JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Juhlaportti solmittiin suikaleista

Uutiset
11.6.2022 9.00

Juttua muokattu:

10.6. 11:19
2022061011195420220611090000
Käsityötalkoolaiset kokoontuivat solmimaan juhlaportin tunnuslausetta ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”. Yhteisötaiteessa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen.

Käsityötalkoolaiset kokoontuivat solmimaan juhlaportin tunnuslausetta ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”. Yhteisötaiteessa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Käsityötalkoolaiset kokoontuivat solmimaan juhlaportin tunnuslausetta ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”. Yhteisötaiteessa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen.

Käsityötalkoolaiset kokoontuivat solmimaan juhlaportin tunnuslausetta ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”. Yhteisötaiteessa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Saa­ra Lies­puu

Hel­sin­ki

Su­vi­seu­ro­jen juh­la­por­tin suun­nit­te­lu ja to­teu­tus aloi­tet­tiin tänä vuon­na tar­pees­ta teh­dä asi­oi­ta yh­des­sä.

Huh­ti­kui­se­na lau­an­tai­na Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen au­to­tal­lis­sa vie­tet­tiin tai­de­tal­koi­ta, kun te­keil­lä oli Su­vi­seu­ro­jen juh­la­port­ti. Noin vii­si­kym­men­tä tal­koo­lais­ta leik­ka­si kan­kai­ta sui­ka­leik­si, ni­put­ti nii­tä vä­ri­sä­vyn mu­kaan ja sol­mi ryi­jy­sol­muil­la te­räs­verk­koon.

Kan­ta­va­na aja­tuk­se­na yh­tei­söl­li­syys

Juh­la­por­tin ide­oi opas­te­toi­mi­kun­nan tai­de­tii­mi, jo­hon kuu­lu­vat Satu Ra­ti­nen, Mai­ja Rim­pi­läi­nen ja Ol­li Romp­pa­nen.

Yk­si kan­ta­va aja­tus juh­la­por­tis­sa on yh­tei­söl­li­syys. Ma­te­ri­aa­li on teks­tii­li­rä­syä. Port­tiin tu­lee Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta”.

Ku­ten ai­na, van­ha tai käy­tet­ty ker­too mo­nen­lais­ta ta­ri­naa. Jou­kos­sa on erään per­heen van­ha orans­si su­vi­seu­ra­telt­ta sui­ka­loi­tu­na. Mu­ka­na on lä­hes 50 vuot­ta säi­ly­tet­tyä val­ko­pilk­kuis­ta vaa­le­an­pu­nais­ta, käyt­tä­mä­tön­tä kan­gas­ta. Moni on ol­lut iloi­nen, kun on löy­ty­nyt käyt­töä ma­te­ri­aa­lil­le, jota on jem­mat­tu eh­kä pit­kään­kin.

Ra­ken­nus­työ­maan kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lia on myös muo­vi, jota on sui­ka­loi­tu kan­kaan se­kaan.

– Minä toin tul­les­sa­ni van­han la­ka­nan ja muu­ta Loh­jal­ta ke­rät­tyä ma­te­ri­aa­lia, loh­ja­lai­nen Teea Es­ke­li­nen ker­toi.

Hän tuli tal­koi­siin yh­des­sä in­koo­lai­sen Han­na Hu­ma­la­jo­en kans­sa.

– Tämä on niin hyvä idea ja ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus pääs­tä te­ke­mään juh­la­port­tia. Piti jär­jes­tää niin, et­tä pää­si tal­koi­siin, nai­set tuu­ma­si­vat.

Tal­kois­sa su­vun voi­min

Hel­sin­ki­läi­set kou­lu­lai­set Te­re­sa Kuk­ko, Lou­na Si­pi­lä, Aa­da Hei­li­mo ja Mai­ja Ves­te­ri­nen sol­mi­vat sui­ka­lei­ta T-kir­jai­mek­si. Osa heis­tä oli ol­lut tal­kois­sa jo ai­em­min­kin.

– Tääl­lä on ki­vaa, kun nä­kee tut­tu­ja, ty­töt to­te­si­vat.

Sa­maa ker­toi Tiia Koi­vis­to, joka oli Kou­vo­las­ta läh­te­nyt viet­tä­mään Hel­sin­ki-päi­vää.

– Sain vies­tin tal­kois­ta ja ha­lu­sin tul­la mu­kaan. On mu­ka­vaa vaih­taa kuu­lu­mi­sia ja teh­dä yh­des­sä.

Yh­tei­sö­tai­tees­sa on oleel­lis­ta, et­tä pro­ses­si ja lop­pu­tu­los pal­ve­le­vat yh­tei­sön tar­pei­ta.

– Täs­sä on kyl­lä ol­lut sitä. Pit­kän pan­de­mia-ajan jäl­keen ih­mi­sil­lä on val­ta­va tar­ve pääs­tä yh­del­le kool­le, Koi­vis­to to­te­si.

– Eräs 72-vuo­ti­as vuo­dat­ti ilon kyy­ne­lei­tä, kun pit­kän ko­ro­na-ajan jäl­keen pää­si mui­den jouk­koon. Eri­tyi­ses­ti on pi­det­ty tär­ke­ä­nä, et­tä nuo­ril­le on jär­jes­tet­ty te­ke­mis­tä, Satu Ra­ti­nen ker­toi.

Tal­kois­sa on ol­tu su­vun voi­min. Eräs iso­äi­ti teki jäl­ki­pol­ven kans­sa yh­des­sä A-kir­jai­men. Su­vi­seu­rois­sa voi­vat sit­ten käy­dä kat­so­mas­sa ”omaa” kir­jain­ta, joka on myös isoi­sän ni­men en­sim­mäi­nen kir­jain.

Lue uu­ti­nen ko­ko­nai­suu­des­saan tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä. Uu­ti­ses­ta sel­vi­ää, mi­ten Su­vi­seu­ro­jen pu­hu­ja­ko­rok­keen ko­ris­te­lu to­teu­tet­tiin.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys