JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pain­ko­kous hy­väk­syi suo­si­tuk­sen di­a­ko­ni­an vir­kaan vih­ki­mi­ses­tä

Uutiset
26.5.2021 9.25

Juttua muokattu:

26.5. 09:58
2021052609583320210526092500

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous ko­koon­tui tiis­tai­na 25.5. Asi­a­lis­tal­la oli muun mu­as­sa suo­si­tus di­a­ko­ni­an vir­kaan vih­ki­mi­ses­tä sekä kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten uu­det ru­kouk­set.

Piis­pain­ko­kouk­sen pää­tök­sen mu­kaan di­a­ko­ni­an vir­kaan voi­daan vih­kiä hen­ki­lö, joka on kut­sut­tu hoi­ta­maan di­a­ko­ni­an vir­kaa kir­kos­sa tai seu­ra­kun­nas­sa tai di­a­ko­ni­aan liit­ty­viä teh­tä­viä pal­ve­lus­suh­tees­sa seu­ra­kun­taan. Vih­kiä voi­daan myös hen­ki­lö, joka on kut­sut­tu hoi­ta­maan di­a­ko­ni­an teh­tä­viä kris­til­li­seen jär­jes­töön, val­ti­oon, kun­taan, sää­ti­öön, yk­si­tyi­seen jär­jes­töön tai muu­hun yh­tei­söön ja joka osal­lis­tuu erik­seen so­vit­ta­val­la ta­val­la kir­kon teh­tä­vän to­teut­ta­mi­seen.

Eväs­tys­tä uu­siin ru­kouk­siin

Piis­pain­ko­kous kes­kus­te­li ja tar­ken­si pro­ses­sia jat­ko­työs­ken­te­lyä var­ten kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten uu­sis­ta ru­kouk­sis­ta, joi­ta Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ve­tä­mäs­sä työ­ryh­mäs­sä on val­mis­tel­tu. Täl­lä het­kel­lä Kirk­ko­kä­si­kir­jan toi­mi­tus­ten ru­kouk­sis­sa on usei­ta vaih­to­eh­to­ja, mut­ta nii­tä on pi­det­ty osin riit­tä­mät­tö­mi­nä.

Piis­pa Jari Jolk­ko­nen esi­tet­tiin ni­met­tä­väk­si mu­kaan ru­kouk­sia val­mis­te­le­vaan työ­ryh­mään. Toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­jan ni­me­ä­mäs­sä työ­ryh­mäs­sä mui­na jä­se­ni­nä ovat kir­jai­li­ja An­na-Mari Kas­ki­nen, pas­to­ri Pir­jo Kan­ta­la, ke­hi­tys­vam­mais­työn pap­pi Pert­ti Aro­la, pas­to­ri Timo Vii­ta­nen, kap­pa­lai­nen Ma­ria Siek­ki­nen sekä asi­an­tun­ti­ja­jä­se­ni­nä piis­pain­ko­kouk­sen te­o­lo­gi­nen sih­tee­ri An­na-Kai­sa In­ka­la ja joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Ter­hi Paa­na­nen.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies