JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon mer­ki­tys kas­voi ko­ro­nan myö­tä

Uutiset
31.12.2020 7.30

Juttua muokattu:

30.12. 16:30
2020123016302520201231073000

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Mil­la Kan­gas

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen ar­vi­oi­den mu­kaan kir­kos­ta eron­nei­den mää­rä on vuon­na 2020 noin 7 000 pie­nem­pi kuin edel­lis­vuon­na.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­mää­rä on vii­me vuo­si­na las­ke­nut noin pro­sen­tin ver­ran vuo­sit­tain. Kir­kon tut­ki­mus­kes­kus ar­vi­oi las­kun ole­van suun­nil­leen sa­maa luok­kaa vuon­na 2020, vaik­ka kirk­koon liit­ty­jien mää­rä on­kin nous­sut ja kir­kos­ta eron­nei­den mää­rä las­ke­nut. Jä­sen­mää­rään vai­kut­ta­vat al­le 1-vuo­ti­ai­den kas­tet­tu­jen, vuo­den ai­ka­na kuol­lei­den sekä kirk­koon liit­ty­nei­den ja kir­kos­ta eron­nei­den mää­rät.

Ku­lu­nee­na vuon­na ko­ro­na on nos­ta­nut kir­kon suo­si­o­ta.

– Ko­ro­na-ai­ka­na kir­kon aut­ta­mis­työn mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti, ker­too Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen.

Ko­ro­na siir­si kas­te­ti­lai­suuk­sia

Sal­mi­nen ar­vi­oi, et­tä kirk­koon vuon­na 2020 liit­ty­nei­den mää­rä nou­see to­den­nä­köi­ses­ti yli 18 000:n. Sal­mi­sen mu­kaan liit­ty­nei­den suu­ri mää­rä se­lit­tyy kui­ten­kin sil­lä, et­tä vuon­na 2020 kirk­koon liit­ty­jis­sä on pal­jon al­le 1-vuo­ti­ai­ta, jot­ka on kas­tet­tu vas­ta vä­es­tö­re­kis­te­riin liit­tä­mi­sen jäl­keen.

– Tämä joh­tuu ko­ro­na-ajas­ta, jol­loin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten ta­kia mo­net van­hem­mat siir­si­vät lap­sen­sa kas­te­ti­lai­suut­ta myö­hem­pään ajan­koh­taan. Täs­tä liit­ty­nei­den ai­em­paa suu­rem­mas­ta mää­räs­tä ai­na­kin 1 500 se­lit­tyy ko­ro­nan ta­kia siir­re­tyil­lä kas­teil­la, Sal­mi­nen sel­ven­tää.

Jä­sen­mää­rä las­kee mal­til­li­ses­ti

En­na­koi­den mu­kaan kir­kos­ta eron­nei­den mää­rä jää vuon­na 2020 al­le 49 000:n, kun taas vuon­na 2019 kir­kos­ta eron­nei­ta oli noin 56 000. Kuol­lei­den mää­rän ar­vi­oi­daan ole­van noin 44 000 ku­ten edel­lis­vuon­na­kin.

Kas­tet­tu­jen al­le 1-vuo­ti­ai­den mää­rä jää­nee hiu­kan edel­lis­vuot­ta al­hai­sem­mak­si. Vuon­na 2019 kas­tet­tiin noin 28 300 al­le 1-vuo­ti­as­ta las­ta, kun taas vuon­na 2020 kas­tei­den mää­rän ar­vi­oi­daan jää­vän noin 27 000:een.

Vuon­na 2019 kirk­koon kuu­lui 3 792 304 jä­sen­tä eli 68,6 % suo­ma­lai­sis­ta. Ti­las­toin­nit vuo­den 2020 jä­sen­mää­ris­tä ovat vie­lä jou­lu­kuun osal­ta kes­ken, mut­ta ar­vi­oi­den mu­kaan kir­kon jä­sen­mää­rä tu­lee vuo­den 2021 alus­sa ole­maan 3 743 000 eli 67,6 % vä­es­tös­tä.

15.1.2021

Her­ra sa­noo: "Minä olen löy­tä­nyt pal­ve­li­ja­ni Daa­vi­din ja voi­del­lut hä­net py­häl­lä öl­jyl­lä­ni. Mi­nun voi­ma­ni vah­vis­taa hän­tä ja kä­te­ni on hä­nen tu­ke­naan." Ps. 89:21–22

Viikon kysymys