JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n rip­pi­kou­lu­työ sai pa­pin

Uutiset
11.6.2021 9.40

Juttua muokattu:

11.6. 09:40
2021061109402520210611094000
Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Johanna Hytönen

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Johanna Hytönen

Eli­na Ki­vi­nie­mi

Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa jär­jes­tet­tiin juh­la­mes­su hel­lun­tai­na 23. tou­ko­kuu­ta, kun siel­lä vie­tet­tiin seit­se­män pa­pin ja yh­den di­a­ko­nin vih­ki­äis­juh­laa. Yk­si vi­hit­tä­vis­tä pa­peis­ta oli ja­nak­ka­la­lai­nen Sep­po Ah­ven­jär­vi.

Tam­pe­reen tuo­mi­o­ka­pi­tu­li oi­keut­ti Ah­ven­jär­ven toi­mi­maan pap­pi­na Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry:n pal­ve­luk­ses­sa ja mää­rä­si pal­ve­le­maan Haus­jär­ven seu­ra­kun­taa erik­seen so­vi­tul­la ta­val­la.

Elä­mä on Ju­ma­lan kä­sis­sä

Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­sa eri­kois­tut­ki­jan työ­tä te­ke­vä Sep­po Ah­ven­jär­vi miet­ti 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la työ­tään ja kut­su­mus­taan. Pa­pin työ ja ih­mis­lä­hei­nen pal­ve­lu kut­sui­vat. Hän ky­se­li it­sel­tään ja lä­hei­sil­tään: ”Oli­si­ko mi­nus­ta pa­pik­si?” Ah­ven­jär­veä roh­kais­tiin ha­ke­maan te­o­lo­gi­seen tie­de­kun­taan, ja 2010 ovi opis­ke­luun avau­tui.

– Kak­si vuot­ta opis­ke­lu oli in­ten­sii­vis­tä, jon­ka jäl­keen työn­te­ko ja opis­ke­lu vuo­rot­te­li­vat li­mit­täin.

Oli ai­ka, jol­loin opis­ke­lu oli tau­ol­la puo­li­tois­ta vuot­ta. Sep­po Ah­ven­jär­ven mie­les­sä kävi, oli­ko Tai­vaan Isän tar­koi­tus, et­tä opis­ke­lu ei tule pää­tök­seen lain­kaan.

Tai­vaan Isäl­lä on kai­kel­le ai­kan­sa. Ah­ven­jär­ven per­hees­sä ko­et­tiin suur­ta Ju­ma­lan siu­naus­ta, kun per­hee­seen syn­tyi kuo­pus Sel­ja koko per­heen ilok­si ja sil­mä­te­räk­si.

– Koko per­heen tu­el­la ja yh­teen­so­vi­te­tuil­la rat­kai­suil­la opis­ke­lul­le tuli ti­laa ja ai­kaa. Jäin van­hem­pain­lo­mal­le hoi­ta­maan pik­ku­tyt­töä. Kun Vir­pi tuli töis­tä ko­tiin, aloin lu­kea tent­ti­kir­jo­ja.

Joh­da­tus on pu­hu­tel­lut

Opin­not val­mis­tui­vat syk­syl­lä 2019, ja Ah­ven­jär­ves­tä tuli te­o­lo­gi­an mais­te­ri. Ju­ma­lan ih­meel­li­nen joh­da­tus kaik­kien vai­hei­den jäl­keen on vä­ke­väs­ti pu­hu­tel­lut Sep­po Ah­ven­jär­veä.

– Tai­vaan Isä on päi­vän näh­nyt ja mää­rän­nyt, mil­loin olen tul­lut kut­su­tuk­si pa­pin työ­hön, hän to­te­aa.

Sep­po Ah­ven­jär­vi sa­noo nöy­räs­ti, et­tä ha­lu­aa pal­vel­la Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa ja eri kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa niil­lä lah­joil­la ja re­surs­seil­la, mitä Tai­vaan Isä on hä­nel­le an­ta­nut ja suo­nut.

– Sitä olen Isäl­tä ru­koil­lut, et­tä en tur­me­li­si elä­vää seu­ra­kun­taa, vaan osai­sin se­lit­tää Ju­ma­lan sa­naa niin, mitä Pyhä Hen­ki il­moit­taa ja mitä Tai­vaan Isäl­lä on kuu­li­joil­leen an­net­ta­vaa, hän jat­kaa.

3.8.2021

Älä kiel­lä apu­a­si, jos toi­nen on avun tar­pees­sa ja sinä pys­tyt te­ke­mään hä­nel­le hy­vää. Sa­nanl. 3:27

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.