JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 »

”Tul­kaa, sil­lä kaik­ki on val­mis­tet­tu!”

Uutiset23.4.2014 13.08

​ Kii­ras­tors­tai­na ku­mah­te­li­vat kel­lot mo­nis­sa kir­kois­sa kut­su­en ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. Näin myös Po­ris­sa. Ke­vä­tau­rin­ko pais­toi Län­si-Po­rin kir­kon ik­ku­noil­le ase­te­tuil­le rai­ruo­hoil­le, mut­ta alt­ta­ri oli pu­e­tet­tu vi­o­le­til­la vä­ril­lä ja kirk­ko­kan­san vaat­teet­kin oli­vat tum­ma­sä­vyi­siä.

SRK:n tyt­tö­kuo­ro val­mis­te­lee ää­ni­tet­tä luon­to­lau­luis­ta

Uutiset23.4.2014 8.34

SRK:n tyt­tö­kuo­rol­la on me­neil­lään ää­ni­tep­ro­jek­ti, jon­ka tee­ma­na on syys- ja tal­vi­ai­hei­set luon­nos­ta ker­to­vat lau­lut. Tar­koi­tus on jul­kais­ta pro­jek­tin poh­jal­ta ää­ni­te en­si vuon­na.

Su­vi­seu­ra-alu­een täyt­töä ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä suun­ni­tel­tiin

Uutiset22.4.2014 8.34

Vii­me vii­kol­la Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen lii­ken­ne­toi­mi­kun­ta ja lii­ken­ne­pääl­li­köt kä­vi­vät mit­taa­mas­sa su­vi­seu­ra-alu­een pel­to­au­kei­ta. He suun­nit­te­li­vat sitä, mi­ten alu­et­ta voi­daan hyö­dyn­tää niin, et­tä su­vi­seu­ra­vie­rai­den ma­joit­ta­mi­nen su­juu mah­dol­li­sim­man hy­vin ja tur­val­li­ses­ti.

Lukuryhmän jäsenet Niilo Keränen (vas.), Timo Riihimäki, Hanna Aho ja Jorma Kiviranta olivat toista kertaa koolla Maria-aiheisen kirjan merkeissä. Ryhmään kuuluva Meri Alaranta-Saukko ei ollut päässyt paikalle.

Lukuryhmän jäsenet Niilo Keränen (vas.), Timo Riihimäki, Hanna Aho ja Jorma Kiviranta olivat toista kertaa koolla Maria-aiheisen kirjan merkeissä. Ryhmään kuuluva Meri Alaranta-Saukko ei ollut päässyt paikalle.

Lukuryhmän jäsenet Niilo Keränen (vas.), Timo Riihimäki, Hanna Aho ja Jorma Kiviranta olivat toista kertaa koolla Maria-aiheisen kirjan merkeissä. Ryhmään kuuluva Meri Alaranta-Saukko ei ollut päässyt paikalle.

Lukuryhmän jäsenet Niilo Keränen (vas.), Timo Riihimäki, Hanna Aho ja Jorma Kiviranta olivat toista kertaa koolla Maria-aiheisen kirjan merkeissä. Ryhmään kuuluva Meri Alaranta-Saukko ei ollut päässyt paikalle.

Lu­ku­ryh­mäs­sä sy­ven­nyt­tiin neit­syt Ma­ri­aa kä­sit­te­le­vän kir­jan kä­si­kir­joi­tuk­seen

Uutiset21.4.2014 9.28

​SRK:n ko­kous­huo­nees­sa on pai­kal­la pie­ni ryh­mä. Han­na Aho, Nii­lo Ke­rä­nen, Jor­ma Ki­vi­ran­ta ja Timo Rii­hi­mä­ki ovat ko­koon­tu­neet kes­kus­te­le­maan työn al­la ole­vas­ta kir­jas­ta, joka ker­too neit­syt Ma­ri­as­ta. He kuu­lu­vat kir­jan lu­ku­ryh­mään.

Haa­pa­jär­ven pää­si­äis­lau­luil­las­sa py­säh­dyt­tiin Kris­tuk­sen kär­si­myk­sen ja ylös­nou­se­muk­sen ää­rel­le

Uutiset17.4.2014 10.02

Vuo­des­ta 2007 läh­tien on Haa­pa­jär­vel­lä jär­jes­tet­ty pää­si­äis­lau­luil­ta, jos­sa lau­lu­jen ja vir­sien myö­tä on py­säh­dyt­ty Kris­tuk­sen kär­si­mi­sen, kuo­le­man ja ylös­nou­se­muk­sen ää­rel­le. Vii­me per­jan­tain lau­luil­taan Haa­pa­jär­ven kirk­koon ko­koon­tui noin 400 lau­la­jaa.

Keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tuk­ses­sa Rau­ti­o­saa­res­sa pe­reh­dyt­tiin Oi­va-oh­jel­maan

Uutiset17.4.2014 7.36

​Vii­me maa­nan­tai-il­ta­na Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­seen ko­koon­tui jouk­ko nai­sia ja mie­hiä keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nal­le suun­nat­tuun kou­lu­tuk­seen. SRK:n jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen oli kut­sut­tu sekä lei­ri­kes­kuk­sen et­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten keit­ti­ö­vuo­rois­sa toi­mi­via hen­ki­löi­tä.

Ver­kos­toi­tu­mis­ta ja ver­tais­tu­kea IT-alan ko­koon­tu­mi­ses­sa

Uutiset16.4.2014 12.53

Ou­lun seu­dun IT-alan am­mat­ti­lai­sia, har­ras­ta­jia ja alal­le ai­ko­via ko­koon­tui ke­vät­päi­vil­le Li­min­gan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le 5. huh­ti­kuu­ta. Kuu­det­ta ker­taa jär­jes­te­tys­sä ta­pah­tu­mas­sa kes­kus­tel­tiin työn ja ajan­käy­tön pai­neis­ta ja to­det­tiin, et­tä ta­pah­tu­ma on tär­keä ver­tais­tu­en paik­ka.

Kuu­sa­mon tal­vi­ka­las­tus­lei­ril­lä viih­tyi­vät niin nuo­ret kuin van­hat­kin

Uutiset15.4.2014 7.57

Pe­rin­tei­käs Kuu­sa­mon tal­vi­ka­las­tus­lei­ri jär­jes­tet­tiin huh­ti­kuun alus­sa 31. ker­ran. Lei­rin ikä­hai­ta­ri ulot­tui nel­jä­vuo­ti­ais­ta yli kah­dek­san­kymp­pi­siin: mu­ka­na oli isiä ja isoi­siä poi­kien ja po­jan­poi­kien kans­sa, avi­o­puo­li­soi­ta, nai­sia ja mie­hiä. Lei­ri­läi­siä yh­dis­tää kiin­nos­tus ka­las­tuk­seen ja mu­ka­va lei­ri­pe­rin­ne.

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen laa­jen­nus­työt käyn­nis­sä

Uutiset14.4.2014 10.47

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen laa­jen­nus­työt al­koi­vat maa­lis­kuus­sa. Vii­me vii­kol­la kai­vet­tiin mai­ta pois tu­le­van ra­ken­nuk­sen koh­dal­ta.

Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rois­ta 83 pro­sent­tia va­rat­tu

Uutiset14.4.2014 6.40

Vii­me vii­kol­la Py­hä­jo­en su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on hal­lin­non työ­ryh­mä ko­kous­ti SRK:lla. Ko­kouk­ses­sa val­mis­tel­tiin seu­raa­vaa Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan ko­kous­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on su­vi­seu­ro­jen val­mius­ti­lan­teen tar­kis­ta­mi­nen. Ko­kouk­ses­sa myös hy­väk­syt­tiin su­vi­seu­ro­jen myy­mä­lä- ja ra­vin­to­la­toi­mi­kun­nan han­kin­nat.

« 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 »
28.2.2021

Jee­sus sa­noi Si­mo­nil­le: "Tämä nai­nen sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän." Luuk. 7:47

Viikon kysymys

Viikon kysymys