JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK tie­dot­ti tu­le­van ke­sän toi­min­nas­ta

Uutiset
24.5.2021 14.13

Juttua muokattu:

25.5. 13:46
2021052513460120210524141300
SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

SRK:n tiedotustilaisuus lähetettiin Oulun toimistolta. Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi toivotti kaikki tervetulleiksi Suviseuroihin radiossa ja verkossa 2.–5.7.

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Ou­lu

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rat ja opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Su­vi­seu­ra­ku­lu­jen kat­ta­mi­seen voi osal­lis­tua mak­sa­mal­la ko­ti­kent­tä­mak­sun. Rip­pi­kou­lut jär­jes­te­tään vii­kon mit­tai­si­na, kon­fir­maa­ti­o­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat alu­een ko­ro­na­ti­lan­teen mu­kaan.

SRK jär­jes­ti sun­nun­tai­na Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la SRKnyt tie­do­tus­ti­lai­suu­den kos­kien tu­le­van ke­sän rip­pi­kou­lu­ja, Su­vi­seu­ro­ja ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­min­taa.

SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra ker­toi ti­lai­suu­des­sa kuu­lu­mi­sia kris­til­li­syy­den työs­tä ja ke­sän suu­ris­ta ta­pah­tu­mis­ta. Kaa­ri­vaa­ra to­te­si, et­tä epä­var­man pan­de­mi­a­ti­lan­teen ta­kia Su­vi­seu­rat ja opis­to­seu­rat to­teu­te­taan ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä.

– Val­lit­se­van ti­lan­teen ta­kia pe­rin­tei­siä ju­han­nus­seu­ro­ja ei voi­da myös­kään jär­jes­tää. Ju­han­nu­saa­ton seu­rat lä­he­te­tään etä­nä Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­ses­ta, to­te­si pää­sih­tee­ri.

Kaa­ri­vaa­ra ker­toi, et­tä pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kous­ta ei tänä vuon­na jär­jes­te­tä, mut­ta ko­kouk­seen val­mis­tel­tu alus­tus kuul­laan Su­vi­se­rois­sa lau­an­tai-il­ta­na. SRK:n vuo­den 2021 vuo­si­ko­kous pi­de­tään Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä hei­nä­kuun lo­pus­sa.

Rip­pi­lei­rit vii­kon mit­tai­si­na

SRK:n rip­pi­kou­lu­työs­tä vas­taa­va Juha Luok­ka­la toi vies­tiä tu­le­van ke­sän rip­pi­lei­ri­läi­sil­le:

– Tar­koi­tus on jär­jes­tää niin nor­maa­lit lei­rit kuin pys­ty­tään. Ko­ro­na­ti­lan­ne näyt­tää sen ver­ran hy­väl­tä, et­tä lei­rit voi­daan jär­jes­tää nii­nä ajan­koh­ti­na, jot­ka on ai­em­min an­net­tu.

Luok­ka­la ker­toi, et­tä ko­tei­hin lä­he­te­tään lei­ri­kir­jeet, jois­sa ker­ro­taan tar­kem­min tur­va­oh­jeis­ta ja käy­tän­teis­tä. Edel­li­sen vuo­den ta­paan yh­teis­tä ko­ti­vä­e­nil­taa ei voi­da lei­ri­kes­kuk­sis­sa jär­jes­tää, ei­kä kes­kuk­siin ote­ta si­säl­le rip­pi­kou­lu­lais­ten ja lei­ri­hen­ki­lö­kun­nan li­säk­si mui­ta ih­mi­siä.

Kon­fir­maa­ti­o­käy­tän­nöt tu­le­vat vaih­te­le­maan alu­een ko­ro­na­ti­lan­teen mu­kaan, mut­ta Luok­ka­la ke­hot­ti van­hem­pia val­mis­tau­tu­maan myös sii­hen, et­tä kon­fir­maa­ti­ot strii­ma­taan. Lin­kit ja tar­kem­mat ajan­koh­dat il­moi­te­taan lä­hem­pä­nä.

Ko­ti­kent­tä­mak­sul­la vel­ka­taak­kaa pie­nem­mäk­si

Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi sekä vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ei­ja-Riit­ta Nii­ni­kos­ki to­te­si­vat Su­vi­seu­rois­ta ai­heu­tu­neen 600 000 eu­ron kus­tan­nuk­set. Toi­vee­na oli, et­tä ku­lu­jen kat­ta­mi­seen osal­lis­tut­tai­siin mak­sa­mal­la ko­ti­kent­tä­mak­su.

– Mak­suoh­jeet sekä muu­ta ajan­koh­tais­ta tie­toa Su­vi­seu­rois­ta löy­tyy www.su­vi­seu­rat.fi -si­vus­tol­ta, oh­jeis­ti Nii­ni­kos­ki.

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies