JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Juhlaportti oli solmittu talkoissa tekstiiliräsyistä. Yksi kantava ajatus taustalla oli yhteisöllisyys.

Juhlaportti oli solmittu talkoissa tekstiiliräsyistä. Yksi kantava ajatus taustalla oli yhteisöllisyys.

Rami Liehu

Juhlaportti oli solmittu talkoissa tekstiiliräsyistä. Yksi kantava ajatus taustalla oli yhteisöllisyys.

Juhlaportti oli solmittu talkoissa tekstiiliräsyistä. Yksi kantava ajatus taustalla oli yhteisöllisyys.

Rami Liehu

Tunnelmia Suviseuroista – Koitko nämä?

Uutiset4.7.2022 14.30

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” nä­kyi mo­nel­la ta­val­la Lo­pel­la. Eten­kin lap­set ja nuo­ret naut­ti­vat sii­tä, et­tä ta­pah­tu­ma jär­jes­tyi kol­men vuo­den tau­on jäl­keen pai­kan pääl­lä.

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Rauno Saarnio

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Rauno Saarnio

Innokkuus talkoo­työhön ilahdutti

Uutiset4.7.2022 13.30

Hä­meen­lin­na­lai­nen Pasi Kä­ke­lä on toi­mi­nut Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2019. Kä­ke­lä pää­si muu­ta­man ker­ran tu­tus­tu­maan työ­voi­ma­toi­mis­ton toi­min­taan Mu­hok­sel­la. Var­si­nai­nen op­pi oli suun­ni­tel­tu saa­ta­van Reis­jär­ven Su­vi­seu­rois­ta vuon­na 2020, mut­ta sitä ti­lai­suut­ta ei tul­lut, kun pan­de­mia es­ti su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen.

Seuroihin pääsee ympäri vuoden, ensi kesän Suviseurat Kauhavalla

Uutiset4.7.2022 12.00

En­si ke­sän Su­vi­seu­rat on tar­koi­tus jär­jes­tää Kau­ha­val­la. Su­vi­seu­ro­jen li­säk­si rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät seu­ro­ja ja mui­ta ta­pah­tu­mia ym­pä­ri vuo­den. Seu­roi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

Viikon kysymys

Suviseurauutuus: rippilauluja

Mainos3.7.2022 12.00

Kul­je va­lo­na vie­rel­lä­ni si­säl­tää vuo­den 2020 rip­pi­lau­lu­ja nuor­ten yh­teis­lau­lu­na. Uu­tuus­le­vy os­tet­ta­vis­sa Su­vi­seu­ro­jen jul­kai­su­myy­mä­läs­tä ja SRK:n verk­ko­kau­pas­ta.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Evankeliumin löytäminen on suuri ilo

Hartauskirjoitukset3.7.2022 6.15

Tai­vaas­sa iloi­taan jo­kai­ses­ta, joka kään­tyy ja us­koo syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen omal­le koh­dal­leen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Taivaan Isän siunaus on näkynyt toiminnassa – SRK:n vuosikokous pidettiin lauantaina

Uutiset2.7.2022 15.00

Vuo­si­ko­kous pe­rään­kuu­lut­ti rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­tia ot­ta­maan nuo­ria mu­kaan toi­min­taan ja vas­tuun kan­ta­mi­seen.

Lähetyspuhujan matkapäiväkirja

Mainos2.7.2022 7.00

Sa­man Isän lap­sia -kir­ja ker­too kah­den pu­hu­jan lä­he­tys­mat­kas­ta Län­si-Af­rik­kaan vuon­na 2007 ja siel­lä asu­vien us­ko­vais­ten ar­jes­ta. Tu­tus­tu kir­jaan tar­kem­min ja os­ta oma­si tääl­tä tai Su­vi­seu­rois­ta. Vä­hin­tään 50 eu­ron verk­ko­kaup­pa­ti­lauk­set toi­mi­te­taan il­man pos­ti­ku­lu­ja.

Suviseurojen perjantai-illan puheenvuoro keräsi seurateltan täyteen kuulijoita.

Suviseurojen perjantai-illan puheenvuoro keräsi seurateltan täyteen kuulijoita.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen perjantai-illan puheenvuoro keräsi seurateltan täyteen kuulijoita.

Suviseurojen perjantai-illan puheenvuoro keräsi seurateltan täyteen kuulijoita.

Suviseurojen kuvapalvelu

Sydämen usko on lahja

Uutiset1.7.2022 22.45

Elä­vä yh­teys mui­hin us­ko­vai­siin on tär­ke­ää, jot­ta us­kon lah­ja säi­lyy, kuul­tiin Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen per­jan­tai-il­lan pu­heen­vuo­ros­sa.

Minna ja Heikki-Pekka Alakärppä sekä Jyrki ja Outi Miettunen vaihtoivat kuulumisia puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, Lopen koulukeskuksen pihalla sijainneella kahvipisteellä.

Minna ja Heikki-Pekka Alakärppä sekä Jyrki ja Outi Miettunen vaihtoivat kuulumisia puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, Lopen koulukeskuksen pihalla sijainneella kahvipisteellä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Minna ja Heikki-Pekka Alakärppä sekä Jyrki ja Outi Miettunen vaihtoivat kuulumisia puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, Lopen koulukeskuksen pihalla sijainneella kahvipisteellä.

Minna ja Heikki-Pekka Alakärppä sekä Jyrki ja Outi Miettunen vaihtoivat kuulumisia puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, Lopen koulukeskuksen pihalla sijainneella kahvipisteellä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Puhujat ja seurakuntavanhimmat koolla Lopella: Usko antaa perustan valintatilanteisiin

Uutiset1.7.2022 21.45

Mi­ten tä­hän asi­aan oli­si hyvä suh­tau­tua? poh­tii us­ko­vai­nen ih­mi­nen uu­sien il­mi­öi­den ja va­lin­to­jen kes­kel­lä. Poh­din­nan taus­tal­la on halu suo­jel­la us­koa, elä­män tär­kein­tä asi­aa.

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

Suviseurojen kuvapalvelu

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

Suviseurojen kuvapalvelu

"Lapsi näkee jotain sellaista, mitä aikuinen ei tavoita"

Uutiset1.7.2022 16.10

Su­vi­seu­ro­jen ava­jais­ten pu­heen­vuo­rot huo­mi­oi­vat seu­ra­tun­nuk­sen ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14) mu­kai­ses­ti lap­set.

Miten Mariellan salaisuus ratkeaa?

Mainos1.7.2022 7.00

Ar­voi­tuk­sel­li­sen he­vos­ty­tön ta­ri­na tar­jo­aa poh­dit­ta­vaa mo­ne­ni­käi­sil­le. Ikä­suo­si­tus: 10–13-vuo­ti­aat. Uu­tuus­kir­jaa saa­ta­vil­la Su­vi­seu­ro­jen jul­kai­su­myy­mä­läs­tä ja SRK:n verk­ko­kau­pas­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Uudet julkaisut kuvaavat arkielämää ja sydämen uskoa

Uutiset30.6.2022 20.00

Tors­tai­na 30. ke­sä­kuu­ta jul­kis­tet­tiin Lo­pen Su­vi­seu­rois­sa nel­jä uut­ta SRK:n kus­tan­ta­maa kir­jaa sekä yk­si ää­ni­te.

Elämänmakuisia kertomuksia seurustelusta

Mainos30.6.2022 16.10

Tä­nään jul­kis­te­tus­sa seu­rus­te­lu­ai­hei­ses­sa ker­to­mus­kir­jas­sa poh­di­taan seu­rus­te­luun liit­ty­viä vai­kei­ta­kin ky­sy­myk­siä. Han­ki kir­ja it­sel­le tai lah­jak­si Su­vi­seu­rois­ta tai osoit­tees­ta jul­kai­su­myy­mä­lä.fi.

Kuulen kesäkampanja uusille tilaajille

Mainos30.6.2022 7.00

Tä­nään al­ka­vas­sa Kuu­len ke­sä­kam­pan­jas­sa kaik­ki uu­det ti­laa­jat saa­vat 28 päi­vän il­mai­sen ko­kei­lu­jak­son (norm. 14 päi­vää). Kuu­len saa käyt­töön re­kis­te­röi­ty­mäl­lä osoit­tees­sa kuu­le.srk.fi ja asen­ta­mal­la so­vel­luk­sen mo­bii­li­lait­teen so­vel­lus­kau­pas­ta. So­vel­luk­seen kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen pää­see lu­ke­maan ja kuun­te­le­maan Kuu­les­sa ole­via ää­ni- ja e-kir­jo­ja, mu­siik­ki­al­bu­mei­ta, ää­ni­leh­tiä ja pod­cas­te­ja. Kam­pan­jan jär­jes­tää Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) ry. Kam­pan­ja-ai­ka 30.6.–8.8.

Uusi ajankohtaiskirja

Mainos29.6.2022 11.50

Tämä vuo­den ajan­koh­tais­kir­jas­sa poh­di­taan ny­ky­a­jan il­mi­öi­tä oma­koh­tai­sen us­kon nä­kö­kul­mas­ta. Tu­tus­tu kir­jaan tar­kem­min tääl­lä.

Iso seurateltta on pystytetty perjantaina alkavia Suviseuroja varten. Ensimmäiset saarnat kuullaan torstain aattoseuroissa.

Iso seurateltta on pystytetty perjantaina alkavia Suviseuroja varten. Ensimmäiset saarnat kuullaan torstain aattoseuroissa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Iso seurateltta on pystytetty perjantaina alkavia Suviseuroja varten. Ensimmäiset saarnat kuullaan torstain aattoseuroissa.

Iso seurateltta on pystytetty perjantaina alkavia Suviseuroja varten. Ensimmäiset saarnat kuullaan torstain aattoseuroissa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurat alkavat perjantaina – seuravieraiden on syytä varautua helteisiin

Uutiset29.6.2022 10.00

Seu­ra­mat­kal­le val­mis­tau­tu­van on hyvä huo­mi­oi­da au­rin­koi­set olo­suh­teet. Ve­si­pul­loa, pää­hi­net­tä ja au­rin­ko­ras­vaa ei kan­na­ta unoh­taa pak­kaus­lis­tal­ta.

Oletko autuas?

Matkaevääksi29.6.2022 9.15

Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa, ken kan­taa maas­sa kuo­le­man, on on­nel­li­nen kul­keis­san­sa maan vie­raan poik­ki tai­vaa­seen.” ”Kuun­nel­kaa, mi­ten hie­no lau­lu”, nuo­ri to­te­aa ys­tä­vil­leen ja kuun­te­lee lau­lun use­aan ker­taan. Sa­ma­na päi­vä­nä tuon nuo­ren ly­hyt, mut­ta on­nel­li­nen elä­mä kat­ke­aa lii­ken­ne­on­net­to­muu­teen. Ju­ma­lan rau­han sy­dä­mel­leen omis­ta­nut ote­taan us­ko­vien le­poon.

Seurojen väliajalla oli mahdollisuus ostaa syötävää ja virkistäytyä ulkona.

Seurojen väliajalla oli mahdollisuus ostaa syötävää ja virkistäytyä ulkona.

Esko Linna

Seurojen väliajalla oli mahdollisuus ostaa syötävää ja virkistäytyä ulkona.

Seurojen väliajalla oli mahdollisuus ostaa syötävää ja virkistäytyä ulkona.

Esko Linna

Perhon juhannusseuroissa kuultiin Jumalan luomistyöstä

Uutiset29.6.2022 7.00

Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen. Jo­kai­nen ih­mi­nen on Ju­ma­lan luo­mis­työn tu­lok­se­na yh­tä ar­vo­kas.

Kuva on Muhoksen Suviseuroista kesältä 2019.

Kuva on Muhoksen Suviseuroista kesältä 2019.

Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva on Muhoksen Suviseuroista kesältä 2019.

Kuva on Muhoksen Suviseuroista kesältä 2019.

Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Kesäseuraradio välittää uskon ydinsanomaa

Uutiset28.6.2022 7.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­kaa. Lä­he­tyk­sen pää­teh­tä­vä­nä on lä­het­tää seu­ro­ja ja Ju­ma­lan sa­naa kuun­nel­ta­vak­si ym­pä­ri maa­il­maa.

Päiviö Karttunen

Päiviö Karttunen

Sydämen usko on paras matkaeväs – Kallion juhannusseuroissa esillä leirivuoden teema

Uutiset27.6.2022 14.30

Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­seen Haa­pa­jär­vel­le saa­pui 400 ajo­neu­voa ja nii­den mu­ka­na lä­hes 1 500 seu­ra­vie­ras­ta ju­han­nu­saa­ton kent­tä­seu­roi­hin kah­den vuo­den ko­ro­na­tau­on jäl­keen.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Suuri illallinen

Sana sunnuntaiksi26.6.2022 6.00

Jee­suk­sen ker­to­ma ver­taus suu­ris­ta pi­dois­ta liit­tyy ti­lan­tee­seen, jos­sa hän on ate­ri­al­la erään fa­ri­seus­ten joh­to­mie­hen ko­to­na sa­pat­ti­na (Luuk. 14). Pu­heen ai­he kään­tyy ate­ri­oin­tiin, ja eräs pöy­tä­vie­ras sa­noo Jee­suk­sel­le: ”Au­tu­as se, joka saa ol­la ate­ri­al­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa.” (Luuk. 14:15.) Täl­löin Jee­sus ker­too ver­tauk­sen suu­ris­ta pi­dois­ta. Kaik­ki ym­mär­tä­vät hä­nen pu­hu­van ate­ri­oin­nis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa.

Valli ja Koskelo puhujamatkalle Pohjois-Amerikkaan

Uutiset25.6.2022 8.00

Po­ri­lai­nen Timo Val­li ja hol­lo­la­lai­nen Ai­mo Kos­ke­lo läh­te­vät puo­li­soi­neen noin kuu­kau­den mit­tai­sel­le lä­he­tys­mat­kal­le Poh­jois-Ame­rik­kaan. En­sim­mäi­nen pal­ve­lus­paik­ka mo­lem­mil­la on kesä- ja hei­nä­kuun vaih­tees­sa LLC:n su­vi­seu­rois­sa Sil­ver Spring­sis­sä, jos­ta he mat­kaa­vat sit­ten omia reit­te­jään koh­ti To­ron­toa, jo­hon mat­ka päät­tyy 24. hei­nä­kuu­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumala siunasi Johanneksen vanhempia

Sana sunnuntaiksi25.6.2022 6.00

Jo­han­nek­sen syn­ty­mään liit­ty­vät ih­meet pu­hut­te­li­vat ai­ka­lai­sia, jot­ka tun­nis­ti­vat sii­nä Ju­ma­lan teot.