JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n eläkkeelle siirtyvä pääsihteeri: ”Työ on Herran, me saamme palvella”

Uutiset
7.11.2022 16.00

Juttua muokattu:

9.11. 13:05
2022110913051520221107160000
Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Juhani Ojalehto

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Pirjo ja Juha Kaarivaara totesivat Juhan läksiäisjuhlassa SRK:n konttorilla, että pääsihteerin tehtävän hoitaminen on ruokkinut omaa uskonelämää ja tuonut uusia ystäviä.

Juhani Ojalehto

Heli Säk­ki­nen

Ou­lu

Elä­ke­juh­las­sa nou­si esiin puo­li­son tuen mer­ki­tys pää­sih­tee­rin teh­tä­väs­sä. Kaa­ri­vaa­rat ovat teh­neet ar­vo­kas­ta työ­tä SRK:n ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hy­väk­si.

SRK:n hen­ki­lö­kun­ta viet­ti mar­ras­kuun alus­sa eläk­keel­le siir­ty­vän pää­sih­tee­rin Juha Kaa­ri­vaa­ran läk­si­äis­juh­laa SRK:n toi­mis­tol­la Ou­lus­sa. Juh­las­sa to­det­tiin, et­tä työ­ka­ve­reil­la on esi­mie­hes­tään mo­nia läm­pi­miä muis­to­ja yh­teis­ten vuo­sien var­sil­ta.

Pi­tää sen min­kä lu­paa

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la ker­ta­si pu­heen­vuo­ros­saan Kaa­ri­vaa­ran elä­män­vai­hei­ta. Yh­des­tä NMT-pu­he­li­men ke­hit­tä­jäs­tä tuli SRK:n lä­he­tys­työn sih­tee­ri vuon­na 2013, ja pää­sih­tee­rin teh­tä­vään hän siir­tyi seu­raa­va­na vuon­na.

– Juha on SRK:n his­to­ri­an en­sim­mäi­nen pää­sih­tee­ri, joka on vi­ral­li­ses­ti myös SRK:n toi­mis­ton esi­mies. Hän on toi­mi­nut myös muun mu­as­sa hal­lin­non sih­tee­ri­nä sekä vas­tan­nut Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan työs­ken­te­lys­tä ja SRK:n vies­tin­näs­tä yh­des­sä hal­lin­non kans­sa, Pa­lo­la to­te­si.

Pa­lo­la ker­toi op­pi­neen­sa tun­te­maan Kaa­ri­vaa­ran rei­lu­na, hy­vän­tuu­li­se­na ja vas­tuun­tun­toi­se­na: mitä tämä mies lu­paa, se myös pi­tää.

Pu­heen­joh­ta­ja nos­ti esiin puo­li­son tuen mer­ki­tyk­sen ja kiit­ti Kaa­ri­vaa­raa ja tä­män Pir­jo-vai­moa kai­kis­ta niis­tä pal­ve­luk­sis­ta, joi­ta he ovat teh­neet pait­si SRK:n hy­väk­si, myös muu­ten Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä niin Suo­mes­sa kuin ul­ko­mail­la.

Tär­ke­ää työ­tä yh­des­sä

Juha Kaa­ri­vaa­ra to­te­si omas­sa pu­heen­vuo­ros­saan, mi­ten hä­nen teh­tä­vän­sä pää­sih­tee­ri­nä on hei­dän per­hees­sään ko­et­tu Tai­vaan Isän siu­nauk­se­na.

– Tämä työ on mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja asia tär­keä. Olen saa­nut teh­dä työk­se­ni sitä, mikä on mi­nul­le sy­dä­men asia, ku­ten en­ti­nen työ­ka­ve­ri­ni to­te­si kuul­tu­aan, et­tä olen SRK:lla töis­sä.

Elä­köi­ty­vä pää­sih­tee­ri ker­toi vä­lil­lä epäil­leen­sä, riit­tä­vät­kö omat lah­jat ja tai­dot teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen.

– Olen kui­ten­kin saa­nut ko­kea, et­ten ole yk­sin. Olem­me yh­des­sä evan­ke­liu­min työs­sä. Työ on Her­ran, me saam­me pal­vel­la. Työ­yh­tei­sös­tä jää pal­jon rik­kai­ta muis­to­ja ja ko­ke­muk­sia. Suu­rin ilo ja tur­va on edel­leen sii­nä, et­tä saa us­koa päi­vit­täin ja het­kit­täin ja kan­taa Ju­ma­lan rau­haa si­sim­mäs­sään.

SRK:n pää­sih­tee­rin teh­tä­vää on lo­ka­kuun alus­ta al­ka­en hoi­ta­nut Ar­to Töl­li.

1.12.2022

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys