JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­toi­hin en­nä­tys­mää­rä ha­ki­joi­ta

Uutiset
22.5.2021 8.00

Juttua muokattu:

21.5. 15:15
2021052115151020210522080000
Kuvassa lukuvuoden 2018–2019 opistolaisia Ranualta.

Kuvassa lukuvuoden 2018–2019 opistolaisia Ranualta.

Eero Österberg

Kuvassa lukuvuoden 2018–2019 opistolaisia Ranualta.

Kuvassa lukuvuoden 2018–2019 opistolaisia Ranualta.

Eero Österberg

An­ni Käl­kä­jä

Reis­jär­ven, Ra­nu­an ja Jäm­sän opis­toi­hin haki yh­teen­sä yli tu­hat nuor­ta. Ku­lu­nut vuo­si oli opis­tois­sa haas­ta­va mut­ta on­nis­tu­nut.

SRK:n opis­to­jen op­pi­vel­vol­li­suus­lin­jo­jen yh­teis­ha­ku päät­tyi huh­ti­kuun puo­les­sa vä­lis­sä. Opis­tois­ta ker­ro­taan op­pi­vel­vol­li­suu­si­käi­siä ha­ki­joi­ta ol­leen tänä vuon­na sel­väs­ti ai­em­paa enem­män. Jäm­sän opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la ker­too ha­ki­joi­ta op­pi­vel­vol­li­suus­lin­joil­le ol­leen yh­teen­sä 323. Opis­ke­li­ja­paik­ko­ja opis­tos­sa on 132. Kan­sain­vä­li­syys­lin­jan ha­ku­ai­ka jat­kuu hei­nä­kuun lop­puun saak­ka.

Reis­jär­ven opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la ker­too ha­ke­muk­sia tul­leen tänä vuon­na 494 ja opis­ke­li­ja­paik­ko­ja ole­van 152. Opis­ton ai­kuis­lin­jal­le haku jat­kuu niin ikään hei­nä­kuun lop­puun saak­ka.

Ra­nu­an opis­ton op­pi­vel­vol­li­suus­lin­joil­le oli ha­ki­joi­ta reh­to­ri Har­ri Iso­pah­ka­lan mu­kaan 280, ja opis­ke­li­ja­paik­ko­ja heil­le on 120.

Ka­ran­tee­nia ja ko­ro­na­kup­laa

Ku­lu­nut vuo­si poik­keu­sai­koi­neen on ko­e­tel­lut opis­to­ja ja nii­den toi­min­taa. Opis­tois­sa on vuo­ro­tel­tu etä- ja lä­hi­o­pe­tus­ta vi­ral­lis­ten mää­räys­ten mu­kaan. Tur­va­vä­leis­tä huo­leh­ti­mi­nen ja kä­sien de­sin­fi­oin­ti on tul­lut myös opis­tois­sa osak­si ar­kea. Jäm­sän opis­tol­la ko­et­tiin syk­syl­lä ko­ro­na­ta­paus, jon­ka seu­rauk­se­na koko opis­to meni ka­ran­tee­niin.

– Tä­män myö­tä opis­tol­la otet­tiin vah­va mas­ki­suo­si­tus lu­ku­vuo­den lop­puun saak­ka, ker­too Pa­lo­la.

Lai­ti­la to­te­aa vai­ke­an ja muut­tu­van ajan ai­heut­ta­neen Reis­jär­ven opis­to­työ­hön huo­mat­ta­via vai­keuk­sia. Ly­hyt­kurs­si­toi­min­ta oli tau­ol­la lä­hes puo­len vuo­den ajan ja pe­ru­sop­pi­jak­so jou­tui ole­maan tal­vel­la etä­o­pe­tuk­ses­sa. Opis­tol­le saa­tiin kui­ten­kin pa­la­ta hel­mi­kuus­sa Räi­sä­län­mä­el­lä jär­jes­te­tyn ko­ro­na­kup­lan tur­vin.

– Mo­nis­ta kään­teis­tä huo­li­mat­ta tal­ves­ta jäi kii­tol­li­nen mie­li. Ju­ma­la siu­na­si opis­tom­me työ­tä täl­lä­kin työ­kau­del­la. Kup­la-ai­ka­kin su­jui vie­lä pa­rem­min kuin osa­sim­me toi­voa, iloit­see Lai­ti­la.

Myös Iso­pah­ka­la to­te­aa opis­to­vuo­den ol­leen haas­teis­ta huo­li­mat­ta on­nis­tu­nut. Ra­nu­al­la ope­tus pys­tyt­tiin jär­jes­tä­mään lä­hi­o­pe­tuk­se­na lu­kuun ot­ta­mat­ta jou­lu­lo­man mo­lem­min puo­lin pi­det­tyä kah­ta etä­o­pe­tus­viik­koa.

– Jois­sa­kin asi­ois­sa ko­ro­nal­la saat­toi ol­la jopa po­si­tii­vi­nen ja yh­dis­tä­vä vai­ku­tus. Vaik­ka ra­joi­tuk­sia oli läpi vuo­den, pys­tyim­me to­teut­ta­maan opin­to­mat­kan­kin. Opis­ke­li­jat an­toi­vat vuo­des­ta to­del­la hy­vän pa­laut­teen ja kes­kei­sis­sä ta­voit­teis­sa on­nis­tut­tiin ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta, sum­maa Iso­pah­ka­la.

Va­loi­sat nä­ky­mät

Haas­ta­van vuo­den jäl­keen reh­to­rit to­te­a­vat tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mien ole­van va­loi­sia. Ke­säl­lä on tar­koi­tus ti­lan­teen sal­lies­sa pi­tää rip­pi­kou­lu­lei­re­jä sekä mui­ta kurs­se­ja tur­va­ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­en. Syk­syl­lä odot­taa uu­det haas­teet val­ta­o­san lin­jois­ta muut­tu­es­sa kan­sa­no­pis­to­jen op­pi­vel­vol­li­suus­lin­joik­si. Uu­si lu­ku­vuo­si op­pi­vel­vol­li­suus­kou­lu­tuk­si­neen al­kaa elo­kuun puo­les­sa vä­lis­sä.

– Kai­ken kes­kel­lä on kii­tol­li­nen mie­li. Tai­vaan Isä on ih­meel­li­sel­lä ta­val­la siu­nan­nut opis­tom­me toi­min­taa myös poik­keu­sai­ka­na, sum­maa Pa­lo­la ku­lu­neen vuo­den tun­nel­mia.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies