JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 185 »
Tuhkahautauksen muistomerkin kolmiosaisuus kuvaa pyhää kolminaisuutta.

Tuhkahautauksen muistomerkin kolmiosaisuus kuvaa pyhää kolminaisuutta.

kuva Sinikkka Tokola

Tuhkahautauksen muistomerkin kolmiosaisuus kuvaa pyhää kolminaisuutta.

Tuhkahautauksen muistomerkin kolmiosaisuus kuvaa pyhää kolminaisuutta.

kuva Sinikkka Tokola

Tuh­ka­hau­tauk­sen muis­to­merk­ki ku­vaa py­sy­vyyt­tä

Uutiset12.1.2021 16.05

Muis­to­merkin ma­te­ri­aa­li on Ku­run har­maa gra­niit­ti, joka on vaa­le­an­har­maa­ta, pie­ni­ra­keis­ta ja kes­tä­vää.

Järvenpään sananpalvelijat kokoontuivat kuuntelemaan tämänvuotista puhujienkokouksen alustusta Järvenpään rauhanyhdistykselle. He myös keskustelivat aiheen pohjalta yhdessä.

Järvenpään sananpalvelijat kokoontuivat kuuntelemaan tämänvuotista puhujienkokouksen alustusta Järvenpään rauhanyhdistykselle. He myös keskustelivat aiheen pohjalta yhdessä.

Rauno Saarnio

Järvenpään sananpalvelijat kokoontuivat kuuntelemaan tämänvuotista puhujienkokouksen alustusta Järvenpään rauhanyhdistykselle. He myös keskustelivat aiheen pohjalta yhdessä.

Järvenpään sananpalvelijat kokoontuivat kuuntelemaan tämänvuotista puhujienkokouksen alustusta Järvenpään rauhanyhdistykselle. He myös keskustelivat aiheen pohjalta yhdessä.

Rauno Saarnio

Pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus kuun­nel­ta­vis­sa – ”Oi­kea us­kon pe­ru­sop­pi­tun­ti”

Uutiset11.1.2021 16.05

Kai­kil­le avoin pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus he­rät­ti miet­ti­mään us­koa. Esi­tys on tar­jol­la sekä suo­mek­si et­tä eng­lan­nik­si.

Uu­sia työn­te­ki­jöi­tä SRK:lla

Uutiset11.1.2021 11.40

SRK:n hen­ki­lö­kun­taan on tul­lut uu­sia ni­miä. Mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tuu­lia Pel­ko­nen aloit­taa tä­nään mää­rä­ai­kai­ses­sa teh­tä­väs­sään, joka kes­tää vuo­den. Hä­nen työn­ku­vaan­sa kuu­luu SRK:n leh­tien ja jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nin ko­ko­nai­suu­den suun­nit­te­lu.

Paneelissa olivat keskustelijoina vasemmalta Emmi Niskanen Haapajärveltä, Enni Syrjälä Kannuksesta, Ilari Lohi Oulusta, Patrik Heikkinen Haapajärveltä ja keskustelun vetäjänä opiston kieltenopettaja Matti Erkkilä Haapajärveltä.

Paneelissa olivat keskustelijoina vasemmalta Emmi Niskanen Haapajärveltä, Enni Syrjälä Kannuksesta, Ilari Lohi Oulusta, Patrik Heikkinen Haapajärveltä ja keskustelun vetäjänä opiston kieltenopettaja Matti Erkkilä Haapajärveltä.

Helinä Kinnunen

Paneelissa olivat keskustelijoina vasemmalta Emmi Niskanen Haapajärveltä, Enni Syrjälä Kannuksesta, Ilari Lohi Oulusta, Patrik Heikkinen Haapajärveltä ja keskustelun vetäjänä opiston kieltenopettaja Matti Erkkilä Haapajärveltä.

Paneelissa olivat keskustelijoina vasemmalta Emmi Niskanen Haapajärveltä, Enni Syrjälä Kannuksesta, Ilari Lohi Oulusta, Patrik Heikkinen Haapajärveltä ja keskustelun vetäjänä opiston kieltenopettaja Matti Erkkilä Haapajärveltä.

Helinä Kinnunen

Reis­jär­ven opis­ton lop­pi­ais­päi­vät: Tur­vas­sa muu­tos­ten myrs­kyil­tä

Uutiset9.1.2021 8.00

Raa­ma­tun ker­to­muk­sis­ta löy­tyy loh­tua myös ny­ky­a­jan muu­tos­ten ja ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­le. Ju­ma­lan sana py­syy sa­ma­na läpi ajan.

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

SRK:n kuva-arkisto

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

SRK:n kuva-arkisto

Ko­ro­na ra­joit­taa yhä SRK:n toi­min­taa

Uutiset8.1.2021 10.00

Ko­ro­na vii­vyt­tää myös ke­sän 2021 rip­pi­kou­lu­lais­ten oh­jel­maa, sil­lä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vät siir­re­tään myö­hem­pään ajan­koh­taan.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Kuun­te­le pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus lau­an­tai­na

Uutiset8.1.2021 9.15

SRK lä­het­tää pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tuk­sen ja yh­dis­tyk­sen ajan­koh­tais­kat­sauk­sen Yo­u­Tu­be-ka­na­val­laan lau­an­tai­na 9. tam­mi­kuu­ta kel­lo 18. Kaik­kien ha­luk­kai­den on mah­dol­li­suus seu­ra­ta lä­he­tys­tä.

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Alphonse Haba

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Alphonse Haba

Gam­bi­as­sa seu­rat siir­tyi­vät ko­deis­ta kirk­koon

Uutiset7.1.2021 15.10

Ke­sä­kuus­sa Päi­vä­mie­hes­sä uu­ti­soi­tiin Gam­bi­an Bu­sum­bu­las­sa aloi­te­tus­ta uu­den kir­kon ra­ken­ta­mi­ses­ta. Lä­hes ko­ko­naan tal­koo­voi­min ra­ken­net­tu kirk­ko val­mis­tui jou­lu­kuus­sa, ja seu­rat pi­de­tään jat­kos­sa kir­kos­sa ko­tien si­jas­ta.

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Lauri Katainen

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Lauri Katainen

Reis­jär­ven opis­ton lop­pi­ais­päi­vät al­ka­vat tä­nään

Uutiset5.1.2021 10.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton pe­rin­tei­set lop­pi­ais­päi­vät käyn­nis­ty­vät etäyh­teyk­sin tä­nään tiis­tai­na.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

Vesa Jurmu

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

Vesa Jurmu

Lap­suu­den lem­pi­lau­lu pu­hut­te­lee yhä

Uutiset2.1.2021 7.15

An­ni­ka Nä­ri­äi­nen on ko­toi­sin Po­ris­ta, mut­ta työs­ken­te­lee ny­ky­ään Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton keit­ti­öl­lä. Va­paa-ajal­laan hän ta­paa kuun­nel­la SRK:n ää­nit­tei­tä.

Päivi Rehu

Päivi Rehu

Vuo­den­vaih­de saa tä­hy­ä­mään tu­le­vaan

Uutiset31.12.2020 16.00

Tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hen pää­kir­joi­tus kään­tää kat­seet uu­teen vuo­teen. "Us­ko Ju­ma­laan an­taa pers­pek­tii­viä myös eri­lai­siin tu­le­vai­suut­ta luo­taa­viin en­nus­tei­siin: pä­te­vim­mät­kin niis­tä ovat vain ih­mis­ten te­ke­miä. Väis­ty­vä vuo­si on näyt­tä­nyt, et­tei ih­mi­nen näe elä­mään­sä ko­vin­kaan pit­käl­le."

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 185 »
28.2.2021

Jee­sus sa­noi Si­mo­nil­le: "Tämä nai­nen sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän." Luuk. 7:47

Viikon kysymys

Viikon kysymys