­ti­vaa­ti­o­ta op­pia yhä enem­män sitä. Li­säk­si hän huo­ma­si, et­tä naut­ti opet­taa rat­sas­tus­ta si­sa­ruk­sil­leen.

Helena Soranta

Helena Soranta

Jee­sus teki ih­mei­tä Isän­sä voi­mal­la

Sana sunnuntaiksi16.1.2022 7.00

Jee­sus oli saa­nut ope­tus­las­ten­sa ja äi­tin­sä Ma­ri­an kans­sa kut­sun häi­hin, jot­ka pi­det­tiin Ga­li­le­an Kaa­nas­sa. Häi­den ai­ka­na vii­ni lop­pui kes­ken. Ma­ria kään­tyi Jee­suk­sen puo­leen. Ma­ria ym­mär­si us­kon kaut­ta, et­tä hä­nen poi­kan­sa pys­tyi te­ke­mään ih­mei­tä ja aut­ta­maan. Ma­ria pyy­si pal­ve­li­joi­ta te­ke­mään niin kuin Jee­sus heil­le sa­noo.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

“Se on kai­kis­ta pa­hin tun­ne iki­nä”

Uutiset15.1.2022 6.00

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä ol­tiin sil­mä­tys­ten sen ka­run to­si­a­si­an kans­sa, et­tä suo­ma­lais­nuor­ten hen­ki­nen voin­ti on hei­kom­paa kuin kos­kaan.

Viikon kysymys

Kaisu Heikkilä työstää työhuoneellaan ulos sijoitettavaa roskapönttöä, joka kuuluu Oulun taiteilijaseuran organisoimaan roskisprojektiin. Taustalla näkyy hänen maalauksensa ”Las Palmas”.

Kaisu Heikkilä työstää työhuoneellaan ulos sijoitettavaa roskapönttöä, joka kuuluu Oulun taiteilijaseuran organisoimaan roskisprojektiin. Taustalla näkyy hänen maalauksensa ”Las Palmas”.

Kuva haastateltavalta

Kaisu Heikkilä työstää työhuoneellaan ulos sijoitettavaa roskapönttöä, joka kuuluu Oulun taiteilijaseuran organisoimaan roskisprojektiin. Taustalla näkyy hänen maalauksensa ”Las Palmas”.

Kaisu Heikkilä työstää työhuoneellaan ulos sijoitettavaa roskapönttöä, joka kuuluu Oulun taiteilijaseuran organisoimaan roskisprojektiin. Taustalla näkyy hänen maalauksensa ”Las Palmas”.

Kuva haastateltavalta

Iloa te­ke­mi­ses­tä

Puhutaan maasta ja taivaasta13.1.2022 6.00

Ou­lu­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Kai­su Heik­ki­lä on tai­teil­lut oi­ke­as­taan koko ikän­sä. Hä­nen kät­ten­sä jäl­keä löy­tyy myös SRK:n jul­kai­suis­ta. Hän on ku­vit­ta­nut muun mu­as­sa Sii­o­nin Jou­lu -leh­den ja teh­nyt kan­si­ku­van Mik­ko Kin­nu­sen te­ok­seen Kään­nös oi­ke­aan päin.

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Anna Karjula

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Anna Karjula

Ju­ma­la pi­tää maa­il­maa kä­des­sään

Uutiset12.1.2022 6.00

Uu­den vuo­den en­sim­mäi­set seu­rat Raa­hen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä to­teu­tet­tiin net­ti­lä­he­tyk­se­nä. Al­ku­vir­ren 578 sa­nat sai­vat joh­dat­taa kuu­li­joi­ta Han­nu Kal­lun­gin ja Os­mo Hy­vä­rin seu­ra­pu­hei­siin.

Ylis­tää voi sekä ää­neen et­tä hil­jai­ses­ti

Matkaevääksi12.1.2022 6.00

Mil­lä ta­val­la sinä olet kiit­tä­nyt Ju­ma­laa? Se on voi­nut ta­pah­tua hil­jai­ses­sa ru­kouk­ses­sa tai ää­neen lau­la­en. Ju­ma­lan aut­ta­es­sa hä­dän het­kel­lä on joku saat­ta­nut huo­kais­ta ai­van ää­neen: ”Kii­tos Tai­vaan Isä, kun au­toit!”

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Kanerva Kuha

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Kanerva Kuha

Ko­ti­sii­o­ni saa pu­hu­jien­ko­kouk­ses­ta tuo­rei­ta ter­vei­siä

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2022 10.00

Pu­hu­jien­ko­kouk­set ovat pu­hu­jal­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön liit­ty­viä työ- ja vir­kis­tys­het­kiä. Sa­nan­pal­ve­li­ja­na vuo­des­ta 1979 toi­mi­nut Pert­ti Kaut­to ko­kee pu­hu­jien vä­li­sen yh­tey­den­pi­don tär­ke­äk­si.

Erja Hatula

Erja Hatula

Jee­sus saa kas­teen

Sana sunnuntaiksi9.1.2022 7.00

Kas­te kuu­lui Jee­suk­sen pe­las­tus­tie­hen, Ju­ma­lan van­hurs­kaan tah­don täyt­tä­mi­seen. Jee­sus tun­si Isän tah­don ja nou­dat­ti sitä.

Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jat or­ga­ni­soi­vat leh­ti­työ­tä maa­kun­nis­sa

Uutiset8.1.2022 8.00

Päi­vä­mie­hel­lä on 24 leh­ti­a­vus­ta­jaa. He so­pi­vat uu­tis­ten te­ke­mi­ses­tä pai­kal­lis­ten kir­joit­ta­jien kans­sa ja vä­lit­tä­vät hei­dän kir­joi­tuk­sen­sa toi­mi­tuk­seen.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Elä­vä us­ko ei muu­tu – lop­pi­ais­päi­vien alus­tus roh­kai­si us­ko­maan muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa

Uutiset7.1.2022 14.45

Reis­jär­ven opis­tol­la pi­det­tiin lop­pi­ais­päi­vät jo tois­ta ker­taa opis­ton Yo­u­tu­be-ka­na­val­le lä­he­tet­ty­nä suo­ra­tois­to­lä­he­tyk­se­nä 5.–6. tam­mi­kuu­ta. Ti­lai­suu­des­sa oli muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka, py­hä­kou­lu ja seu­rat.

Opis­to­nuo­ret siir­ty­vät etä­o­pe­tuk­seen Jäm­säs­sä

Uutiset6.1.2022 10.00

Jäm­sän Kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton pe­ru­sop­pi­jak­son opis­ke­li­jat jää­vät jou­lu­lo­man jäl­keen kah­den vii­kon etä­o­pe­tus­jak­sol­le. Lä­hi­o­pe­tuk­seen on tar­koi­tus pa­la­ta 25. tam­mi­kuu­ta.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Täh­ti ja Ju­ma­lan sana oh­ja­si­vat tie­tä­jiä

Sana sunnuntaiksi6.1.2022 8.00

Lop­pi­ai­sen evan­ke­liu­mi­teks­tin pää­koh­dat voi tii­vis­tää kah­teen kes­kei­seen koh­taan: Va­pah­ta­jan et­si­mi­nen ja löy­tä­jän ilo.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­man ke­räys käyn­nis­tyy

Uutiset5.1.2022 13.00

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­a­si­a­hen­ki­löt käyn­nis­tä­vät työ­vuo­ro­jen ke­ruun vas­tuu­a­lu­eil­la. Vuo­ro­ja on tar­jol­la ai­kui­sil­le ja vä­hin­tään 12-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le.

Her­ran kirk­kaus hoh­taa riip­pu­mat­ta ajan vai­heis­ta

Matkaevääksi5.1.2022 10.50

Olet­ko jos­kus val­vo­nut koko yön ja odot­ta­nut aa­mun koit­ta­mis­ta? Omal­la koh­dal­la­ni mie­leen tu­lee mo­nen­lai­sia val­vot­tu­ja öi­tä, ku­ten nii­tä, jol­loin lap­si on val­vot­ta­nut. Sil­loin olen seu­ran­nut lä­hes epä­toi­voi­se­na kel­lon kul­kua ja miet­ti­nyt, mi­ten jak­san seu­raa­va­na päi­vä­nä mel­kein unet­to­man yön jäl­keen.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Mo­nel­le opis­to­kurs­sil­le pää­see etä­nä – tar­kas­te­lun koh­tei­na vaik­ka­pa Kain ja Abel tai oma suku

Uutiset4.1.2022 13.30

Opis­tot ei­vät ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si pys­ty pi­tä­mään kaik­kia kurs­se­ja pai­kan pääl­lä lä­hi­kurs­sei­na.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

SRK:n arkisto

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

SRK:n arkisto

Pu­hu­jien­ko­kouk­sen his­to­ri­aa: Ko­koon­tu­mi­sia rak­kau­den ja yk­si­mie­li­syy­den vaa­li­mi­sek­si

Artikkelit3.1.2022 15.10

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten pu­hu­jien ko­koon­tu­mi­nen vuo­den­vaih­tees­sa on muo­dos­tu­nut jo pe­rin­teek­si. Vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kouk­sia on jär­jes­tet­ty sään­nöl­li­ses­ti vuo­des­ta 1973 läh­tien.

Jee­sus asuu Isän­sä val­ta­kun­nas­sa

Sana sunnuntaiksi2.1.2022 6.00

Jee­suk­sen ajal­li­set van­hem­mat ko­ki­vat mo­nia häm­men­tä­viä ja pe­lot­ta­vi­a­kin ti­lan­tei­ta, mut­ta myös roh­kai­se­via koh­taa­mi­sia ja Ju­ma­lan huo­len­pi­toa.

Lukijan kuva: Hannu Siitonen

Lukijan kuva: Hannu Siitonen

Jee­sus-ni­meen si­säl­tyy ian­kaik­ki­sen elä­män lu­paus

Hartauskirjoitukset1.1.2022 6.00

Jee­sus on ai­noa, joka voi pe­las­taa ih­mi­sen syn­nis­tä. Joka us­koo hä­neen, pää­see ker­ran tai­vaa­seen.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kou­lu­tus­ta työ­e­lä­mää var­ten

Uutiset31.12.2021 9.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la jär­jes­te­tään ke­vääl­lä 2022 Kant­ti-kou­lu­tus­ta. Se on tar­koi­tet­tu työ­i­käi­sil­le, jot­ka kai­paa­vat tu­kea esi­mer­kik­si työ­e­lä­mään pa­laa­mi­seen, töi­den et­si­mi­seen tai alan­vaih­toon.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kir­kon jä­sen­mää­rän muu­tok­set pa­la­si­vat ko­ro­naa edel­tä­vään ai­kaan

Uutiset30.12.2021 7.15

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kus en­na­koi, et­tä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­mää­rä vuo­den 2021 lo­pus­sa tu­lee ole­maan noin 3 697 000. Kir­kon jä­sen­ten osuus vä­es­tös­tä oli­si tuol­loin noin 66,6 pro­sent­tia. Vuot­ta ai­em­min kir­kon jä­se­nyys oli 67,7 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta. Tark­ka jä­sen­mää­rä vuo­den 2020 lo­pus­sa oli 3 743 783.

A-L S.

A-L S.

Tu­le­va vuo­si on di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­si

Uutiset29.12.2021 7.15

Vuo­si 2022 on Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­si. Suo­men en­sim­mäi­nen di­a­ko­nis­sa, Ma­til­da Hof­f­man, vi­hit­tiin vir­kaan 150 vuot­ta sit­ten, 1. syys­kuu­ta.

Siionin Lähetyslehden ensimmäinen numero.

Siionin Lähetyslehden ensimmäinen numero.

SRK:n arkisto

Siionin Lähetyslehden ensimmäinen numero.

Siionin Lähetyslehden ensimmäinen numero.

SRK:n arkisto

”Kir­joi­tuk­sia vai­vas­ta ja val­ta­kun­nas­ta” – Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti viet­tää 110-juh­la­vuot­taan

Uutiset28.12.2021 17.33

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ul­ko­a­su on muut­tu­nut use­aan ker­taan. Myös leh­den si­säl­töä on päi­vi­tet­ty Päi­vä­mie­hen pe­rus­ta­mi­sen myö­tä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Seu­ra­toi­min­ta on siir­ty­nyt vä­li­ai­kai­ses­ti net­tiin

Uutiset27.12.2021 16.40

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­toi­min­ta on siir­ty­nyt vä­li­ai­kai­ses­ti net­tiin ajal­la 28.12.2021–17.1.2022. Myös muut isot rau­ha­nyh­dis­tyk­set, muun mu­as­sa Jy­väs­ky­lä ja Ou­lu, ovat siir­ty­neet etä­muo­toi­siin seu­roi­hin. Ou­lus­sa ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mu­kai­ses­ti 31. jou­lu­kuu­ta as­ti, Jy­väs­ky­läs­sä tois­tai­sek­si.