JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 185 »
Pyhännän Rauhanyhdistys lähetti 24. tammikuuta Leevi Koskelon pitämän puheenvuoron. Alustus syntyy Koskelon mukaan rukouksella, Raamattua ja kristillisyyden julkaisuja lukemalla ja melkoisen kovalla työllä.

Pyhännän Rauhanyhdistys lähetti 24. tammikuuta Leevi Koskelon pitämän puheenvuoron. Alustus syntyy Koskelon mukaan rukouksella, Raamattua ja kristillisyyden julkaisuja lukemalla ja melkoisen kovalla työllä.

Eeva ja Samuli Yrjänä

Pyhännän Rauhanyhdistys lähetti 24. tammikuuta Leevi Koskelon pitämän puheenvuoron. Alustus syntyy Koskelon mukaan rukouksella, Raamattua ja kristillisyyden julkaisuja lukemalla ja melkoisen kovalla työllä.

Pyhännän Rauhanyhdistys lähetti 24. tammikuuta Leevi Koskelon pitämän puheenvuoron. Alustus syntyy Koskelon mukaan rukouksella, Raamattua ja kristillisyyden julkaisuja lukemalla ja melkoisen kovalla työllä.

Eeva ja Samuli Yrjänä

Muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana lu­paa: us­ko­vai­sel­la on va­loi­sa tu­le­vai­suus

Uutiset29.1.2021 10.35

Py­hän­nän Rau­ha­nyh­dis­tys lä­het­ti sun­nun­tai­na 24. tam­mi­kuu­ta etäyh­tey­den kaut­ta pu­heen­vuo­ron, jon­ka ai­hee­na oli muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana. Alus­ta­ja­na toi­mi­nut Lee­vi Kos­ke­lo pu­hui Ju­ma­lan lu­pauk­siin luot­ta­mi­sen tär­key­des­tä.

Kimmo Puolitaival

Kimmo Puolitaival

Sirkka Puolitaival

Kimmo Puolitaival

Kimmo Puolitaival

Sirkka Puolitaival

Ih­mi­nen nä­kee omin sil­min vain lä­hel­le

Uutiset28.1.2021 13.40

SRK:n tä­män vuo­den vies­tin­nän tee­ma on Tu­le­vai­suus ja toi­vo. Joh­to­kun­nan jä­sen Kim­mo Puo­li­tai­pa­leen ja toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nu­an mie­les­tä ai­he on suo­ras­taan päi­vän­polt­ta­va.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Toi­min­ta-aja­tus luo pe­rus­tan leh­den te­ke­mi­sel­le

Uutiset27.1.2021 10.20

Päi­vä­mies on uu­tis­leh­ti, joka ker­too kris­til­li­syy­den tuo­reet kuu­lu­mi­set. Uu­tis­luon­ne nä­kyy leh­den toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Vas­ta har­va yh­dis­tys strii­maa lap­sil­le ja nuo­ril­le

Uutiset26.1.2021 15.14

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) teet­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ky­se­lyn, jos­sa se sel­vit­ti lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­taa nyt, kun ko­koon­tu­mi­sia ei jär­jes­te­tä.

Antero Harju / Kirkon kuvapankki

Antero Harju / Kirkon kuvapankki

Tik­ku­ri­lan uu­si kirk­ko on hiip­pa­kun­nan maa­merk­ki

Uutiset26.1.2021 13.15

Seu­ra­kun­ta­lai­set ei­vät pääs­seet ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si ava­jai­siin, mut­ta kirk­koon voi tu­tus­tua täl­lä vii­kol­la opas­te­tuil­la kier­rok­sil­la.

Joseph Kuse

Joseph Kuse

Gam­bi­an Ju­ma­lan rau­han temp­pe­li otet­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön

Uutiset25.1.2021 12.10

Noin kym­men­vuo­ti­as Gam­bi­an lä­he­tys­työ ot­ti mer­kit­tä­vän as­ke­leen oman toi­mi­ta­lon myö­tä. Vii­me vuo­den ai­ka­na ra­ken­ne­tun kirk­ko­ra­ken­nuk­sen ni­mek­si oli jo ai­em­min yh­tei­ses­sä ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­ty Temp­le of God’s pe­a­ce, Ju­ma­lan rau­han temp­pe­li.

