JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kristus on kristillisten juhlien keskus

Pääkirjoitukset
23.11.2022 0.05

Juttua muokattu:

21.11. 13:52
2022112113525920221123000500

Ad­ven­tin ai­ka on edes­sä. Kirk­ko­vuo­si päät­tyy ja uu­si al­kaa ad­ven­tin ajal­la eli jou­lun odo­tuk­sel­la. Jou­lun lä­hes­ty­mi­nen kuu­luu jul­kis­ten ti­lo­jen taus­ta­mu­sii­kis­sa ja kaup­po­jen tar­jon­nas­sa. Ad­ven­tin to­del­li­nen mer­ki­tys on val­mis­tau­tu­mis­ta Kris­tuk­sen eli Mes­si­aan syn­ty­mä­juh­laan. Vaik­ka jou­lun viet­to on kau­pal­lis­tu­nut ja maal­lis­tu­nut, mi­kään ei muu­ta sitä to­si­seik­kaa, et­tä ky­sees­sä on poh­jim­mil­taan kris­til­li­nen ja us­kon­nol­li­nen juh­la.

Jou­lu­a­jan lä­hes­ty­es­sä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja kou­luis­sa poh­di­taan jou­lu­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä niin, et­tä us­kon­non­va­paus to­teu­tui­si. Us­kon­non­va­paus­la­ki läh­tee sii­tä, et­tä kan­sa­lai­sel­la on oi­keus har­joit­taa us­kon­toa tai ol­la har­joit­ta­mat­ta sitä. Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten kes­kus­tel­tiin tut­tu­jen vir­sien osal­ta sii­tä, on­ko nii­den lau­la­mi­nen kou­lu­ta­pah­tu­mis­sa us­kon­non har­joit­ta­mis­ta vai osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä.

On tär­ke­ää, et­tä us­kon­non­va­paus to­teu­tuu lain tar­koit­ta­mal­la ta­val­la. Tämä ei kui­ten­kaan voi tar­koit­taa sitä, et­tä us­kon­nol­lis­ten juh­lien si­säl­töä ale­taan ve­sit­tää tai niil­le py­ri­tään an­ta­maan jo­kin al­ku­pe­räi­ses­tä poik­ke­a­va mer­ki­tys. Pää­si­äi­sen sy­vin ole­mus ei ole ke­vään tu­los­sa, suk­laa­mu­nis­sa tai pää­si­äis­pu­puis­sa. Pit­kä­per­jan­tai on yhä Jee­suk­sen kuo­lin­päi­vä ja pää­si­äi­nen hä­nen ylös­nou­se­muk­sen­sa päi­vä.

Yh­teis­kun­nas­sam­me il­me­nee ajat­te­lu­ta­paa, jon­ka erää­nä ta­voit­tee­na tun­tuu ole­van kris­til­li­sen us­kon ja kai­ken us­kon­nol­li­suu­den sii­vo­a­mi­nen pois jul­ki­ses­ta ti­las­ta ih­mis­ten yk­si­tyi­seen elä­mään. Po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus an­taa kui­ten­kin mah­dol­li­suu­den myös yh­tei­söl­li­seen, nä­ky­vään ja jul­ki­seen us­kon­non­har­joit­ta­mi­seen.

Myös hä­nel­le, joka ei it­se har­joi­ta tai jon­ka ko­dis­sa ei har­joi­te­ta us­kon­toa, on an­net­ta­va mah­dol­li­suus op­pia yh­teis­kun­nas­sam­me vai­kut­ta­vas­ta kris­til­li­ses­tä us­kos­ta ja sen juh­la­pe­rin­teis­tä. Ad­ven­tin ai­ka an­taa ke­nel­le ta­han­sa ti­lai­suu­den läh­teä kirk­koon tu­tus­tu­maan jou­lun kris­til­li­seen si­säl­töön.

Jo­kai­nen yh­teis­kun­nan jä­sen voi muis­tut­taa it­se­ään esi­van­hem­piem­me ar­vois­ta ja kan­sa­kun­tam­me kris­til­li­sis­tä juu­ris­ta kat­sah­ta­mal­la Suo­men lip­puun, jota kau­nis­taa si­ni­nen ris­ti.

1.12.2022

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys