JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tyy­ty­väi­syy­des­tä ver­soo on­nel­li­suus

Pääkirjoitukset
16.6.2021 9.00

Juttua muokattu:

14.6. 08:41
2021061408410220210616090000

Paa­va­li to­te­aa kir­jees­sään Ti­mo­teuk­sel­le: ”Kun meil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, saam­me ol­la tyy­ty­väi­siä” (1. Tim. 6:8). Riit­tää­kö tämä ai­kam­me ih­mi­sel­le? Eläm­me hy­vää ai­kaa, jos­sa myös asun­toa, ter­veys­pal­ve­lu­ja ja mah­dol­li­suut­ta liik­kua pai­kas­ta toi­seen pi­de­tään lä­hes it­ses­tään­sel­vyyk­si­nä. Jo­ka­päi­väi­sen lei­vän kä­si­te on laa­ja, mut­ta kaik­ki sen osa-alu­eet ovat lo­pul­ta Ju­ma­lan lah­jaa ih­mi­sil­le.

Ai­em­mat su­ku­pol­vet ovat jou­tu­neet tu­le­maan toi­meen vä­hem­mäl­lä. Vuo­si­kym­me­niä sit­ten sota tu­ho­si pal­jon ih­mis­ten ra­ken­ta­maa ai­neel­lis­ta hy­vin­voin­tia. Sota-ai­ka­na päi­vit­täi­siä elin­tar­vik­kei­ta ja eri­lai­sia raa­ka-ai­nei­ta piti sään­nös­tel­lä val­ti­on toi­mes­ta. So­taa puo­les­taan seu­ra­si pula-ai­ka, jol­loin niuk­kuus jat­kui.

Vai­ke­at ajat ai­heut­ti­vat mo­nen­lais­ta kär­si­mys­tä. Sa­maan ai­kaan ih­mi­set iloit­si­vat it­se­näi­syy­den säi­ly­mi­ses­tä, tal­koo­hen­ges­tä ja oras­ta­vas­ta olo­jen pa­ra­ne­mi­ses­ta. Vai­ke­as­ta ajas­ta sel­viy­ty­mi­nen toi mu­ka­naan hy­vin­voin­ti­val­ti­on pe­rus­ra­ken­teet - kai­kis­ta ha­lut­tiin pi­tää huol­ta.

Tyy­ty­väi­syys ja on­nel­li­suus ei­vät syn­ny ai­no­as­taan ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin an­si­os­ta. Niuk­kuu­den kes­kel­lä elä­vä voi iloi­ta pie­nis­tä­kin asi­ois­ta ja toi­saal­ta suu­ren hy­vin­voin­nin kes­kel­lä puo­les­taan va­lit­taa mi­tät­tö­mis­tä epä­koh­dis­ta. Kun ih­mi­nen ky­ke­nee ole­maan tyy­ty­väi­nen olo­suh­tei­siin, on hä­nen hel­pom­pi ol­la myös on­nel­li­nen.

Tämä leh­ti kä­sit­te­lee van­huut­ta ja sii­hen liit­ty­vää elä­män­ko­ke­mus­ta. Van­hem­mal­la su­ku­pol­vel­la on ar­vo­kas ko­ke­mus­pää­o­ma myös sel­viy­ty­mi­sen ja tyy­ty­väi­syy­den sa­ral­la. Ele­tyt vuo­si­kym­me­net opet­ta­vat ar­vi­oi­maan sitä, mikä lo­pul­ta on kes­tä­vää ja ar­vo­kas­ta. Van­hem­pi voi opas­taa nuo­rem­paa vält­tä­mään vir­hei­tä ja vää­riä va­lin­to­ja, niin us­ko­na­si­ois­sa kuin muil­la elä­mä­na­lu­eil­la. Raa­mat­tu ke­hot­taa ih­mis­tä py­säh­ty­mään ja ot­ta­maan op­pia men­neis­tä ajois­ta (Jer. 6:16).

Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti van­hem­pia tu­lee kun­ni­oit­taa ja ikään­ty­vää su­ku­pol­vea pi­tää ar­vos­sa. Tätä voim­me to­teut­taa mo­nin ta­voin. Mikä oli­si pa­rem­pi tapa kuin huo­leh­tia ikäih­mis­tä, hei­dän hoi­vas­taan ja eli­no­lo­suh­teis­taan? Myös van­hem­pien su­ku­pol­vien sa­nal­li­nen kiit­tä­mi­nen on pai­kal­laan. Van­hem­pien kun­ni­oit­ta­mi­seen liit­tyy Ju­ma­lan siu­nauk­sen lu­paus.

3.8.2021

Älä kiel­lä apu­a­si, jos toi­nen on avun tar­pees­sa ja sinä pys­tyt te­ke­mään hä­nel­le hy­vää. Sa­nanl. 3:27

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.