JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Huo­lia voi pur­kaa Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vus­sa

Uutiset
21.12.2020 7.00

Juttua muokattu:

18.12. 11:11
2020121811114220201221070000

A.–L.S.

A.–L.S.

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu tar­jo­aa sekä pu­he­lin- et­tä chat-pal­ve­lu­jaan myös jou­lun ja juh­la­py­hien ai­ka­na.

Tänä vuon­na lä­hes­ty­vä jou­lu saat­taa ai­heut­taa mo­nel­le huol­ta niin it­ses­tä kuin lä­hei­ses­tä­kin. So­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja suo­si­tel­laan mo­nin pai­koin vä­hen­tä­mään, jo­ten yk­si­näi­syy­den tun­ne saat­taa pai­naa mie­len ma­ta­lak­si eri­tyi­ses­ti juh­la­py­hien ai­kaan.

Apua miel­tä pai­na­viin huo­liin on saa­ta­vil­la val­ta­kun­nal­li­ses­ta Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vus­ta sekä seu­ra­kun­nil­ta. Seu­ra­kun­tien kes­kus­te­lu­a­pu­pal­ve­luis­ta löy­tyy tie­toa jo­kai­sen seu­ra­kun­nan omil­ta net­ti­si­vuil­ta, jot­ka nä­ky­vät osoit­tees­sa https://evl.fi/seu­ra­kun­nat.

Päi­vys­tä­jät ovat vai­ti­o­lo­vel­vol­li­sia

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vul­la on sekä pal­ve­le­va pu­he­lin et­tä pal­ve­le­va chat. Sekä pu­he­li­mes­sa et­tä cha­tis­sa päi­vys­tä­vät kir­kon työn­te­ki­jät ja kou­lu­te­tut va­paa­eh­toi­set.

Päi­vys­tä­jil­lä on ai­na vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suus. Niin pu­he­li­mes­sa kuin cha­tis­sa­kaan ei tal­len­ne­ta mi­tään kes­kus­te­lu­ja, ei­kä päi­vys­tä­jä näe soit­ta­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä tai pu­he­lin­nu­me­roa. Yk­si­tyi­syys on siis tur­vat­tu jo­kai­sel­le soit­ta­jal­le ja chat-vies­tin lä­het­tä­jäl­le.

Apua tar­jol­la pu­he­li­mes­sa ja ver­kos­sa

Pal­ve­le­vaan pu­he­li­meen on mah­dol­lis­ta soit­taa joka päi­vä, myös vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä, klo 18–24. Pal­ve­le­van pu­he­li­men nu­me­ro on 0400 221 180.

Pal­ve­le­va chat toi­mii maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 12–20. Chat-kes­kus­te­lun voi aloit­taa osoit­tees­sa evl.fi/kir­kon­kes­kus­te­lu­a­pu/chat.

Jos yh­tey­de­not­to näi­nä ai­koi­na ei on­nis­tu, on Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vun si­vuil­la mah­dol­li­suus jät­tää vies­ti myös ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Vas­taus päi­vys­tä­jil­tä tu­lee ta­val­li­ses­ti muu­ta­man päi­vän ku­lu­es­sa.

15.1.2021

Her­ra sa­noo: "Minä olen löy­tä­nyt pal­ve­li­ja­ni Daa­vi­din ja voi­del­lut hä­net py­häl­lä öl­jyl­lä­ni. Mi­nun voi­ma­ni vah­vis­taa hän­tä ja kä­te­ni on hä­nen tu­ke­naan." Ps. 89:21–22

Viikon kysymys