JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.8.2022

Vaikka jumalattomat rehottavat kuin ruoho, vaikka väärintekijät nyt kukoistavat, he tuhoutuvat, katoavat ikiajoiksi. Ps. 92:8

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimistolla seurueineen. Kuvassa Pekka Kainua (vas.), Matias Muhola, Jukka Keskitalo, Arto Tölli, Valde Palola, Harri Vähäjylkkä, Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimistolla seurueineen. Kuvassa Pekka Kainua (vas.), Matias Muhola, Jukka Keskitalo, Arto Tölli, Valde Palola, Harri Vähäjylkkä, Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist.

Päivämies

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimistolla seurueineen. Kuvassa Pekka Kainua (vas.), Matias Muhola, Jukka Keskitalo, Arto Tölli, Valde Palola, Harri Vähäjylkkä, Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimistolla seurueineen. Kuvassa Pekka Kainua (vas.), Matias Muhola, Jukka Keskitalo, Arto Tölli, Valde Palola, Harri Vähäjylkkä, Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist.

Päivämies

Piispa seurueineen vieraili SRK:n toimistolla

Uutiset11.8.2022 10.00

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo piti ta­paa­mis­ta tär­ke­ä­nä. Hän kiit­ti kes­ku­syh­dis­tys­tä yh­teis­työs­tä Ou­lun hiip­pa­kun­nan puo­les­ta ja toi­vot­ti hy­vän Ju­ma­lan siu­naus­ta.

Ulla Ilona Uusi-Illikainen

Ulla Ilona Uusi-Illikainen

Luontokodista eskariin

Uutiset11.8.2022 7.00

Tum­man­vih­re­än re­pun tas­kut au­ke­a­vat yk­si ker­ral­laan, kun El­jas Uu­si-Il­li­kai­nen esit­te­lee aar­tei­taan.

Poliisi keskeytti tutkinnan Lopella – Vesistötutkimuksen näytteet hyvälaatuisia

Uutiset10.8.2022 15.31

Po­lii­si on kes­keyt­tä­nyt Su­vi­seu­roi­hin liit­ty­vän epäil­lyn ym­pä­ris­tö­rik­ko­muk­sen esi­tut­kin­nan. Epäi­ly­jen mu­kaan joi­ta­kin ke­mi­al­li­sia ves­so­ja oli­si tyh­jen­net­ty luon­toon Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä Räys­kä­län Lo­pel­la. Asi­as­ta teki ri­ko­sil­moi­tuk­sen yk­si­tyis­hen­ki­lö.

Sammeli Kuuva pääsi juhannuksena käymään Ahvenjärven rannalla sijaitsevassa kodissaan.

Sammeli Kuuva pääsi juhannuksena käymään Ahvenjärven rannalla sijaitsevassa kodissaan.

Timo Kukkala

Sammeli Kuuva pääsi juhannuksena käymään Ahvenjärven rannalla sijaitsevassa kodissaan.

Sammeli Kuuva pääsi juhannuksena käymään Ahvenjärven rannalla sijaitsevassa kodissaan.

Timo Kukkala

Kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä puuttuu syrjintään

Uutiset9.8.2022 6.00

Kan­sain­vä­li­se­nä al­ku­pe­räis­kan­so­jen päi­vä­nä, 9. elo­kuu­ta, muis­te­taan al­ku­pe­räis­kan­so­ja, hei­dän kult­tuu­rei­taan, an­si­oi­taan ja saa­vu­tuk­si­aan. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on myös muis­tut­taa, et­tä kaik­kien al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­te­lu ei ole tasa-ar­vois­ta ja ih­mi­soi­keuk­sia kun­ni­oit­ta­vaa.

Lasse Jutila ymmärsi parannuksen armon saatuaan, että usko on Jumalan lahja. – Sen tähden tahdon rohkaista epäilysten keskellä heikolla uskolla kamppailevia samoilla sanoilla kuin Jeesus rohkaisi epäilevää Tuomasta: ”Älä ole epäuskoinen, vaan usko!”

Lasse Jutila ymmärsi parannuksen armon saatuaan, että usko on Jumalan lahja. – Sen tähden tahdon rohkaista epäilysten keskellä heikolla uskolla kamppailevia samoilla sanoilla kuin Jeesus rohkaisi epäilevää Tuomasta: ”Älä ole epäuskoinen, vaan usko!”

Lasse Kokko

Lasse Jutila ymmärsi parannuksen armon saatuaan, että usko on Jumalan lahja. – Sen tähden tahdon rohkaista epäilysten keskellä heikolla uskolla kamppailevia samoilla sanoilla kuin Jeesus rohkaisi epäilevää Tuomasta: ”Älä ole epäuskoinen, vaan usko!”

Lasse Jutila ymmärsi parannuksen armon saatuaan, että usko on Jumalan lahja. – Sen tähden tahdon rohkaista epäilysten keskellä heikolla uskolla kamppailevia samoilla sanoilla kuin Jeesus rohkaisi epäilevää Tuomasta: ”Älä ole epäuskoinen, vaan usko!”

Lasse Kokko

Harhapoluilta takaisin Jumalan valtakuntaan

Puhutaan maasta ja taivaasta7.8.2022 6.35

– Kuo­le­man­pel­ko oli pois­sa, ilo ja rau­ha ti­lal­la, muis­te­lee lap­peen­ran­ta­lai­nen Las­se Ju­ti­la tun­net­ta, kun löy­si uu­del­leen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Usko johtaa totuuden äärelle

Sana sunnuntaiksi7.8.2022 6.15

Jee­sus opet­taa va­ro­maan vää­riä pro­feet­to­ja, jot­ka oh­jaa­vat syn­nin lu­val­li­suu­teen. Tur­val­lis­ta on luot­taa Ju­ma­lan sa­naan ja Py­hän Hen­gen ää­neen.

Viikon kysymys

Alustus jakoon rauhanyhdistyksiin

Uutiset4.8.2022 9.45

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä Ta­pa­ni Kin­nu­nen piti mo­ni­puo­li­sen ja ajan­koh­tai­sen alus­tuk­sen ai­hees­ta Us­ko oh­jaa va­lin­to­jam­me. Sen poh­jal­ta käy­tiin kes­kus­te­lu pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa.

Pyhä Henki ohjaa erilaisten virtausten keskellä

Matkaevääksi3.8.2022 10.00

Olet­ko jos­kus näh­nyt oi­kein hie­nos­ti to­teu­tet­tua tai­ka­temp­pua? Sel­lais­ta, jos­ta ei mil­lään pys­ty huo­maa­maan, mi­ten ih­mees­sä tai­ku­ri sai sen teh­tyä? Sitä voi­si jopa luul­la ih­meek­si. To­del­li­suu­des­sa tie­däm­me, et­tä se on temp­pu, vaik­ka em­me pys­ty­kään tie­tä­mään, mi­ten tai­ku­ri sen teki.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Eija Hanhineva

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Helena Parkkila (vas.) ja Pirjo Lämsä saivat seuroista mukaan tilaamansa kirjat.

Eija Hanhineva

Jumalan valtakunnassa on armoa ja rakkautta

Uutiset2.8.2022 9.00

Ar­ki-il­lan seu­rois­sa Vi­han­nis­sa tuli esiin, et­tä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le ko­koon­tu­mi­nen ja evan­ke­liu­min kuu­le­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain Ju­ma­lan ar­mos­ta.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan suunnitelmaan on turvallista luottaa

Uutiset1.8.2022 11.00

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ro roh­kai­si kuu­li­joi­ta luot­ta­maan sii­hen, et­tä jos omat suun­ni­tel­mat elä­mäs­sä ei­vät to­teu­du, Tai­vaan Isäl­lä on pa­rem­pi suun­ni­tel­ma.

H. H.

H. H.

Jumala puhui kirkastusvuorella

Sana sunnuntaiksi31.7.2022 6.00

Kir­kas­tus­vuo­ren het­ki oli ope­tus­lap­sil­le ih­meel­li­nen näky. Tai­vaas­sa on kui­ten­kin lu­vas­sa jo­tain vie­lä suu­rem­paa.

Kirkon kuvapankki / Anni Haikka

Kirkon kuvapankki / Anni Haikka

Ekaluokkalaiset siunataan koulutielle

Uutiset30.7.2022 8.00

Useis­sa seu­ra­kun­nis­sa to­teu­te­taan elo­kuus­sa en­nen kou­lu­jen al­ka­mis­ta eka­luok­ka­lais­ten kou­luun­siu­naa­mi­sia.

– Kun Jumala säätää kansojen kohtaloita, henkilökohtainen uskossa valvominen nousee entistä tärkeämmäksi, Pertti Kuha totesi Ranuan opistoseurojen avauspuheessaan.

– Kun Jumala säätää kansojen kohtaloita, henkilökohtainen uskossa valvominen nousee entistä tärkeämmäksi, Pertti Kuha totesi Ranuan opistoseurojen avauspuheessaan.

© Opistoseurojen kuvapalvelu

– Kun Jumala säätää kansojen kohtaloita, henkilökohtainen uskossa valvominen nousee entistä tärkeämmäksi, Pertti Kuha totesi Ranuan opistoseurojen avauspuheessaan.

– Kun Jumala säätää kansojen kohtaloita, henkilökohtainen uskossa valvominen nousee entistä tärkeämmäksi, Pertti Kuha totesi Ranuan opistoseurojen avauspuheessaan.

© Opistoseurojen kuvapalvelu

Lämpimät sanat avasivat viileät opistoseurat

Uutiset29.7.2022 13.15

Opis­to­seu­rat Ra­nu­al­la ovat al­ka­neet. Opis­ton joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja muis­ti pu­hees­saan ha­ki­joi­ta, jot­ka ei­vät pääs­seet vuo­si­kurs­sil­le mu­kaan.

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Marja-Liisa Katajala

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Marja-Liisa Katajala

Retkikurssi opastaa erätaitojen saloihin

Uutiset28.7.2022 7.00

Ret­ki­haas­te-kurs­si­sar­ja an­taa osaa­mis­ta erä­tai­toi­hin ja luon­non ha­vain­noin­tiin sekä tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den uu­sien ret­ki­ka­ve­rei­den löy­tä­mi­seen.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Tervetuloa päättämään kesän suuret seurat Reisjärvelle!

Uutiset27.7.2022 10.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään 5.–7.8. Räi­sä­län­mä­el­lä. Seu­ra-alue ava­taan tors­tai­na 4.8. klo 12.

Jumala puhuttelee

Matkaevääksi27.7.2022 8.00

Ju­ma­la pu­huu ih­mi­sil­le mo­nin ta­voin: luon­nos­sa, kan­so­jen vai­heis­sa, elä­män­koh­ta­lois­sa ja omas­sa­tun­nos­sa. Eri­tyi­ses­ti hän pu­huu Py­häs­sä Raa­ma­tus­sa ja Va­pah­ta­jas­sam­me Her­ras­sa Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa.

Jukka Palola (2. vas.) ja Eero Kukko (2. oik.) saivat Suomen Kansanopistoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Kuvassa mukana myös Virpi Palola (vas.), Kirsi Kukko ja Ilmari Korhonen.

Jukka Palola (2. vas.) ja Eero Kukko (2. oik.) saivat Suomen Kansanopistoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Kuvassa mukana myös Virpi Palola (vas.), Kirsi Kukko ja Ilmari Korhonen.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jukka Palola (2. vas.) ja Eero Kukko (2. oik.) saivat Suomen Kansanopistoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Kuvassa mukana myös Virpi Palola (vas.), Kirsi Kukko ja Ilmari Korhonen.

Jukka Palola (2. vas.) ja Eero Kukko (2. oik.) saivat Suomen Kansanopistoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Kuvassa mukana myös Virpi Palola (vas.), Kirsi Kukko ja Ilmari Korhonen.

Opistoseurojen kuvapalvelu

"Opistotyö on ajallisen työn lisäksi Jumalan valtakunnan työtä"

Uutiset26.7.2022 8.00

Jäm­sän opis­ton pit­kä­ai­kai­sia työn­te­ki­jöi­tä muis­tet­tiin opis­to­seu­rois­sa pi­de­tys­sä joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­sa.

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan sanan kartta ohjaa taivaaseen

Uutiset25.7.2022 9.00

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ro kä­sit­te­li sitä, kuin­ka Ju­ma­lan sana ja mat­ka­ys­tä­vät roh­kai­se­vat us­ko­maan.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Jumala antoi käskyt suojellakseen elämää

Sana sunnuntaiksi24.7.2022 7.00

Ku­kaan ei pe­las­tu omien an­si­oi­den­sa täh­den, vaan Ju­ma­lan ar­mon kaut­ta. Ai­no­as­taan Jee­sus on elä­nyt syn­nit­tö­män elä­män ja täyt­tä­nyt Ju­ma­lan lain.

Sirkka-Liisa Leinosen lastenlapset Hemmi, Sanni ja Niilo ovat saaneet kuulla monia satuja mummonsa lukemana.

Sirkka-Liisa Leinosen lastenlapset Hemmi, Sanni ja Niilo ovat saaneet kuulla monia satuja mummonsa lukemana.

Kuva haastateltavalta

Sirkka-Liisa Leinosen lastenlapset Hemmi, Sanni ja Niilo ovat saaneet kuulla monia satuja mummonsa lukemana.

Sirkka-Liisa Leinosen lastenlapset Hemmi, Sanni ja Niilo ovat saaneet kuulla monia satuja mummonsa lukemana.

Kuva haastateltavalta

Lukemisen väheneminen synnytti idean kirjakummista

Puhutaan maasta ja taivaasta23.7.2022 7.00

Sa­no­ma­leh­tien uu­ti­sot­si­kot muis­tut­te­le­vat ajoit­tain, et­tä suo­ma­lais­ten las­ten ja nuor­ten lu­ku­tai­to on hei­ken­ty­nyt. Yh­dek­si syyk­si tä­hän on to­det­tu lu­ku­ha­lu­jen vä­he­ne­mi­nen. Ou­lu­lai­sen eläk­keel­lä ole­van kään­tä­jän Sirk­ka-Lii­sa Lei­no­sen ko­ke­mus on kui­ten­kin, et­tä kaik­ki pik­ku­lap­set ra­kas­ta­vat lu­ku­het­kiä.

Opistoseurat alkoivat tänään kello 10 avajaisseuroilla.

Opistoseurat alkoivat tänään kello 10 avajaisseuroilla.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Opistoseurat alkoivat tänään kello 10 avajaisseuroilla.

Opistoseurat alkoivat tänään kello 10 avajaisseuroilla.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Palvelijan iloa

Uutiset22.7.2022 14.30

Jäm­sän opis­to­seu­rat Keu­ruul­la ovat al­ka­neet. Ava­jais­seu­rois­sa oli pai­kal­la mo­nen ikäi­siä seu­ra­vie­rai­ta.

Isla Mäki (vas.), Linnea Tofferi, Eedit Tofferi, Aleksi Hautamäki ja Arttu Luukkonen kertoivat saaneensa leirillä uusia kavereita.

Isla Mäki (vas.), Linnea Tofferi, Eedit Tofferi, Aleksi Hautamäki ja Arttu Luukkonen kertoivat saaneensa leirillä uusia kavereita.

Venny Ervasti

Isla Mäki (vas.), Linnea Tofferi, Eedit Tofferi, Aleksi Hautamäki ja Arttu Luukkonen kertoivat saaneensa leirillä uusia kavereita.

Isla Mäki (vas.), Linnea Tofferi, Eedit Tofferi, Aleksi Hautamäki ja Arttu Luukkonen kertoivat saaneensa leirillä uusia kavereita.

Venny Ervasti

"Leirillä eletään omassa kuplassa" – rippikoulussa Maitoisissa

Uutiset22.7.2022 8.00

Mai­toi­sis­sa on par­hail­laan me­nos­sa ke­sän kuu­des rip­pi­lei­ri. Oh­jaa­jal­ta, opet­ta­jal­ta ja lei­ri­läi­sil­tä on tul­lut po­si­tii­vi­sia kom­ment­te­ja lei­rin avoi­mes­ta il­ma­pii­ris­tä.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Viittomisiin!

Uutiset21.7.2022 10.30

Kuu­rot, kuu­le­vat, kuu­rou­tu­neet, huo­no­kuu­loi­set ja si­sä­kor­vais­tu­tet­ta käyt­tä­vät, mum­mot, vaa­rit, tä­dit, se­dät, nuo­ret ja van­hat – kaik­ki te, joi­ta viit­to­ma­kie­li kiin­nos­taa! Osaat­ko hiu­kan jo viit­toa tai ha­lu­ai­sit­ko kur­kis­taa, mil­lais­ta se on? Ter­ve­tu­loa pe­rin­tei­sel­le viit­to­ma­kie­les­tä kiin­nos­tu­nei­den lei­ril­le Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­seen 12.–14. elo­kuu­ta!

Kari Vengasho

Kari Vengasho

Tervetuloa Ranuan opistoseuroihin!

Uutiset20.7.2022 15.15

Ra­nu­an opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään jäl­leen kah­den vuo­den tau­on jäl­keen kent­tä­o­lo­suh­teis­sa Ra­nu­al­la 29.–31. hei­nä­kuu­ta 2022.

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Aapo Mäenpää

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Aapo Mäenpää

Rippileirit vahvistavat nuorten uskoa

Uutiset20.7.2022 14.00

SRK:n rip­pi­kou­lu­lei­rit ovat saa­neet myön­teis­tä pa­lau­tet­ta nuo­ril­ta. On­nis­tu­neen lei­ri­ko­ke­muk­sen ta­ka­na on iso jouk­ko si­tou­tu­nut­ta ja sy­dä­mel­lään työ­tä te­ke­vää hen­ki­lö­kun­taa.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Herra on kallio, joka antaa elämän

Matkaevääksi20.7.2022 7.00

Raa­mat­tu ku­vaa Ju­ma­laa kal­li­ok­si. Kal­lio on ol­lut luon­nos­ta tut­tu kä­si­te ih­mi­sil­le kaik­ki­al­la, maa­il­man alus­ta saak­ka. Kal­lio ku­vaa vah­vaa ja tur­val­lis­ta pe­rus­tus­ta, jol­le on hyvä ra­ken­taa. Se kes­tää myrs­ky­aal­lo­kot, vuor­ten rin­teil­tä tul­vi­vat ve­det, tuu­len, hiek­ka­myrs­kyn ja tamp­paa­mi­sen­kin.