JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteisissä kokoontumisissa puhutaan uskosta ja opista

Uutiset
10.6.2022 11.00

Juttua muokattu:

10.6. 11:09
2022061011090120220610110000

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

SRK:n kuva-arkisto

Poh­jois-Ame­ri­kan kris­til­li­syy­des­sä il­men­nei­den ris­ti­rii­to­jen sel­vit­tä­mi­sek­si on käy­ty pal­jon kes­kus­te­lu­ja.

Joi­den­kin LLC:n (La­es­ta­di­an Lut­he­ran Church) seu­ra­kun­tien kes­kuu­des­sa on jo pi­dem­män ai­kaa esiin­ty­nyt jän­nit­tei­tä ja ris­ti­rii­to­ja. Seu­ra­kun­tien ti­lan­tees­ta ja ris­ti­rii­to­jen ai­heis­ta on esiin­ty­nyt toi­sis­taan poik­ke­a­vaa tie­toa ja kä­si­tyk­siä. Ne ovat osal­taan vai­keut­ta­neet ko­ko­nais­ti­lan­teen hah­mot­ta­mis­ta ja ym­mär­tä­mis­tä.

SRK:ta (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) on in­for­moi­tu Poh­jois-Ame­ri­kan kris­til­li­syy­den si­säi­sis­tä vai­keuk­sis­ta si­sar­jär­jes­tö­jen vä­li­sis­sä yh­tei­sis­sä ta­paa­mi­sis­sa sekä etäyh­teyk­sin käy­dyis­sä kes­kus­te­luis­sa. Tie­toa ja yh­tey­de­not­to­ja Poh­jois-Ame­ri­kan ti­lan­tees­ta on tul­lut Suo­meen run­saas­ti myös muu­toin kuin LLC:n kaut­ta.

Kes­kus­te­lu­ja ti­lan­teen rat­kai­se­mi­sek­si

SRK:n ja LLC:n koh­taa­mi­sis­sa on to­det­tu, et­tä Ju­ma­lan Hen­ki yh­dis­tää sa­mal­la ta­val­la us­ko­via yli val­ti­oi­den ra­jo­jen. Kes­kus­jär­jes­tö­jen vä­li­sis­sä kes­kus­te­luis­sa on osal­lis­tu­jien mu­kaan ko­et­tu Ju­ma­lan Hen­gen luo­maa yh­teyt­tä, sa­man­lais­ta us­kon ym­mär­rys­tä sekä kes­ki­näis­tä rak­kaut­ta. Kes­kus­te­luis­sa mu­ka­na ol­lei­den SRK:n edus­ta­jien mu­kaan kes­kus­te­luis­sa ei ole nous­sut esil­le eri­ä­viä nä­ke­myk­siä tai eri­lais­ta ym­mär­rys­tä opil­li­sis­sa tai muis­sa­kaan asi­ois­sa.

SRK on pyr­ki­nyt an­ta­maan kes­kus­te­luil­la apua ti­lan­teen hoi­ta­mi­seen Poh­jois-Ame­ri­kas­sa. Täl­löin on to­det­tu, et­tä esil­lä ol­leet eri­mie­li­syy­det ja ris­ti­rii­dat kos­ke­vat nyt eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Ame­ri­kan kris­til­li­syyt­tä ja LLC:n seu­ra­kun­tia. Kes­kus­te­luis­sa on sa­noi­tet­tu se, et­tei ke­nel­lä­kään ole us­ko­mi­sen asi­ois­sa kor­ke­am­paa ase­maa suh­tees­sa toi­siin. Sa­moin on to­det­tu, et­tä ke­nel­lä­kään ei ole ym­mär­rys­tä tai tai­toa aset­tua rat­kai­si­jak­si sen suh­teen, kuka ris­ti­rii­dan il­me­tes­sä on oi­ke­as­sa tai vää­räs­sä. Vain Ju­ma­la nä­kee ih­mi­sen sy­dä­meen ja toi­mii lo­pul­ta tuo­ma­ri­na. Yh­tei­nen us­ko ja us­ko­vai­ses­sa asu­va Pyhä Hen­ki luo­vat to­del­li­sen yh­tey­den us­ko­vien vä­lil­le. Pyhä Hen­ki on myös to­tuu­den Hen­ki, joka joh­taa asi­oi­ta niin Suo­men kuin Ame­ri­kan­kin us­ko­vais­ten kes­kel­lä. Rak­kaut­ta ja kes­ki­näis­tä yh­teyt­tä rik­koo en­nen muu­ta syn­ti.

Roh­kai­sua us­kos­sa val­vo­mi­seen

Hen­gel­li­siä kes­kus­te­lu­ja on kes­kus­jär­jes­tö­jen vä­li­sen yh­tey­den li­säk­si käy­ty run­saas­ti myös hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la. Näin Suo­mes­sa­kin on voi­tu kuul­la eri­lai­sia ko­ke­muk­sia ja nä­kö­kul­mia ris­ti­rii­ta­ti­lan­tees­ta. Kes­kus­te­luis­sa mu­ka­na ol­leet hen­ki­löt ker­to­vat, et­tä kes­kus­te­luis­sa esil­lä on ol­lut roh­kai­su val­vo­maan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti us­kos­sa ja ar­mol­li­sen mie­len sekä us­kos­ta nou­se­van nöy­ryy­den ja pit­kä­mie­li­syy­den pyy­tä­mi­nen Ju­ma­lal­ta.

Suo­men ja Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vai­set pi­tä­vät kes­ke­nään yh­teyt­tä mo­nil­la ta­voin. Hen­ki­lö­koh­tais­ten kon­tak­tien li­säk­si kes­kus­jär­jes­töt SRK ja LLC ovat sään­nöl­li­ses­ti yh­tey­des­sä kes­ke­nään. Kris­til­li­syy­den toi­min­taan liit­ty­vää yh­teis­työ­tä teh­dään esi­mer­kik­si lä­he­tys­työn ja vies­tin­nän sa­ral­la. Yh­tey­den­pi­don eräs kes­kei­sen ai­he on ai­na ol­lut kes­kus­te­lu us­kon ky­sy­myk­sis­tä, niin opil­li­sis­ta asi­ois­ta kuin kris­tit­ty­nä elä­mi­sen ky­sy­myk­sis­tä.

Valde Palola on ollut pitkään mukana SRK:n ja sen sisarjärjestöjen välisessä yhteydenpidossa.

Valde Palola on ollut pitkään mukana SRK:n ja sen sisarjärjestöjen välisessä yhteydenpidossa.

Elisa Raappana

Yh­tey­den­pi­toa si­sar­jär­jes­tö­jen vä­lil­lä

Val­de Pa­lo­la toi­mii täl­lä het­kel­lä SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan si­jai­se­na. Hän on ol­lut jo pi­dem­pään mu­ka­na SRK:n ja sen si­sar­jär­jes­tö­jen vä­li­ses­sä työs­sä. Hän on osal­lis­tu­nut myös SRK:n ja LLC:n vä­li­seen yh­tey­den­pi­toon.

– Kes­ku­syh­dis­tyk­sel­lä ja si­sar­jär­jes­töil­lä on kes­ke­nään sekä va­kiin­tu­nei­ta yh­teis­työ­ko­kouk­sia et­tä ko­kouk­sia, joi­ta ajan­koh­tai­set asi­at saat­ta­vat edel­lyt­tää. Ko­koon­num­me kol­men si­sar­jär­jes­tön eli SRK:n, LLC:n ja SFC:n (Sve­ri­ges Frids­fö­re­nin­gars Cent­ra­lor­ga­ni­sa­ti­on) kans­sa joka toi­nen vuo­si usei­ta päi­viä kes­tä­vään hal­lin­non ja toi­mis­to­jen edus­ta­jien yh­tei­seen ta­paa­mi­seen. Täl­löin kes­kus­te­lem­me ajan­koh­tai­sis­ta sekä yh­teis­työ­so­pi­muk­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta, esi­mer­kik­si ul­ko­lä­he­tys­työn to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä.

Si­sar­jär­jes­töt ovat teh­neet jo vuo­sien ajan yh­des­sä ul­ko­lä­he­tys­työ­tä muun mu­as­sa Af­ri­kas­sa ja Ete­lä-Ame­ri­kas­sa.

– Tätä var­ten on ole­mas­sa kir­jal­li­nen yh­teis­työ­a­si­a­kir­ja, jota päi­vi­te­tään ta­paa­mi­sis­sa. Ta­paa­mis­ten yh­tey­des­sä on myös ta­pa­na käy­dä so­vi­tun tee­man poh­jal­ta hen­gel­li­siä kes­kus­te­lu­ja.

Pa­lo­la ker­too, et­tä ajan­koh­tai­sis­sa, käy­tän­nöl­li­sis­sä asi­ois­sa toi­mis­to­jem­me vä­lil­lä pi­de­tään yh­teyt­tä tar­peen mu­kaan.

– Tar­vit­ta­es­sa jär­jes­täm­me hal­lin­non ta­paa­mi­sia myös etäyh­teyk­sin, jol­loin in­for­moim­me toi­si­am­me ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Täl­löin kes­kus­te­lum­me pää­pai­no on hen­gel­li­sis­sä asi­ois­sa. Näi­tä ta­paa­mi­sia on ol­lut vii­me vuo­sien ai­ka­na usei­ta.

Vai­kei­ta asi­oi­ta kä­si­tel­tä­vä­nä

Vii­me vuo­si­na Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa on koh­dat­tu si­säi­ses­ti vai­kei­ta asi­oi­ta, esi­mer­kik­si us­ko­vien yh­tey­den rik­koon­tu­mis­ta. Pa­lo­la on ol­lut mu­ka­na SRK:n ja LLC:n vä­li­sis­sä ai­het­ta kos­ke­vis­sa kes­kus­te­luis­sa.

– Ku­ten jo edel­lä to­te­sin, ta­paa­mis­ten yh­tey­des­sä kes­kus­te­lem­me myös hen­gel­li­sis­tä asi­ois­ta. Eri­tyi­ses­ti vii­me vuo­sien ajan olem­me käy­neet laa­jaa kes­kus­te­lua juu­ri näis­tä vai­keis­ta asi­ois­ta, joi­ta on il­men­nyt Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa.

Pa­lo­la on ko­ke­nut, et­tä kes­kus­te­luis­sa on val­lin­nut avoin ja kun­ni­oit­ta­va il­ma­pii­ri.

– Olem­me kes­kus­tel­leet pal­jon opil­li­sis­ta asi­ois­ta ja niis­tä ris­ti­rii­dois­ta, joi­ta vii­me vuo­sien ai­ka­na on il­men­nyt. Näis­sä kes­kus­te­luis­sa olem­me saa­neet to­de­ta, et­tä opil­li­sis­sa asi­ois­sa sekä val­lit­se­van ti­lan­teen suh­teen meil­lä on yh­tei­nen ym­mär­rys.

Avoin ja luot­ta­muk­sel­li­nen yh­teys

– Olen iloin­nut sii­tä, et­tä vä­lil­läm­me on val­lin­nut avoin ja luot­ta­muk­seen pe­rus­tu­va vel­jel­li­nen yh­teys. Olem­me voi­neet kes­kus­tel­la myös vai­keis­ta asi­ois­ta suo­raan ja avoi­mes­ti. Olen pan­nut mer­kil­le, kuin­ka LLC:n vel­jet ovat ha­lun­neet koh­da­ta nämä vai­ke­at asi­at nou­dat­ta­en Kris­tuk­sen miel­tä.

Kes­kus­te­luis­ta on jää­nyt Pa­lo­lal­le po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia.

– Mer­kil­le­pan­ta­vaa on ol­lut se, kuin­ka kär­si­väl­li­ses­ti ja Ju­ma­lal­ta apua pyy­tä­en he ovat käy­neet kes­kus­te­lu­ja ris­ti­rii­to­ja he­rät­tä­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä eri osa­puol­ten kans­sa. Olen myös ko­ke­nut, et­tä vel­jil­lä on ol­lut koko ajan sy­dä­men halu, et­tä rak­kaus sai­si pa­lau­tua us­ko­vais­ten kes­kuu­teen ja et­tä kaik­ki sai­si­vat ol­la hy­vän Pai­me­nen hoi­dos­sa. On ol­lut tur­val­lis­ta ha­vai­ta, et­tä asi­ois­ta on ol­lut mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la.

Pa­lo­lan mu­kaan LLC ja Poh­jois-Ame­ri­kan seu­ra­kun­nat ovat jär­jes­tä­neet men­nei­den vuo­sien ai­ka­na lu­kui­sia kes­kus­te­lu­ja ja ko­koon­tu­mi­sia il­men­nei­den ris­ti­rii­to­jen sel­vit­tä­mi­sek­si. Ko­koon­tu­mi­sis­ta, alus­tuk­sis­ta ja kes­kus­te­luis­ta ker­ty­nyt­tä ma­te­ri­aa­lia on saa­tu myös Suo­meen.

– Olen poh­ti­nut pal­jon nii­tä asi­oi­ta, jot­ka ovat ris­ti­rii­toi­na esil­lä Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa. Täs­sä ti­lan­tees­sa en ole vält­ty­nyt ajat­te­le­mas­ta, kuin­ka kris­til­li­syy­den his­to­ri­an nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na kris­tit­ty­jen vä­li­set sy­vät ja pit­kä­ai­kai­set ris­ti­rii­dat ovat juon­ta­neet poh­jim­mil­taan juu­ren­sa ai­na opil­li­sis­ta eri­mie­li­syyk­sis­tä ja sa­mal­la täl­tä poh­jal­ta nou­se­vis­ta elä­män­ta­pa­ky­sy­myk­sis­tä. Vält­tä­mät­tä nämä ei­vät ole tul­leet ai­na suo­raan esil­le val­lit­se­vis­sa ti­lan­teis­sa, vaan vas­ta myö­hem­min.

Pe­rus­ky­sy­myk­se­nä Pa­lo­la ku­vaa yleen­sä ol­leen kui­ten­kin ai­na sen, kuin­ka ih­mi­nen yk­sit­täi­se­nä kris­tit­ty­nä ase­moi it­sen­sä suh­tees­sa Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan.

– Ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa kes­kus­te­lu­jen pai­no­pis­te on saat­ta­nut usein liik­kua mo­nis­sa muis­sa opil­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä jopa niin, et­tä niis­sä ei ole vält­tä­mät­tä näh­ty ero­a­vuuk­sia. Kes­kei­sim­pä­nä eri­mie­li­syy­den poh­ja­na on kui­ten­kin ol­lut ai­na eri­lai­nen nä­ke­mys seu­ra­kun­ta­o­pis­ta. Ky­sy­myk­se­nä tämä on ol­lut tie­tys­ti hy­vin herk­kä, kos­ka se on mer­kin­nyt oman ym­mär­ryk­sen si­jas­ta suos­tu­mis­ta Py­hän Hen­gen joh­da­tuk­seen.

Pyhä Hen­ki luo kes­ki­näis­tä rak­kaut­ta

Pa­lo­la poh­tii ai­het­ta myös hy­vin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja ker­too ha­lu­a­van­sa lä­hes­tyä sitä yk­sin­ker­tai­ses­ti us­kon kaut­ta ja pyy­tä­en Ju­ma­lal­ta nöy­ryyt­tä ja vii­saut­ta.

– Us­kon kaut­ta, ja vain us­kon kaut­ta, ym­mär­rän sen, et­tä kun minä sy­dä­mes­sä­ni ah­ke­roin osoit­taa Py­hän Hen­gen ää­nel­le kuu­li­ai­suut­ta, sil­loin myös näen Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan kul­tai­se­na kynt­ti­län­jal­ka­na. Täl­löin Pyhä Hen­ki liit­tää mi­nut yh­tei­sen ja kes­ki­näi­sen rak­kau­den si­tein Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan, ja minä saan asua ar­mon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen osal­li­suu­des­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa. Ajat­te­len niin, et­tä Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta ei ole ajal­li­nen or­ga­ni­saa­tio, vaan se on py­hien yh­teys eli Py­hän Hen­gen yh­teen ko­ko­a­ma Ju­ma­lan las­ten lau­ma.

– Toi­von ja ru­koi­len, et­tä nyt Ame­ri­kas­sa val­lit­se­vas­sa ris­ti­rii­das­sa Ju­ma­la saa joh­taa asi­at par­hain päin. Tär­kein­tä oli­si, et­tä jo­kai­nen ah­ke­roi­si us­koa omat syn­tin­sä an­teek­si ja iloit­si­si näin yh­tei­ses­tä us­kos­ta ja rak­kau­des­ta sekä Hen­gen yk­si­mie­li­syy­des­tä.

Pa­lo­la muis­tut­taa, et­tä us­ko on Ju­ma­lan lah­ja ja sen säi­lyt­tä­mi­nen on kaik­kein ar­vok­kain­ta.

– Tätä opet­taa myös apos­to­li Paa­va­li. Hän ke­hot­ti esi­mer­kik­si nuor­ta Ti­mo­teus­ta pi­tä­mään us­kon ja hy­vän oman­tun­non, sil­lä sen palk­ka­na on ian­kaik­ki­nen elä­mä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

Uu­ti­nen on jul­kais­tu verk­ko­leh­des­sä myös eng­lan­nin kie­lel­lä.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys