JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Si­vu­tas­kus­ta löy­tyy kai­kil­le ka­ve­ri

Puhutaan maasta ja taivaasta
4.6.2021 9.05

Juttua muokattu:

3.6. 13:15
2021060313154720210604090500

Anni Lohvansuu

Anni Lohvansuu

Sal­la Son­ni­nen

Kap­säk­ki­jut­tu­jen Si­vu­tas­ku-pod­cast läh­ti liik­keel­le isän huo­les­ta ja tyt­tä­ren in­nok­kuu­des­ta. Tä­nään jul­kais­taan ke­vään vii­mei­nen kes­kus­te­lu, mut­ta ne jat­ku­vat en­si syk­sy­nä.

Ant­ti Ha­lo­nen: Jo en­nen ko­ro­naa seu­ra­sin huo­les­tu­nee­na nuo­ria, jot­ka ei­vät läh­de nuor­te­nil­toi­hin tai mui­hin us­ko­vais­ten nuor­ten rien­toi­hin. Jol­lain ei ole ka­ve­ria, toi­nen ar­kai­lee vä­ki­jouk­ko­ja ja joku ei vain koe sel­lais­ta omak­seen. Poh­dis­ke­lin, mi­ten hei­dän us­ko­ne­lä­mään­sä voi­si tu­kea ja to­te­sin, et­tä sii­hen on kak­si mah­dol­lis­ta ka­na­vaa: Yo­u­Tu­be ja pod­cast – ja et­tä vain jäl­kim­mäi­nen näis­tä on ai­dos­ti re­a­lis­ti­nen. Esi­tin Vä­hä­jyl­kän Har­ril­le, voi­si­ko SRK tuot­taa täl­lais­ta pod­cas­tia. Har­ri in­nos­tui ide­as­ta ja ky­syi mi­nua yh­dek­si te­ki­jäk­si. Se ei ol­lut ta­voit­tee­na­ni, mut­ta het­ken mie­tit­ty­ä­ni lu­pa­sin läh­teä, jos saan In­nan mu­kaan.

In­na Ha­lo­nen: Joo ja minä hyp­pä­sin em­pi­mät­tä. Kes­kus­te­lim­me ja huo­ma­sim­me no­pe­as­ti, et­tä meil­lä oli ai­ka lail­la sama aja­tus sii­tä, mik­si pod­cast tar­vit­tai­siin ja min­kä tyyp­pi­nen sen pi­täi­si ol­la. Is­käl­lä oli lis­tal­la ai­hei­ta jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, mut­ta olem­me myös yh­des­sä miet­ti­neet, mil­lais­ten asi­oi­den kans­sa tä­män päi­vän us­ko­vai­set nuo­ret kamp­pai­le­vat ja mil­lai­sia ky­sy­myk­siä he poh­ti­vat.

Ant­ti: Pod­cas­tin ta­voit­tee­na on ol­la mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen, ja sik­si olem­me hy­vin kii­tol­li­sia, kun saam­me pa­lau­te­pos­teis­sa nuo­ril­ta hei­dän poh­din­to­jaan.

In­na: Kun ai­he on va­lit­tu, ju­tus­te­lem­me ai­hees­ta mo­nis­ta eri nä­kö­kul­mis­ta. Au­to­mat­kat tai yh­tei­nen ruo­ka­het­ki ovat hy­viä ti­lai­suuk­sia poh­tia ja ri­kas­tut­taa lo­pul­lis­ta pod­cast-kes­kus­te­lua. Li­säk­si minä ky­se­len ka­ve­reil­ta ja isä ko­ke­neem­mil­ta us­ko­vai­sil­ta, te­o­lo­geil­ta tai pu­hu­jil­ta. Kun to­de­taan, et­tä kes­kus­te­luun on saa­tu tar­peek­si laa­jal­ti aja­tuk­sia, teem­me kä­si­kir­joi­tuk­sen. Apu­na ja tu­ke­na suun­nit­te­lus­sa on SRK:n tii­mi, joka kom­men­toi ja an­taa pa­lau­tet­ta. Kä­si­kir­joi­tus­ta täy­den­ne­tään kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta ja sit­ten ää­ni­te­tään.

Ant­ti: Suun­nit­te­lu ja taus­ta­kes­kus­te­lu on täs­sä se ai­kaa vie­vä vai­he. It­se pur­ki­tus on no­pe­aa ja mu­ka­vaa. Yri­täm­me vält­tää lii­an si­loi­tel­tua lop­pu­tu­los­ta ja py­rim­me mie­luum­min au­tent­ti­suu­teen. Sik­si kes­kus­te­lu on ro­sois­ta, ai­heet rön­syi­le­vät, ei­kä kaik­kea än­ky­tys­tä ja öhi­nää edi­toi­da pois. Vii­mei­sen pääl­le hi­ot­tu pod­cast oli­si sel­väs­ti työ­lääm­pi ja ken­ties myös tyl­sem­pi.

In­na: Pod­cas­tin te­ke­mi­nen on an­ta­nut mi­nul­le roh­keut­ta ja avan­nut uu­sia nä­kö­kul­mia asi­oi­hin. On ol­lut mu­ka­vaa ol­la mu­ka­na te­ke­mäs­sä jo­ta­kin oi­ke­as­ti mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja saa­da vie­lä pa­lau­tet­ta sii­tä!

Ant­ti: Tämä on mie­le­käs­tä ja mu­ka­vaa hom­maa, ku­ten mo­net Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hom­mat tup­paa­vat ole­maan. Toi­voi­sin, et­tä moni muu­kin sai­si iloi­ta täs­tä työs­tä. Meil­le on ol­lut alus­ta as­ti sel­vää, et­tä täs­tä ei tule In­nan ja An­tin for­maat­tia, vaan me vain olem­me en­sim­mäi­set Si­vu­tas­kun mah­dol­li­sis­ta te­ki­jöis­tä. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me tä­män ju­tun jäl­keen pal­jon yh­tey­de­not­to­ja kiin­nos­tu­neil­ta!

In­na: Ja jos joku miet­tii, et­tä mi­ten toi­mii työs­ken­te­ly oman van­hem­man kans­sa, niin ai­na­kin mi­nul­le se tun­tuu luon­te­val­ta. Olen tot­tu­nut kes­kus­te­le­maan ai­kuis­ten, eri­tyi­ses­ti oman isän, kans­sa. Meil­lä jut­tu luis­taa, ja olem­me ikä­e­ros­ta huo­li­mat­ta sa­mal­la aal­to­pi­tuu­del­la. Mie­les­tä­ni se myös ri­kas­tut­taa kes­kus­te­lua, kun kes­kus­te­lus­sa on sekä nuo­ri et­tä ai­kui­nen.

Ant­ti: Us­kon, et­tä meil­le täs­tä työ­ta­vas­ta on ol­lut etua. In­na on pik­ku­ty­tös­tä as­ti ol­lut hyvä kes­kus­te­le­maan, jo­ten olem­me kes­kus­tel­leet pal­jon. Ja niin kuin In­na ku­vai­li­kin, mei­dän on esi­mer­kik­si pod­cas­te­ja teh­des­sä erit­täin help­poa ym­mär­tää tois­tem­me aja­tuk­sen­juok­sua.

In­na: Olem­me saa­neet po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. On mu­ka­va huo­ma­ta, et­tä ai­heet ja kes­kus­te­lut kos­ket­ta­vat. Aluk­si vä­hän pel­kä­sin, mil­lai­sen vas­taa­no­ton pod­cast saa ja mi­ten mei­dät ih­mi­si­nä ote­taan vas­taan. Tä­hän as­ti ai­na­kin on men­nyt ihan hy­vin.

Ant­ti: Vain kan­nus­ta­vaa pa­lau­tet­ta on tul­lut. Se on myös ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, kos­ka täl­lais­ta työ­tä teh­des­sä ar­kuus on ak­tii­vi­nen seu­ra­lai­nen. Vää­riä sa­na­va­lin­to­ja ei saa jul­kai­sun jäl­keen enää ta­kai­sin, ja sik­si yri­täm­me­kin ol­la huo­lel­li­sia. Toi­von ja us­kon kui­ten­kin, et­tä Si­vu­tas­kun te­ki­jöi­den puo­les­ta ru­koil­laan, ja olen kii­tol­li­nen sii­tä.

In­na: Kyl­lä. Ja tä­män ke­vät­kau­den vii­mei­nen jak­so jul­kais­taan per­jan­tai­na 4. ke­sä­kuu­ta. Sil­loin Si­vu­tas­kun te­ke­mi­nen jää ke­sä­tau­ol­le, mut­ta val­miit jak­sot ovat ke­sän ajan­kin kuun­nel­ta­vis­sa.

Ant­ti: Syk­syl­lä to­si­aan jat­ke­taan uu­sin ai­hein!

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu Päi­vä­mies-leh­des­sä 2. ke­sä­kuu­ta 2021. Pod­cas­te­ja voi kuun­nel­la Kuu­les­ta tai kap­sak­ki­ju­tut.fi-si­vus­tol­ta.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies