JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko aut­taa apua tar­vit­se­vaa myös ke­sä­ai­ka­na

Uutiset
7.6.2021 8.00

Juttua muokattu:

4.6. 12:55
2021060412550120210607080000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Mo­nel­la hen­ki­nen kuor­ma voi kas­vaa ke­sä­lo­mien ai­kaan. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pua on saa­ta­vil­la ke­säl­lä pu­he­li­men ja cha­tin kaut­ta.

Kes­kus­te­lu­a­vun päi­vys­tä­jil­le voi luot­ta­muk­sel­li­ses­ti pur­kaa huo­li­aan. Pal­ve­le­va pu­he­lin on avoin­na joka il­ta vii­kon­lo­put ja py­hät mu­kaan­lu­kien kel­lo 18:sta puo­lee­nyö­hön. Pal­ve­le­va chat puo­les­taan on avoin­na ar­ki­sin.

Li­säk­si ver­kos­sa voi jät­tää ni­met­tö­män vies­tin mi­hin vuo­ro­kau­den ai­kaan ta­han­sa. Päi­vys­tä­jät vas­taa­vat vies­tei­hin muu­ta­man päi­vän ku­lu­es­sa. Kir­kon vies­tin­tä lu­paa, et­tä yh­teyt­tä pal­ve­luun voi ot­taa myös pe­rin­tei­sel­lä kir­jeel­lä.

Päi­vys­tä­jä ei näe käyt­tä­jän hen­ki­löl­li­syyt­tä ei­kä soit­ta­jan pu­he­lin­nu­me­ro näy vas­taa­jal­le. Pu­he­lu­ja ei nau­hoi­te­ta ei­kä kes­kus­te­lu­ja tal­len­ne­ta. Mi­tään hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja ei jää pal­ve­lun muis­tiin.

Suo­mek­si ja ruot­sik­si pal­ve­le­va Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu on Pu­he­lin- ja verk­ko­aut­ta­mi­sen eet­tis­ten pe­ri­aat­tei­den neu­vot­te­lu­kun­nan (Pu­hEet) jä­sen.

Pal­ve­le­va pu­he­lin: 0400 221 180 (pvm/mpm).

Pal­ve­le­va chat: ma–pe kel­lo 12–20, ju­han­nuk­ses­ta hei­nä­kuun lop­puun kel­lo 16–20.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies