JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Työ­vuo­ros­sa: Ra­di­o­työ vie mu­ka­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta
20.5.2021 9.30

Juttua muokattu:

20.5. 09:31
2021052009314820210520093000

Hanne Karppinen

Hanne Karppinen

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

– Tois­sa ke­sän lo­pus­sa huo­ma­sin Päi­vä­mie­hes­sä ju­tun, jos­sa et­sit­tiin uu­sia työn­te­ki­jöi­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon. Jäin en­sin miet­ti­mään asi­aa, ja kun sa­ma­na syk­sy­nä kak­si ys­tä­vää­ni aloit­ti toi­mit­ta­ji­na, ky­syin ja pää­sin myös mu­kaan toi­mit­ta­jak­si, ker­too tam­pe­re­lai­nen Ree­ta­lee­na Ris­sa­nen.

Mitä työ on tuo­reel­le te­ki­jäl­leen opet­ta­nut?

– Voi, pal­jon­kin! Al­ka­en ihan jo pe­rus­teis­ta, mil­lai­nen or­ga­ni­saa­tio on Ke­sä­seu­ra­ra­dio ja mi­ten se toi­mii, Ris­sa­nen aloit­taa.

– Li­säk­si tie­ten­kin oh­jel­mien te­ke­mis­tä, haas­tat­te­lua, nau­hu­rin käyt­töä, lit­te­roin­tia, hän lis­taa.

Ra­di­o­työ on vie­nyt toi­mit­ta­jan mu­ka­naan.

– Tä­hän men­nes­sä jo­kai­sen toi­mit­ta­ma­ni oh­jel­man val­mis­tu­mi­sen jäl­keen on jää­nyt jo­tain ke­hi­tet­tä­vää, ja sik­si­kin teh­tä­vä on niin kou­kut­ta­va. Nyt ko­ro­na-ai­ka­na toi­mi­tus­työ on ol­lut ver­rat­tain it­se­näis­tä ja pai­koin yk­si­näis­tä­kin, mut­ta toi­saal­ta on ol­lut mie­lui­saa ol­la pie­ne­nä osa­na te­ke­mäs­sä ra­di­o­työ­tä.

Ris­sa­sen miel­tä on läm­mit­tä­nyt eri­tyi­ses­ti tänä tal­ve­na haas­ta­tel­ta­vien suos­tu­mus mu­kaan oh­jel­miin.

– Jos­kus kun haas­ta­tel­ta­vien löy­tä­mi­nen on työ­läin osa oh­jel­mien te­ke­mi­ses­sä.

Toi­si­naan hom­mat hoi­tu­vat hel­pos­ti: Erään ker­ran Ris­sa­nen oli jo nau­hu­rei­neen mat­kal­la haas­ta­tel­ta­van luo, kun tämä jou­tui yl­lät­tä­en pe­ru­maan osal­lis­tu­mi­sen­sa haas­tat­te­luun.

– Sa­mal­la au­to­mat­kal­la soi­tin sit­ten ys­tä­vä­ni äi­dil­le, ja hän lu­pau­tui hy­vin ly­hy­el­lä va­roi­tu­sa­jal­la haas­ta­tel­ta­vak­si. Pu­he­lua sa­mas­sa au­tos­sa kuun­nel­lut nau­rah­ti, et­tä so­pi­sin myös pu­he­lin­myy­jäk­si kuu­le­man­sa pe­rus­teel­la.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies