JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Äänittäjän työ sisälsi kahdet suviseurat kesässä

Uutiset
18.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

17.6. 10:49
2022061710491320220618070000
SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

Johannes Saukko

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

Johannes Saukko

Päi­vä­mies

Ää­nit­tei­den val­mis­ta­mi­nen muut­tui kol­mes­sa vuo­si­kym­me­nes­sä leik­kaa, teip­paa -tek­nii­kas­ta hii­ren klik­kauk­siin tie­to­ko­neen näy­töl­lä.

Kun Pek­ka Kar­ju­la saa­pui en­sim­mäis­tä ker­taa 35 vuot­ta sit­ten nuo­re­na mie­he­nä työ­pai­kal­leen SRK:lle, oli hän­tä vas­tas­sa läm­min ja ar­vos­ta­va työ­yh­tei­sö. Työ­ka­ve­rei­ta on vuo­sien var­rel­la läh­te­nyt ja uu­sia tul­lut ti­lal­le, mut­ta sama hyvä il­ma­pii­ri on säi­ly­nyt.

– Koin, et­tä mi­nua jo nuo­re­na kuun­nel­tiin ja työ­tä­ni ar­vos­tet­tiin. Olen saa­nut vuo­sien ai­ka­na niin nuo­rem­mil­ta kuin van­hem­mil­ta­kin työ­ka­ve­reil­ta pal­jon sel­lai­sia op­pe­ja, joi­ta olen voi­nut so­vel­taa myös omas­sa yri­tyk­ses­sä­ni, kiit­te­lee Kar­ju­la työ­yh­tei­söä.

Ana­lo­gi­a­jas­ta di­gi­taa­li­ai­kaan

Kar­ju­lan työn­ku­vaan kuu­lui ää­nit­tei­den te­ke­mi­nen, joka si­säl­si työ­vai­heet ää­ni­tyk­ses­tä edi­toin­tiin. Mu­siik­ki­ää­nit­tei­den li­säk­si myös pu­he­ää­nit­tei­den, ku­ten ää­ni­kir­jo­jen ja ää­ni­leh­tien, val­mis­ta­mi­nen oli osa hä­nen työ­tään. Kar­ju­la toi­mi työs­sään osa-ai­kai­se­na koko pit­kän uran­sa ajan. Sa­maan ai­kaan hän on pyö­rit­tä­nyt rin­nal­la omaa yri­tys­tään.

Ai­ka ja sen myö­tä työ on muut­tu­nut pal­jon vuo­sien saa­tos­sa. Kun Kar­ju­la aloit­ti työt, elet­tiin tiu­kas­ti ana­lo­gi­ai­kaa. Suu­ret ja pai­na­vat ke­la­nau­hu­rit täy­tyi raa­ha­ta ai­na mu­ka­na ää­ni­tys­pai­kal­le. Edi­toin­ti teh­tiin ke­la­nu­ho­ja lei­ka­ten ja tei­pa­ten.

– Di­gi­taa­li­ai­ka on tuo­nut hel­po­tus­ta ja no­peut­ta ää­nit­tei­den te­ke­mi­seen. Edi­toin­ti teh­dään tie­to­ko­neen ruu­dul­la edi­toin­ti­oh­jel­mal­la. Hii­rel­lä klik­kaa­mal­la voi­daan pois­taa ja muo­ka­ta ää­ni­rai­taa, ei­vät­kä rai­dat hä­viä mi­hin­kään, jo­ten omat­kin vir­heet ovat hel­pos­ti kor­jat­ta­vis­sa, sel­ven­tää Kar­ju­la työs­sä ta­pah­tu­nut­ta muu­tos­ta.

Saar­nat kah­teen ker­taan

Mie­lui­sa­na muis­to­na työs­tä on jää­nyt su­vi­seu­ra­saar­no­jen ää­nit­tä­mi­nen ja nii­den val­mis­ta­mi­nen myyn­ti­kun­toon. Kar­ju­la muis­te­lee ve­tä­neen­sä vuo­sit­tain Kan­kaan Tuo­mon kans­sa ää­ni­tys­vau­nun su­vi­seu­ra-alu­eel­le. Mie­het pak­ka­si­vat vau­nun täy­teen vah­vis­ti­mia, nau­hu­rei­ta ja mik­ro­fo­ne­ja SRK:n pi­hal­la ju­han­nuk­sen jäl­kei­se­nä maa­nan­tai­na. Vau­nun si­säl­le ka­sat­tiin ää­nen­tois­toon ja ää­ni­tyk­seen tar­vit­ta­va jär­jes­tel­mä seu­ra-alu­eel­la.

– Oli suu­ri työ ää­nit­tää ja val­mis­tel­la kaik­ki saar­nat. Kun se saa­tiin teh­tyä, ne kuun­nel­tiin vie­lä läpi toi­mi­tuk­ses­sa. Elin siis kah­det su­vi­seu­rat vuo­des­sa, syk­syl­lä uu­des­taan, hän hy­myi­lee.

Vaik­ka ää­ni­tys­työt nyt jää­vät, ei Kar­ju­la aio vie­lä le­vä­tä laa­ke­reil­laan, vaan jat­kaa työ­tä yri­tyk­sen­sä pa­ris­sa. Muu­tok­sen tuu­lia on muu­ten­kin lu­vas­sa, kun Kar­ju­la muut­taa Sir­pa-vai­mon­sa kans­sa ju­han­nuk­sen tie­noil­la Yli-Iis­tä Kem­pe­lee­seen. Kah­dek­sas­ta lap­ses­ta kol­me asuu siel­lä per­hei­neen.

– Puo­li­kas elä­män­pol­ku työn sa­ral­la on tul­lut pää­tök­seen. Pääl­lim­mäi­se­nä aja­tuk­se­na on kii­tol­li­suus ajas­ta, jon­ka olen saa­nut ol­la SRK:n pal­ve­luk­ses­sa, ku­vai­lee Kar­ju­la tun­te­muk­si­aan.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys