JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­suus­ko­din ar­vot tuo­vat tur­vaa tu­le­vai­suu­teen

Uutiset
29.12.2020 15.00

Juttua muokattu:

29.12. 15:01
2020122915014020201229150000
– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

Virpi Mäkinen

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

Virpi Mäkinen

Vir­pi Mä­ki­nen

Nyt kun tie­tää, et­tä ko­toa muut­to on pian edes­sä, tu­lee mie­tit­tyä omaa lap­suut­ta ja toi­saal­ta tu­le­vai­suut­ta. Tu­lee mie­tit­tyä, mil­lai­sen kas­va­tuk­sen ja mil­lai­set ar­vot on ko­toa saa­nut, to­te­aa Mai­ja Ren­to­la, 19-vuo­ti­as lu­ki­o­lai­nen Sei­nä­jo­el­ta.

– Ha­lu­ai­sin ot­taa lap­suus­ko­dis­ta mu­kaan tur­val­li­sen, us­ko­vai­sen ko­din ar­vot, Mai­ja Ren­to­la poh­tii.

Ren­to­lan ko­to­na on ope­tet­tu pyy­tä­mään ja an­ta­maan an­teek­si. Heil­lä on saa­nut va­paas­ti näyt­tää ja ker­toa, mil­tä tun­tuu. Per­heen kans­sa on ta­vat­tu käy­dä seu­rois­sa, ja van­hem­mat ovat opet­ta­neet tu­le­maan toi­meen kai­ken­lais­ten ih­mis­ten kans­sa. He ovat kan­nus­ta­neet lap­sia hoi­ta­maan kou­lu- ja työ­a­si­at tun­nol­li­ses­ti ja ko­ros­ta­neet luo­tet­ta­vuu­den mer­ki­tys­tä. Ren­to­la on op­pi­nut ko­to­naan myös jär­ke­vää ja koh­tuul­lis­ta ra­han­käyt­töä.

Jos­kus nuo­rem­pa­na us­kon tun­nus­ta­mi­nen tun­tui Mai­ja Ren­to­las­ta vai­ke­al­ta. Hän yrit­ti väl­tel­lä ti­lan­tei­ta, jois­sa us­kos­ta voi­si jou­tua pu­hu­maan. Myö­hem­min, kun us­ko on tul­lut oma­koh­tai­sek­si, sen tun­nus­ta­mi­nen­kin on käy­nyt vä­hän hel­pom­mak­si. Pu­hu­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä mo­net ky­se­li­jät voi­vat kui­ten­kin ol­la ai­dos­ti kiin­nos­tu­nei­ta us­kon asi­ois­ta.

– Us­koa ei tar­vit­si­si sa­la­ta, hän tuu­mii.

– Kun on ol­lut vai­kei­ta ai­ko­ja ja päi­viä, on oi­kein eri­tyi­ses­ti tun­tu­nut, et­tä lo­pul­ta meil­lä ei ole ei­kä tar­vit­se­kaan ol­la muu­ta kuin us­ko. Vai­kei­na het­ki­nä on tun­tu­nut, et­tä Ju­ma­la ha­lu­aa pi­tää eri­tyi­sen lä­hel­lä.

Mai­ja Ren­to­la poh­tii, et­tä vä­lil­lä ah­dis­taa, kun ei voi suun­ni­tel­la tu­le­vaa ke­vät­tä ja ke­sää ko­ro­nan vuok­si, ei­kä muu­ten­kaan tie­dä, mi­hin kou­luun ja mil­le paik­ka­kun­nal­le ai­ka­naan muut­taa.

– Toi­saal­ta on luot­ta­vai­nen olo. Tai­vaan Isä kyl­lä oh­jaa, ja kai­kel­la on tar­koi­tuk­sen­sa. Saan ol­la huo­le­ton. Kyl­lä elä­mä kan­taa, ei­kä sitä kan­na­ta lii­kaa­kaan suun­ni­tel­la.

Ren­to­la ker­too, et­tei hä­nel­lä ole kau­he­an suu­reel­li­sia tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mia.

– Tot­ta kai on pal­jon asi­oi­ta ja ta­voit­tei­ta, joi­ta ha­lu­ai­si jos­kus näh­dä ja ko­kea, mut­ta kai­kis­ta tär­kein­tä on, et­tä oli­si tyy­ty­väi­nen elä­mään­sä, oli­si ai­na tur­val­li­set ih­mis­suh­teet ja säi­lyi­si hy­vät vä­lit lä­heis­ten kans­sa.

Hän muis­taa ka­ve­rei­den­sa kans­sa käy­dyn kes­kus­te­lun, joka kos­ki tu­le­vai­suu­den ta­voit­tei­ta.

– Eräs ka­ve­reis­ta­ni ker­toi, et­tä hä­nen elä­män­ta­voit­tee­naan on py­syä ai­na us­ko­mas­sa – se on kyl­lä mi­nus­ta­kin tär­keä ta­voi­te!

Lue täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä, mitä Mai­ja Ren­to­la ha­lu­ai­si teh­dä kir­joi­tus­ten jäl­keen.

15.1.2021

Her­ra sa­noo: "Minä olen löy­tä­nyt pal­ve­li­ja­ni Daa­vi­din ja voi­del­lut hä­net py­häl­lä öl­jyl­lä­ni. Mi­nun voi­ma­ni vah­vis­taa hän­tä ja kä­te­ni on hä­nen tu­ke­naan." Ps. 89:21–22

Viikon kysymys