Uusi Opistovuosi-koulutus alkaa niin Jämsän, Reisjärven kuin Ranuan kansanopistoilla elokuussa 2021.

Uusi Opistovuosi-koulutus alkaa niin Jämsän, Reisjärven kuin Ranuan kansanopistoilla elokuussa 2021.

SRK:n kuva-arkisto

Uusi Opistovuosi-koulutus alkaa niin Jämsän, Reisjärven kuin Ranuan kansanopistoilla elokuussa 2021.

Uusi Opistovuosi-koulutus alkaa niin Jämsän, Reisjärven kuin Ranuan kansanopistoilla elokuussa 2021.

SRK:n kuva-arkisto

Kan­sa­no­pis­tois­sa al­kaa op­pi­vel­vol­li­sil­le suun­nat­tu kou­lu­tus

Uutiset20.1.2021 15.00

Suo­men edus­kun­ta hy­väk­syi op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen 15. jou­lu­kuu­ta 2020. Sen myö­tä kan­sa­no­pis­tois­sa käyn­nis­tyy pe­rus­kou­lun päät­tä­neil­le, vuon­na 2005 tai sen jäl­keen syn­ty­neil­le op­pi­vel­vol­li­sil­le tar­koi­tet­tu kou­lu­tus. Se pe­rus­tuu Ope­tus­hal­li­tuk­sen laa­ti­miin ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­siin (Kan­sa­no­pis­to­jen op­pi­vel­vol­li­sil­le suun­na­tun va­paan si­vis­tys­työn kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet). Opis­to­koh­tai­sia ope­tus­suun­ni­tel­mia val­mis­tel­laan kan­sa­no­pis­tois­sa par­hail­laan.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Mie­li­pi­de ei oi­keu­ta syr­jin­tään

Uutiset19.1.2021 14.00

Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti pää­tök­ses­sään, et­tä OAJ ja Suo­men Mes­sut syr­ji­vät Ai­to avi­o­liit­to ry:tä sekä sen jä­sen­tä, kun yh­dis­tyk­sen osal­lis­tu­mi­nen näyt­teil­le­a­set­ta­ja­na pe­rut­tiin Edu­ca 2019 -mes­suil­le.

Lasse Olli antaa ohjelmiston ja laitteistonkäyttökoulutusta SRK:n toimistolla.

Lasse Olli antaa ohjelmiston ja laitteistonkäyttökoulutusta SRK:n toimistolla.

Juhani Ojalehto

Lasse Olli antaa ohjelmiston ja laitteistonkäyttökoulutusta SRK:n toimistolla.

Lasse Olli antaa ohjelmiston ja laitteistonkäyttökoulutusta SRK:n toimistolla.

Juhani Ojalehto

Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­ti il­mes­tyy Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa

Uutiset19.1.2021 7.00

Kuu­les­ta voi nyt kuun­nel­la noin 60 mi­nuut­tia Päi­vä­mies­tä joka viik­ko. Pa­pe­ri- ja di­gi­leh­del­lä on sil­ti edel­leen paik­kan­sa ja teh­tä­vän­sä.

Kuvitus: Sirpa Tuomaala. Raamatun naisia Eevasta Priscaan, SRK 2011

Kuvitus: Sirpa Tuomaala. Raamatun naisia Eevasta Priscaan, SRK 2011

Raa­ma­tun nai­set esit­te­lyyn: Ee­va, kaik­kien äi­ti

Uutiset14.1.2021 16.45

Päi­vä­mie­hes­sä al­koi täl­lä vii­kol­la uu­si pals­ta. Sii­nä pää­se­vät esil­le Raa­ma­tun nai­set ja hei­dän elä­män­ta­ri­nan­sa.

« 1 2 3 4 5 6 ... 185 »
28.2.2021

Jee­sus sa­noi Si­mo­nil­le: "Tämä nai­nen sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän." Luuk. 7:47

Viikon kysymys

Viikon kysymys