JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Etä­su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä tar­vi­taan mo­nen­lai­sia osaa­jia

Uutiset
18.5.2021 8.50

Juttua muokattu:

18.5. 08:54
2021051808542720210518085000
Viime kesän suviseurojen videostudio sijaitsi SRK:n konttorin kokoustilassa.

Viime kesän suviseurojen videostudio sijaitsi SRK:n konttorin kokoustilassa.

Suviseurojen Kuvapalvelu

Viime kesän suviseurojen videostudio sijaitsi SRK:n konttorin kokoustilassa.

Viime kesän suviseurojen videostudio sijaitsi SRK:n konttorin kokoustilassa.

Suviseurojen Kuvapalvelu

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

SRK:n joh­to­kun­nan muu­ta­ma viik­ko sit­ten te­ke­mäl­lä pää­tök­sel­lä tä­män vuo­den Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Su­vi­seu­rat lä­he­te­tään Reis­jär­ven opis­tol­ta.

– Käy­tän­nön jär­jes­te­lyt ovat al­ka­mas­sa lä­hi­ai­koi­na, ker­too seu­ra- ja vies­tin­tä­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Os­mo Lep­pä­nen.

Oh­jel­man to­teut­ta­mi­ses­sa seu­ra­toi­mi­kun­ta on tär­ke­äs­sä roo­lis­sa. Se kut­suu pu­hu­jat, seu­rai­sän­nät, esi­lau­la­jat ja kant­to­rit. Seu­ra­toi­mi­kun­taa avus­taa vies­ti­lii­ken­ne­toi­mi­kun­ta, joka ra­ken­taa, yl­lä­pi­tää ja var­mis­taa seu­ro­jen lä­het­tä­mi­seen tar­vit­ta­van tek­nii­kan.

Ke­sä­seu­ra­ra­dio toi­mit­taa oh­jel­maa seu­ro­jen vä­li­a­joil­le. Seu­ra­toi­mi­tus vas­taa so­si­aa­li­sen me­di­an si­säl­lön­tuo­tan­nos­ta pää­sään­töi­ses­ti etä­nä. Pai­kan pääl­lä tar­vi­taan opas­te­toi­mi­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä Su­vi­seu­ro­jen graa­fi­sen il­meen to­teut­ta­mi­seen sekä ma­joi­tus- ja ruo­ka­la­hen­ki­lö­kun­taa omiin teh­tä­viin­sä. Yh­den seu­ra­päi­vän to­teut­ta­mi­seen tar­vi­taan muu­ta­man kym­me­nen ih­mi­sen työ­pa­nos.

Etä­su­vi­seu­rois­sa ko­ros­tuu tek­nii­kan vah­va läs­nä­o­lo. Jo­kai­nen seu­ra­pu­he strii­ma­taan eli lä­he­te­tään suo­ra­tois­to­na kiin­te­äl­lä ka­me­ral­la. Li­säk­si on lu­vas­sa use­al­la ka­me­ral­la to­teu­tet­tu­ja ti­lai­suuk­sia. Osa oh­jel­mas­ta lä­he­te­tään opis­toon­kin näh­den etä­nä. Esi­mer­kik­si tulk­kaus­ta ja teks­ti­tyk­siä teh­dään eri puo­lil­ta Suo­mea.

Lep­pä­sen mu­kaan ko­ro­na­pan­de­mia ote­taan kai­kis­sa jär­jes­te­lyis­sä vah­vas­ti huo­mi­oon. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton oh­jei­ta tur­va­vä­leis­tä, suo­jau­tu­mi­ses­ta ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta nou­da­te­taan huo­lel­li­ses­ti. Suun­nit­te­lus­sa va­rau­du­taan tar­vit­ta­es­sa lo­ke­roi­maan eri toi­mi­jat eri puo­lil­le opis­toa omiin ti­loi­hin­sa ja seu­rat suun­ni­tel­laan to­teu­tet­ta­vak­si mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä hen­ki­lös­töl­lä.

– On ai­na hel­pom­pi li­sä­tä kuin vä­hen­tää hen­ki­lö­mää­rää, jos ti­lan­ne sen sal­lii, to­te­aa Lep­pä­nen.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies