JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 8. marraskuuta

Uutiset
6.11.2022 12.00

Juttua muokattu:

7.11. 12:54
2022110712541220221106120000

Päi­vä­mies

Nel­jän vuo­den vä­lein toi­mi­tet­ta­vat seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat nyt ajan­koh­tai­set. Tiis­tai­na 8.11.2022 alkaa en­nak­ko­ää­nes­tys, joka jat­kuu 12.11.2022 saak­ka. Osas­sa en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta voi ää­nes­tää kaik­ki­na en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vi­nä, osas­sa vain tiet­tyi­nä päi­vi­nä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat eri­tyi­ses­ti pai­kal­li­set vaa­lit, jois­sa oman seu­ra­kun­nan eh­dok­kais­ta va­li­taan jouk­ko hen­ki­löi­tä suun­nit­te­le­maan seu­ra­kun­nan toi­min­taa seu­raa­vak­si nel­jäk­si vuo­dek­si. Ole­mal­la eh­dok­kaa­na tai ää­nes­tä­mäl­lä pää­see vai­kut­ta­maan oman seu­ra­kun­nan tu­le­vai­suu­teen. Seu­ra­kun­tiin va­lit­ta­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­vät muun mu­as­sa sii­tä, kei­tä va­li­taan seu­ra­kun­taan työn­te­ki­jöik­si, mil­lai­sia ker­ho­ja pi­de­tään sekä ketä ja mi­ten au­te­taan.

Kirk­ko­num­me­lai­nen Jo­han­na Lu­mi­jär­vi on toi­mi­nut vuo­des­ta 1999 läh­tien seu­ra­kun­nan ja kir­kon useis­sa luot­ta­mus­toi­mis­sa, ku­ten seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa sekä yh­tei­sis­sä kirk­ko­val­tuus­tos­sa ja kirk­ko­neu­vos­tos­sa.

Lu­mi­jär­vi nos­taa (Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den haas­tat­te­lus­sa 10.9.2022) esil­le sen, mi­ten vaa­leis­sa ää­nes­tä­mäl­lä vai­ku­te­taan koko kir­kon tu­le­vai­suu­teen, muun mu­as­sa kir­kon ope­tuk­seen: on­ko sen tar­peen muut­tua?

– Luot­ta­mus­hen­ki­löt vai­kut­ta­vat kir­kon ja sen jä­sen­ten tu­le­vai­suu­den suun­taan. Mar­ras­kuus­sa va­lit­ta­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt ää­nes­tä­vät myös esi­mer­kik­si sii­tä, mil­lai­nen seu­raa­va kir­kol­lis­ko­kous on. Siel­lä pää­te­tään suu­ris­ta asi­ois­ta, ku­ten kirk­ko­lais­ta, kir­kon opis­ta ja esi­mer­kik­si sii­tä, muut­tuu­ko kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tys tai muu­te­taan­ko seu­ra­kun­ta­ra­ken­net­ta.

Var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 20.11.2022. Sil­loin voi ää­nes­tää vain oman seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­pai­kas­sa kel­lo 11.00–20.00. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa saa­vat ää­nes­tää 16 vuot­ta täyt­tä­neet evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­net. Ää­nes­tä­jäl­lä tu­lee ol­la mu­ka­naan ku­val­li­nen hen­ki­lö­to­dis­tus. It­sel­leen so­pi­van eh­dok­kaan voi et­siä vaa­li­ko­nees­ta osoit­tees­ta www.seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne

Jut­tua on muo­kat­tu 7.11.2022 ot­si­kon ai­ka­muo­don osal­ta ja sii­hen on li­sät­ty vii­te Jo­han­na Lu­mi­jär­ven ai­em­min Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teen an­ta­maan haas­tat­te­luun. Lu­mi­jär­ven haas­tat­te­luun pää­set täs­tä.

1.12.2022

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys