JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.4.2021

Jee­sus sa­noo: "Minä olen hyvä pai­men. Minä tun­nen lam­paa­ni ja ne tun­te­vat mi­nut." Joh. 10:14

Viikon kysymys

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Äl­kää pe­lät­kö

Matkaevääksi14.4.2021 11.20

Pel­käät­kö sinä jo­tain? Var­maan kaik­ki ovat jos­kus pe­län­neet jo­tain, iso­ja ja pie­niä asi­oi­ta, syys­tä ja suot­ta. Toi­sen mie­les­tä tur­hal­ta tun­tu­vat pe­lon ai­heet voi­vat kui­ten­kin ol­la pel­kää­jäl­le to­del­la vai­kei­ta ja to­del­li­sia.

Kaa­naa–suo­mi-sa­na­kir­ja esit­tää: Syn­nit ja ylit­se­käy­mi­set

Uutiset13.4.2021 15.45

Lä­he­tys­leh­den kuu­kau­sit­tai­nen Kaa­naa–suo­mi-sa­na­kir­ja on se­lit­tä­nyt jo seu­raa­vat van­haan us­kon­nol­li­seen kie­leen kuu­lu­vat kä­sit­teet: kaa­naan­kie­li, lä­he­tys­kir­je sekä syn­nit ja ylit­se­käy­mi­set.

Anne-Mari Kummala

Anne-Mari Kummala

Ret­kei­lyyn opas­ta­va kurs­si­sar­ja Ra­nu­an opis­tol­la al­kaa

Uutiset12.4.2021 14.55

Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la al­kaa tou­ko­kuus­sa kurs­si­sar­ja, joka kan­nus­taa ret­kei­lyyn ja opet­taa luon­to­tai­to­ja. Pa­ri­vuo­ti­seen sar­jaan kuu­luu lähi- ja etä­jak­so­ja sekä lo­puk­si va­el­lus.

Us­ko ei pe­rus­tu har­hoi­hin

Sana sunnuntaiksi11.4.2021 6.00

In­hi­mil­li­sen kä­si­tys­ky­kym­me ylit­tä­vää ta­pah­tu­maa voi­daan sa­noa ih­meek­si. Sel­lai­nen oli ta­pah­tu­nut teks­tim­me ope­tus­lap­sil­le. Sii­hen sy­vään epä­toi­voon, jo­hon Jee­suk­sen kuo­le­ma oli hei­dät vie­nyt, oli tul­lut ih­meen myö­tä va­loa.

Jean Claude Maniragaba ja Ernestine-vaimo asuvat Ruandassa.

Jean Claude Maniragaba ja Ernestine-vaimo asuvat Ruandassa.

Jean Claude Maniragaba ja Ernestine-vaimo asuvat Ruandassa.

Jean Claude Maniragaba ja Ernestine-vaimo asuvat Ruandassa.

Ru­an­da­lai­sen pas­to­rin pit­kä mat­ka evan­ke­liu­min us­ko­jak­si

Puhutaan maasta ja taivaasta10.4.2021 7.00

Ju­tun poh­ja­na on käy­tet­ty Jean Clau­de Ma­ni­ra­ga­ban ja Mii­ka Kop­pe­roi­sen säh­kö­pos­ti­kes­kus­te­lua. Ju­tun koos­ti Sal­la Son­ni­nen

– Netti-iltakylä palautti yhteenkuuluvuuden tunteen, totesi Elli Laitinen.

– Netti-iltakylä palautti yhteenkuuluvuuden tunteen, totesi Elli Laitinen.

Esko Alasaarela

– Netti-iltakylä palautti yhteenkuuluvuuden tunteen, totesi Elli Laitinen.

– Netti-iltakylä palautti yhteenkuuluvuuden tunteen, totesi Elli Laitinen.

Esko Alasaarela

”Ei­kö sy­dä­mem­me heh­ku­nut in­nos­ta?”

Uutiset9.4.2021 15.00

Vie­tim­me Pa­te­nie­mes­sä vir­tu­aa­lis­ta il­ta­ky­lää maa­lis­kui­se­na sun­nun­tai-il­ta­na seu­ro­jen jäl­keen. Edel­li­sen sun­nun­tain vuo­si­ko­kouk­ses­sa oli kes­kus­tel­tu yh­teis­ten il­ta­ky­lien jär­jes­tä­mi­ses­tä, ja nyt ko­kei­lim­me käy­tän­töä. Il­ta­ky­läs­tä tie­do­tet­tiin yh­dis­tyk­sen kes­kus­te­lu­rin­gis­sä What­sAp­pis­sa.

Pixabay

Pixabay

Kir­kol­lis­ko­kous siir­tyy elo­kuul­le

Uutiset8.4.2021 9.24

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to päät­ti yli­mää­räi­ses­sä is­tun­nos­saan 7.4.2021, et­tä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kouk­sen tou­ko­kuun is­tun­to­kau­si siir­tyy pan­de­mi­a­ti­lan­teen ta­kia elo­kuul­le.

Kas­va­va ruo­ka-avun tar­ve ko­et­te­lee aut­ta­jien jak­sa­mis­ta

Uutiset7.4.2021 10.46

Ko­ro­nak­rii­si ja sen vai­ku­tuk­set ko­et­te­le­vat ruo­ka-apu­toi­min­nan kes­to­ky­kyä. Asi­a­kas­kun­ta on en­tis­tä nuo­rem­paa.

Pyhän kolminaisuuden kirkon sisäänkäynnin puolella on kolme harjakattoista päätyä.

Pyhän kolminaisuuden kirkon sisäänkäynnin puolella on kolme harjakattoista päätyä.

Heli Jokelainen

Pyhän kolminaisuuden kirkon sisäänkäynnin puolella on kolme harjakattoista päätyä.

Pyhän kolminaisuuden kirkon sisäänkäynnin puolella on kolme harjakattoista päätyä.

Heli Jokelainen

Yli­vies­kan kirk­ko vi­hit­tiin käyt­töön pää­si­äi­se­nä

Uutiset6.4.2021 13.28

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vih­ki Yli­vies­kan uu­den kir­kon käyt­töön pää­si­äis­sun­nun­tai­na. Mes­sus­sa saar­na­si kirk­ko­her­ra Ei­ja Ni­va­la ja mu­sii­kis­ta vas­ta­si pie­ni jouk­ko yli­vies­ka­lai­sia lap­sia ja ai­kui­sia kant­to­rei­den joh­dol­la. Vih­ki­äis­mes­su lä­he­tet­tiin suo­ra­na YLE:n ka­na­vil­la.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Sana juh­la­py­häk­si: Hän on nous­sut kuol­leis­ta

Sana sunnuntaiksi5.4.2021 7.00

Kol­man­te­na päi­vä­nä Mag­da­lan Ma­ria ja toi­nen Ma­ria oli­vat me­nos­sa Jee­suk­sen hau­dal­le. Nai­set ha­lu­si­vat vie­lä tul­la voi­te­le­maan Jee­suk­sen ruu­miin. Hau­ta oli sul­jet­tu suu­rel­la ki­vel­lä ja hau­dal­le oli ase­tet­tu yli­pap­pien ja fa­ri­seus­ten pyyn­nös­tä eri­tyis­var­tio.

A.–L.S.

A.–L.S.

Sana juh­la­py­häk­si: Jee­sus on voit­ta­nut kuo­le­man

Sana sunnuntaiksi4.4.2021 7.00

En­nus­tuk­set to­teu­tui­vat ja Jee­sus nou­si hau­das­ta voit­ta­en kuo­le­man. Hän on Ju­ma­lan poi­ka ja maa­il­man Va­pah­ta­ja.

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Ylivieskan seurakunnan kuva-arkisto/Jussi Leppälä

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Ylivieskan seurakunnan kuva-arkisto/Jussi Leppälä

Yli­vies­kan uu­si kirk­ko pää­see käyt­töön

Uutiset3.4.2021 7.00

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vih­kii Yli­vies­kan Py­hän kol­mi­nai­suu­den kir­kon käyt­töön huo­men­na pää­si­äis­sun­nun­tai­na. Van­han kir­kon pa­la­mi­ses­ta on ku­lu­nut vii­si vuot­ta.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Sana juh­la­py­häk­si: Us­ko au­kai­see por­tin ikui­seen elä­mään

Sana sunnuntaiksi2.4.2021 7.00

Jee­suk­sen kuo­le­ma päät­ti Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen, jos­sa vi­a­ton ka­rit­sa jou­tui yhä uu­des­taan uh­rat­ta­vak­si ih­mis­ten syn­neis­tä. Uu­den tes­ta­men­tin ai­ka­na ei tar­vit­tu enää tois­tu­vaa uh­ria, vaan Jee­suk­sen kuo­le­mas­sa so­vi­tet­tiin syn­nit ai­ni­aak­si.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Do­ku­ment­ti poh­joi­sen ru­noi­li­jas­ta Yo­u­Tu­bes­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta1.4.2021 7.00

Saa­ri jul­kai­si ku­vaa­man­sa ja leik­kaa­man­sa do­ku­men­tin Yo­u­Tu­bes­sa kaik­kien kat­sot­ta­vak­si. Se löy­tyy ni­mel­lä Nii­lo Rau­ha­la – poh­joi­sen ru­noi­li­ja.

Eero Österberg

Eero Österberg

Ra­nu­an opis­tol­le uu­si pu­heen­joh­ta­ja ja uu­sia jä­se­niä

Uutiset1.4.2021 6.15

Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa 25. maa­lis­kuu­ta va­lit­tiin uu­sik­si joh­to­kun­nan jä­se­nik­si ra­nu­a­lai­nen Jen­ni Rau­ta­kos­ki ja ro­va­nie­me­läi­nen Tii­na Möl­lä­ri. Lau­ri Kaik­ko­nen ja Ant­ti Paa­na­nen jäi­vät pois joh­to­kun­nas­ta. Paa­na­nen eh­ti toi­mia joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä opis­to­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta läh­tien ja joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na 12 vuot­ta. Kaik­ko­nen aloit­ti joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä vuon­na 2012.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Piis­pat: Jee­sus tuo rau­han kär­si­myk­sen kes­kel­le

Uutiset31.3.2021 12.00

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat muis­tut­ta­vat pää­si­äis­ter­veh­dyk­ses­sään, et­tä ylös­nous­sut Jee­sus toi rau­han sa­no­man pe­lok­kail­le seu­raa­jil­leen.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Eh­tool­li­sel­la Ju­ma­lan hoi­det­ta­va­na

Matkaevääksi31.3.2021 7.00

Voi­ma­kas lau­lu kai­kuu su­vi­seu­ra­tel­tas­sa. Edes­sä avau­tuu pit­kä eh­tool­lis­kai­de. Kau­lus­pai­tai­set eh­tool­li­soh­jaa­jat osoit­ta­vat ar­vok­kaas­ti vie­rail­le oi­kei­ta kul­ku­suun­tia. Tu­tut pa­pit lau­su­vat vuo­rol­laan sa­nat “Kris­tuk­sen ruu­mis, si­nun puo­les­ta­si an­net­tu”. Kai­kes­sa ko­rut­to­muu­des­saan py­hän kos­ke­tus on kä­sin kos­ke­tel­ta­vis­sa.

Pixabay

Pixabay

Uu­si nuor­ten pod­cast-sar­ja al­kaa huo­men­na

Uutiset30.3.2021 12.00

Huo­men­na kes­ki­viik­ko­na il­mes­tyy Kuu­leen ja Kap­säk­ki­jut­tui­hin en­sim­mäi­nen nuo­ril­le suun­na­tun Kap­sä­kin Si­vu­tas­ku-pod­cast-sar­jan jak­so.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

SRK rek­ry­toi ra­di­o­työn asi­an­tun­ti­jan

Uutiset30.3.2021 7.00

SRK:n joh­to­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan 27. maa­lis­kuu­ta käyn­nis­tää ra­di­o­työn asi­an­tun­ti­jan rek­ry­toin­nin. SRK:n vies­tin­tä on kas­va­nut vii­me vuo­si­na juu­ri ra­di­o­työn ja verk­ko­vies­tin­nän alu­eel­la.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Kirkon kuvapankki / Mirja Saksa

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Kirkon kuvapankki / Mirja Saksa

Raa­mat­tu on lu­et­ta­vis­sa yhä use­am­man äi­din­kie­lel­lä

Uutiset29.3.2021 14.00

Raa­ma­tun­kään­nös­työ on ak­tii­vis­ta. Vuo­den 2020 lo­pus­sa koko Raa­mat­tu oli lu­et­ta­vis­sa jo 704 eri kie­lel­lä.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies