JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pain­ko­kous kes­kus­te­lee uu­sis­ta ru­kouk­sis­ta en­si vii­kol­la

Uutiset
21.5.2021 12.25

Juttua muokattu:

21.5. 12:24
2021052112241020210521122500

A.-L. S.

A.-L. S.

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous jär­jes­te­tään en­si vii­kon tiis­tai­na 25. tou­ko­kuu­ta. Ko­kous jär­jes­te­tään fyy­si­ses­ti Kir­kon ta­los­sa Hel­sin­gis­sä mut­ta myös etä­o­sal­lis­tu­jil­le Te­am­sin kaut­ta.

Ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la on muun mu­as­sa suo­si­tus di­a­ko­ni­an vir­kaan vih­ki­mi­ses­tä sekä kirk­ko­jen kan­sain­vä­lis­ten yh­teis­työ­jär­jes­tö­jen jä­sen­mak­su­ja ja eri­tyi­sa­vus­tuk­sia kos­ke­via pää­tök­siä. Ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­laan myös ul­ko­mai­sis­sa teh­tä­vis­sä työs­ken­te­lyyn myön­net­tä­vis­tä vir­ka­va­pauk­sis­ta.

Kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten uu­sis­ta ru­kouk­sis­ta käy­dään lä­he­te­kes­kus­te­lu. Uu­siin ru­kouk­siin ta­voi­tel­laan ym­mär­ret­tä­vää kiel­tä il­man vai­kei­ta kir­kol­li­sia kä­sit­tei­tä. Työ­ryh­mä pi­tää tär­ke­ä­nä sitä, et­tä eri läh­tö­koh­dis­ta ole­vat ih­mi­set ym­mär­tä­vät ru­kous­ten si­säl­lön.

Sel­ko­ru­kouk­set on jul­kais­tu ver­kos­sa

Kirk­ko on jul­kais­sut ver­kos­sa sel­ko­kie­li­set päi­vän ru­kouk­set. Nii­tä käy­te­tään ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa, jot­ka si­ten tu­le­vat mo­nel­le kuu­li­jal­le hel­pommik­si ym­mär­tää.

Ru­kouk­set on laa­ti­nut asi­an­tun­ti­ja ja pap­pi Timo-Mat­ti Haa­pi­ai­nen Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta, ja ne oli­vat eh­dol­la tä­män vuo­den Sel­vä­sa­nai­sen pal­kin­non saa­jak­si.

Ruot­sin­kie­li­set ver­si­ot sel­ko­ru­kouk­sis­ta val­mis­tu­ne­vat ku­lu­van vuo­den lop­puun men­nes­sä.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies