JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kum­mi on tur­val­li­nen ai­kui­nen

Uutiset
6.6.2021 8.15

Juttua muokattu:

5.6. 11:41
2021060511414720210606081500
Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi ja Oliver Riihimäki menivät vapun aikaan lautalla Hailuotoon heittelemään frisbeetä ja katsomaan upeita jääseiniä.

Johanna Lumijärvi

Sirk­ka Leh­to

Tä­nään, val­ta­kun­nal­li­se­na kum­mi­päi­vä­nä, juh­lis­te­taan kum­miut­ta ja sen tär­keyt­tä. Kum­mius on kir­kon ja van­hem­pien an­ta­ma luot­ta­mus­teh­tä­vä. Kum­min teh­tä­viin kuu­luu huo­leh­tia lap­sen kris­til­li­ses­tä kas­va­tuk­ses­ta yh­des­sä van­hem­pien kans­sa, ol­la kum­mi­lap­sen­sa ai­kui­nen ys­tä­vä ja toi­mia kas­te­ti­lai­suu­den to­dis­ta­ja­na.

Kum­mius on luot­ta­muk­sen osoi­tus

Kirk­ko­num­mel­la asu­va Jo­han­na Lu­mi­jär­vi on 10-vuo­ti­aan ou­lun­sa­lo­lai­sen Oli­ver Rii­hi­mä­en kum­mi­tä­ti.

– Kas­te vel­voit­taa van­hem­mat ja kum­mit yh­des­sä seu­ra­kun­nan kans­sa huo­leh­ti­maan lap­sen kris­til­li­ses­tä kas­va­tuk­ses­ta, Lu­mi­jär­vi sum­maa kum­min teh­tä­vää.

– Jos tätä al­kaa aja­tel­la, huo­maa heti täy­del­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen­sa. Tus­kin van­hem­mat­kaan näin pal­jon kum­mil­ta vaa­ti­vat.

En­si­si­jai­ses­ti kum­mius mer­kit­see Lu­mi­jär­vel­le lap­sen us­ko­vai­se­na ja tur­val­li­se­na ai­kui­se­na ys­tä­vä­nä ole­mis­ta.

– Mi­nun tär­kein teh­tä­vä­ni on ru­koil­la kum­mi­las­te­ni puo­les­ta. Mi­nua ihan lii­kut­ti, kun erään kum­mi­lap­se­ni äi­ti ker­toi, mi­ten lap­si joka il­ta muis­taa mi­nu­a­kin il­ta­ru­kouk­ses­saan. Ai­na, kun kum­mik­si on pyy­det­ty, olen ko­ke­nut, et­tä pyyn­tö on suu­ri luot­ta­muk­sen osoi­tus van­hem­mil­ta ja olen ha­lun­nut ot­taa kut­sun vas­taan.

Oli­ver on sa­moil­la lin­joil­la kum­mi­tä­tin­sä kans­sa.

– Kum­mi on ai­kui­nen, joka on eri­tyi­nen juu­ri mi­nul­le. Kum­mi on kiin­nos­tu­nut mi­nun asi­ois­ta ja ru­koi­lee mi­nun puo­les­ta. Tur­val­li­nen ai­kui­nen.

Lu­mi­jär­vi ker­too, et­tä ha­lu­aa ol­la mu­ka­na kum­mi­las­ten elä­mäs­sä niin pal­jon kuin se on käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta.

– Joi­den­kin kum­mi­las­te­ni kans­sa ta­paam­me usein, joi­den­kin kans­sa hy­vin har­voin. Rip­pi­kou­lui­kään as­ti olen muis­ta­nut kum­mi­lap­si­a­ni syn­ty­mä­päi­vä­nä ja jou­lu­na.

Oli­ver on iloi­nen kum­min­sa nä­ke­mi­ses­tä tai vies­tis­tä.

– Oon ol­lu yö­ky­läs­sä kum­min luo­na. Olen pääs­syt eri mu­se­oi­hin mu­kaan ja ra­vin­to­laan sekä kum­min työ­pai­kal­le. Kä­vim­me myös kat­to­mas­sa He­sas­sa jou­lu­va­lo­ja ja kuun­te­le­mas­sa tie­na­poi­kia. Fris­bee­gol­fia on myös pe­lat­tu yh­des­sä.

– Yh­des­sä­o­lo kum­mi­lap­sen kans­sa on ai­na jo­tain eri­tyis­tä. Otan lap­sia yö­ky­lään ja teem­me jo­tain ki­vaa. Ai­kui­set kum­mi­lap­se­ni saat­ta­vat käy­dä aut­ta­mas­sa mi­nua jois­sain asi­ois­sa. Eri­tyis­tä on myös, kun ai­kui­nen kum­mi­lap­si tu­lee ky­lään yk­sin tai per­heen­sä kans­sa. Olen saa­nut seu­raa ul­ko­maan­mat­koil­le­kin muu­ta­mis­ta kum­mi­lap­sis­ta­ni. Kol­men kum­mi­lap­se­ni kans­sa olen pääs­syt Mai­toi­siin kum­mit ja kum­mi­lap­set -lei­ril­le. Näis­tä lei­reis­tä jäi yh­tei­siä mu­ka­via muis­to­ja, iloit­see Lu­mi­jär­vi.

Kun Oli­ver per­hei­neen muut­ti poh­joi­seen, kum­mi­tä­ti jäi kau­as.

– On­nek­si len­to­ko­ne kul­kee. Sain esi­tel­lä uut­ta ko­ti­a­ni ja lä­hiym­pä­ris­töä kum­mil­le.

Kum­mi­ta­pah­tu­mia ym­pä­ri Suo­men

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa, et­tä kaik­ki kum­mit ja kum­mi­lap­set haas­te­taan muis­ta­maan toi­si­aan ja osal­lis­tu­maan yh­tei­siin seik­kai­lui­hin tai etä­ta­paa­mi­siin. Kum­mi­päi­vä­nä jär­jes­te­tään run­saas­ti te­ke­mis­tä kum­meil­le ja kum­mi­lap­sil­le ym­pä­ri Suo­men.

Van­taan seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät lii­kun­nal­li­sen su­per­san­ka­ri­seik­kai­lun sep­po.io-so­vel­luk­sen avul­la. So­vel­luk­seen on luo­tu vii­si seik­kai­lu­ra­taa, jois­sa kus­sa­kin on kym­me­nen teh­tä­vää. Seik­kai­lu­ras­tit on luo­tu ta­pah­tu­man yh­teis­työ­kah­vi­loi­den lä­hei­syy­teen. Mu­ka­na on myös rata, joka ei vaa­di kart­ta­pai­kan­nus­ta. So­vel­lus au­ke­aa Kum­mi­päi­vä­nä 6. ke­sä­kuu­ta, ja sil­lä voi seik­kail­la koko ke­sän. So­vel­luk­seen pää­see koo­deil­la, jot­ka saa Van­taan seu­ra­kun­tien net­ti­si­vuil­ta.

Seu­ra­kun­nis­sa ym­pä­ri Suo­men jär­jes­te­tään Kum­mi­päi­vän ta­pah­tu­mia eri­tyi­ses­ti ul­ko­seik­kai­lui­na, on sau­no­ja, uin­te­ja, ki­so­ja, ret­kiä ja pik­ni­ke­jä. Esi­mer­kik­si Lap­peen­ran­nas­sa ja­e­taan 100 pik­nik-kas­sia. Seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mis­tä ta­pah­tu­mis­ta saa li­sä­tie­toa hei­dän verk­ko­si­vuil­taan.

Kum­mi­päi­vä­nä voi myös seik­kail­la Tu­rus­sa, Van­taal­la ja Nil­si­än Tah­kol­la päi­vän yh­teis­työ­kump­pa­nin, Su­per­Par­kin si­sä­leik­ki­puis­tois­sa kak­si yh­den hin­nal­la.

Moni te­ke­mi­nen kum­min kans­sa on­nis­tuu myös etä­nä, vain luo­vuus on ra­ja­na. Kum­mi­päi­vän koor­di­naat­to­ri Juk­ka Jyl­hä ker­too omat vink­kin­sä:

– Yh­tei­nen met­sä­seik­kai­lu etä­nä tai mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan li­ve­nä on ki­vaa. Mu­kaan eväs­tä ja ute­li­ai­suut­ta, ja oh­jel­ma­nu­me­ro­na luon­to­bin­go. Yh­tei­nen kok­kai­lu­het­ki etäyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä on ki­vaa si­sä­te­ke­mis­tä. Voit myös pyy­tää kum­mi­las­ta­si opet­ta­maan si­nul­le jon­kin uu­den tai­don tai tem­pun tai haas­taa hä­net re­aa­li­ai­kai­seen lau­ta­pe­li-il­taan etäyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies