JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ni­va­lan kirk­ko siu­na­taan käyt­töön sun­nun­tai­na

Uutiset
28.5.2021 8.00

Juttua muokattu:

26.5. 15:16
2021052615165820210528080000
Nivalan kirkko.

Nivalan kirkko.

Risto Puolimatka

Nivalan kirkko.

Nivalan kirkko.

Risto Puolimatka

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi­mit­taa Ni­va­lan kir­kon uu­del­leen käyt­töö­no­ton su 30.5. klo 10. Käyt­töö­not­to­juh­las­sa kirk­ko py­hi­te­tään vi­ral­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus­käyt­töön. Ti­lai­suut­ta pää­see seu­raa­maan net­ti­ra­di­on ja seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­van kaut­ta.

Ni­va­lan kir­kon pe­rus­kor­jauk­sen toi­ses­sa vai­hees­sa on uu­sit­tu muun mu­as­sa kir­kon kel­la­ri­ti­lat ja sok­ke­li sekä kir­kon, kirk­ko­tar­han ja kir­kon py­sä­köin­ti­a­lu­een hu­le­ve­si­vie­mä­ri­jär­jes­tel­mä. Myös va­lais­tus­ta on uu­sit­tu. Kirk­ko­sa­lis­sa ja tor­nie­tei­ses­sä on teh­ty maa­laus­kor­jauk­sia. Kir­kon re­mon­tin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kirk­ko ul­ko­maa­lat­tiin kaut­taal­taan ja pel­ti­kat­to vaih­det­tiin.

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo ar­vos­taa seu­ra­kun­nan te­ke­mää kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­vää 4,5 mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­tia. Seu­ra­kun­ta sai hank­kee­seen Kirk­ko­hal­li­tuk­sen avus­tus­ta rei­lut 1,3 mil­joo­naa eu­roa.

– On hie­noa, et­tä Ni­va­lan seu­ra­kun­ta ha­lu­aa pi­tää huol­ta kau­niis­ta kir­kos­taan, to­te­aa Kes­ki­ta­lo

Edel­li­ses­sä kir­kon si­sä­re­mon­tis­sa 1991 van­ho­jen maa­li­ker­ros­ten al­ta, kat­to­ra­ken­tei­den liit­ty­mä­koh­dis­ta löy­tyi kai­ver­re­tut sy­dä­men ku­vat.

– Kirk­ko saa juh­la­mes­sus­sa li­sä­ni­men Py­hän sy­dä­men kirk­ko, iloit­si Kes­ki­ta­lo

Kirk­ko­kah­vit ul­ko­na

Mes­sus­sa teh­tä­viin­sä siu­na­taan myös kol­me Ni­va­lan seu­ra­kun­nan uut­ta työn­te­ki­jää: di­a­ko­ni Jo­han­na Hie­ta­la, ta­lous­pääl­lik­kö Ani­ta Pii­pon­nie­mi ja vt. nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Kris­ta Hak­ka­rai­nen.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa piis­paa avus­taa kirk­ko­her­ra San­na Juk­ko­la, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä, luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ja va­paa­eh­toi­sia.

Juh­lan jäl­keen seu­ra­kun­ta­lai­sil­le tar­jo­taan kir­kon pi­hal­la kirk­ko­kah­vit. Pai­kal­la on myös seu­ra­kun­nan lap­si­kuo­ro Si­ni­kel­lot. Juh­la­päi­vän ai­ka­na nou­da­te­taan tur­va- ja hy­gie­ni­a­mää­räyk­siä.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies